Bestilling af datamateriale


For at bestille data skal du:
  1. Udfylde og udskrive denne bestillingsblanket.
  2. Underskrive og sende den (indscannet eller som foto) til mailboxDDA@sa.dk sammen med en kort projektbeskrivelse.
Dintitel og navn:
Adresse:
E-mail:
Telefon:
Studienr. Studietstitel:
Ønsketdataformat: SPSS SAS STATA R Komma-separeret fil

DDA henleder opmærksomheden på, at brugeren med sin underskrift på bestillingsblanketten og i øvrigt ved ibrugtagning af materialet har
forpligtet sig til at overholde følgende betingelser for anvendelse af fremsendte datamaterialer:

  • Data og andet materiale formidlet fra DDA må kun bruges til videnskabeligeog statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller organisationers forhold.
  • Data må ikke under nogen omstændigheder eller i nogen som helstform videregives til tredjepart, men kun anvendes af den eller de i projektbeskrivelsen anførte bruger(e).
  • Data må kun anvendes til de(t) formål, som er angivet i den til DDA fremsendte projektbeskrivelse.
  • Væsentlige ændringer af formål kræver fornyet ansøgning.
  • Enhver publikation med udgangspunkt i det udleverede materialeskal med passende bibliografisk reference kreditere DDA såvelsom primærundersøger(e).
  • Publikationer skal sendes som vedhæftet fil til DDA's mailboks. DDA senderet eksemplar videre til primærundersøger.
  • Efter endt anvendelse skal data returneres til DDA eller slettes.

Bestiller:
Jeg forpligter mig ved min underskrift til at overholde nedenstående betingelser.


Dato og underskrift: ............................................................................................

DDA:
Kopi af denne bestilling er tilsendt adgangsgivende myndighed. Der er anvendt den anførte adressering og brevet er afsendt på nedenstående dato:


Dato og initialer: .................................................................................................

Adgangsgivende myndighed:
Jeg har gjort mig bekendt med den påtænkte anvendelse af mit datamateriale. Jeg kan godkende anvendelsen i overensstemmelse med ovenstående samt den fremsendte projektbeskrivelse.


Dato og underskrift ...........................................................................................© Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, 5000 Odense C