English

 
DDA-9991

International værdiundersøgelse (Danmark): Panel 1990-1999

Primærundersøger

Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Peter Gundelach, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Svend Kreiner, Biostatistisk afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Peter B. Andersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Jens Tonboe, Institut for Sociale Forhold, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Dette projekt er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey, som har været gennemført i en lang række lande i og uden for Europa siden 1980. Der er tale om identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande.
Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande over hele Verden. Dette er den fjerde bølge af interviews. Den første gennemførtes i 26 lande, herunder Danmark, i begyndelsen af 1980''erne (DDA-0829), den anden i ca. 40 lande i 1990 (DDA-1523) og den tredje i ca. 45 lande i 1995 (Danmark deltog ikke i denne interviewrunde). Denne fjerde bølge gennemførtes i 1999.
Dette betyder, at der er tale om et enestående og overordentligt omfattende datamateriale, fordi der kommer til at foreligge umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.
Den danske undersøgelse i 1999 består af data til en tværsnitsundersøgelse, som direkte kan sammenlignes med andre lande (DDA-9990). Desuden blev der i Danmark - som det eneste land - mulighed for at lave et panelstudie (denne undersøgelse), hvilket kan give langt sikrere kausalitetsforklaringer end ved tværsnitundersøgelser.
1999-undersøgelsen i Danmark har det samme spørgeskema som i alle de øvrige deltagende lande. I forhold til det internationale projekt er der imidlertid tale om to ændringer: dels en særlig mulighed for paneldata, dels inkluderingen af kvalitative data som på centrale områder kan supplere analysen af surveyspørgsmålene.

Paneldata: I alle lande gennemførtes undersøgelsen som tværsnitsundersøgelse. I forbindelse med undersøgelsen i 1990 foretog Socialforskningsinstituttet udvælgelse og interviewing baseret på CPR-numre. Efter tilladelse fra Registertilsynet var det muligt at geninterviewe svarpersonerne i 1999. Dette paneldesign vil kun være muligt i Danmark. Hvor man i andre lande kun kan belyse værdiforandringer i kohorter, vil det i Danmark være muligt at undersøge individuelle værdiændringer. Paneldesignet betyder, at det bliver langt mere sikkert at foretage kausalitetsanalyser. Det enestående danske design vil derfor give de danske forskere langt bedre analysemuligheder end forskere i noget andet deltagende land. Paneldesignet vil give en sikrere viden og dermed kunne styrke hele værdiundersøgelsernes analyser. Dog medfører paneldesignet visse vanskeligheder for sammenligninger med andre lande, fordi dette design indebærer, at der ikke er uafhængighed mellem målingerne i 1990 og 1999. Dette skaber vanskeligheder i forhold til de øvrige lande, der alle arbejder med tværsnitsdesign. Disse vanskeligheder optræder bl.a. i form af nødvendigheden af at benytte forskellige statistiske tests i hhv. panelundersøgelser og tværsnitsundersøgelser. Dette indebærer, at det er nødvendigt med såvel en panel- som en tværsnitsundersøgelse. Panelundersøgelsen fordi det vil give bedre analytiske muligheder, tværsnit af hensyn til den internationale sammenligning. Det samlede antal interview må derfor forøges i forhold til en situation, hvor der kun er tale om en tværsnitsundersøgelse. Der er med andre ord tale om, at undersøgelsens problemstillinger kan indløses med de to forskellige design.

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om værdier i forhold til religion, arbejde, politik, familie samt den overordnede moral. Det er derfor muligt at opstille hypoteser såvel inden for det enkelte område som for det samlede værdimønster.

Spørgsmålet om værdier kan deles op i to hovedspørgsmål:
1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer,
svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse
skal studierne af værdiændringer knyttes an til udviklingen i
de relevante samfundsmæssige institutioner.
2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af
befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges
inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige
lande

Nøgleord

Abort, Alkoholkultur, Arbejdsforhold, Arbejdsinstruktion, Arbejdsløs, Beboergruppe, Bestikkelse, Besættelse, Borgerlig regering, Boykot, Bøn, Børn, Børneopdragelse, Børnerig familie, Dagspresse, Demokrati, Demonstration, Den europæiske union, Dyrebeskyttelsesgruppe, Erhvervsliv, Familieliv, FN, Folkekirken, Folketinget, Foreningsmedlemskab, Forsvar, Forurening, Forældrerolle, Fredsbevægelse, Gud, Hastighedsoverskridelse, Homoseksualitet, Industri, Indvandrer, Integration af indvandrere, Internationalt samarbejde, Jobtilfredshed, Kirkegang, Kirkelige organisationer, Kollegiale forhold, Konkurrence, Kriminel, Kunstforening, Kvindegruppe, Kvinderolle, Levestandard, Lighed, Livsindhold, Livssyn, Livsværdi, Lokaltilknytning, Løgn, Manderolle, Medlem af folkekirken, Medmenneskelig tillid, Menneskerettigheder, Menneskerettighedsbevægelse, Miljøbevægelse, Moralsk værdi, Moralværdi, Musikforening, Muslim, Narkoman, National identitet, Partimedlemskab, Partipræference, Personlig lykke, Politi, Politik, Politiker, Politisk interesse, Politisk placering, Politisk system, Postmateriel værdi, Regeringens virke, Regeringspræference, Religion, Religiøs bevægelse, Religiøs ceremoni, Rygning, Samfundsmål, Selvmord, Sigøjner, Skatteunddragelse, Skilsmisse, Skolevæsen, Social lighed, Social retfærdighed, Socialt arbejde, Socialt bedrageri, Sort arbejde, Spirituskørsel, Sportsklub, Stat, Stofmisbrug, Strejke, Sundhedsgruppe, Sundhedsvæsen, Tilfredshed med arbejde, Tilværelse, Troskab, Tryghed i ansættelse, Udlændinge, Underskriftsindsamling, Ungdomsarbejde, Utroskab, Velbefindende, Venner, Ægteskab, Ældre, Økologibevægelse

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Religion og værdier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Politik: International politik og organisation

Universe

Aldersgrænser, Personer på 18 år og derover.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 670
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 609
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie, Undersøgelsen er en panelunersøgelse med data fra DDA-1523: Den internationale værdiundersøgelse, 1990 (Danmark) og DDA-5837: Den internationale værdiundersøgelse, 1999 (Danmark).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Stikprøven er udtrukket ved simpel tilfældig udvælgelse fra populationen ud fra Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 668

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1990-01-01
Slut: 1999-06-30

Citation

Lise Togeby, Inger Koch-Nielsen, Peter Gundelach, Svend Kreiner, Peter B. Andersen, Jens Tonboe, Bjarne Hjorth Andersen, Ole Riis, International værdiundersøgelse (Danmark): Panel 1990-1999, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2003. 1 datafil: DDA-9991, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-9991

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-9991

Arkiv information

Modtaget: 2002-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Gundelach, Peter og Riis, Ole, Værdiforandringer i Danmark 1981-1990, Aarhus, Institut for Statskundskab og Institut for Religionsstudier, Aarhus Universitet, 32 pp., 1990
 • Gundelach, Peter og Riis, Ole, Genopstår familien?, Dansk Sociologi 2 (1), pp.72-77, 1990
 • Riis, Ole, Folkekirke og folkereligiøsitet, religionssociologisk belyst, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 39, pp. 56-75, 1990
 • Gundelach, Peter, Recent Value Changes in Western Europe. Panorama des Changements de Valeurs Recents en Europe Occidentale, Basic Dossier No. 2. Europerspectives Conference, 10-12 April. Namur, 1991
 • Gundelach, Peter, Recent Value Changes in Europe, FUTURES. May 2 pp. 301-319, 1991
 • Gundelach, Peter, Danskernes intolerance, Dansk Sociologi 2 (3), pp. 4-23, 1991
 • Gundelach, Peter, The Women's Movement and Attitudes to Abortion, I Gundelach, Peter og Siune, Karen (red.): From Voters to Participants, pp. 176-193, Århus: Politica, 1991
 • Gundelach, Peter, Politiske og religiøse holdninger, I Friis, Henning (red.): Hverdag i EF, pp. 121-138, København: Spektrum, 1991
 • Gundelach, Peter og Riis, Ole, Danskernes værdier, København, Forlaget Sociologi, 283 pp., 1992
 • Gundelach, Peter, Værdiændringer i 1980'erne, Samfundsøkonomen, december 2:8, pp. 5-11, 1992
 • Riis, Ole, Religion, I: Andersen, H. (red.): Religion - en grundbog til et fag, pp. 290-305, København: Reitzel, 1992
 • Gundelach, Peter, Man skal kunne styre sig, Vital nr. 9, april 3, pp. 6-8, 1993
 • Gundelach, Peter, Danskernes særpræg, Dansk Sociologi, vol. 4, nr. 2, pp. 10-13, 1993
 • Gundelach, Peter, Danskernes særpræg, Dansk Sociologi, vol. 4, nr. 2, pp. 10-13, 1993
 • Riis, Ole, La religione nella societ  modernizzata, La religione degli Europei, 2, Torino, pp. 3-16, 1993
 • Gundelach, Peter, National value differences: Modernization or Institutionalization, International Journal of Comparative Sociology XXXV (1-2), pp. 37-58, 1994
 • Gundelach, Peter og Riis, Ole, El retorno al familismo?, I: Nicolas, Juan D¡ez og Inglehart (eds.): Tendencias mundiales de cambio en los valores sociales y pol¡ticos, pp. 619-638, Madrid: Funesco, 1994
 • Gundelach, Peter, Communities, grass-roots movements and substance abuse problems: new strategies, Nordic Alcohols Studies, Vol. 11, pp. 5-12, 1994
 • Gundelach, Peter, Er protesterne og bevægelserne forsvundet?, GRUS nr. 44, pp. 5-21, 1994
 • Gundelach, Peter, The decline in protest activity among the young, Young, vol. 3, no. 4, pp. 36-53, 1994
 • Riis, Ole, Pattersn of Secularization, I: Pettersson, T. og Riis, Ole (eds.): Scandinavian Values, pp. 99-129, Uppsala, 1994
 • Gundelach, Peter, Grass-Roots Activity, I: van Deth, Jan W. og Scarbrough, Elinor (eds.): The Impact of Values, pp. 412-440, Oxford: Oxford University Press, 1994
 • Riis, Ole, La secolarizzatione in Scandinavia, I: I valori degli Europei e degli Italiani negli anni novanta, pp. 405-444, Trento, 1994
 • Gundelach, Peter og Torpe, Lars, Voluntary associations. New Types of Involvement and Democracy, Paper prepared for the ECPR Workshop on "Social Involvement, voluntary associations and democratic politics", Oslo 29 March - 3 April, 1996
 • Gundelach, Peter, Danskernes særpræg, Dansk Sociologi, vol. 4, nr. 2, pp. 10-13, 1993
 • Gundelach, Peter, Folkelige bevægelser og vor tids værdier, I: Bexell, G”ran og Stenius, Henrik (red.): Värdetraditioner i nordiskt perspektiv, pp. 105-124, Lund: Lund University Press, 1996
 • Riis, Ole, Metoder og teorier i religionssociologien, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1996
 • Riis, Ole, Religionen og det europæiske fællesskab, Norsk Statsvitenskapeligt tidsskrift nr. 2, pp. 95-112, 1996
 • Riis, Ole, Religion et identité nationale au Danemarque, Paris: La Décorte, 1996
 • Gundelach, Peter og Kreiner, Svend, Individualization or Neo-Conservatism, I: Halman, Loek og Nevitte, Neil (eds.): Political Value Change in Western Democracies, pp. 81-102, Tilburg: Tilburg University Press, 1997
 • Gundelach, Peter og Torpe, Lars, Social reflexivity, democracy and new types of citizen involvement in Denmark, I: van Deth, Jan W. (ed.): Private Groups and Public Lives, pp. 47-61, London: Routledge, 1997
 • Riis, Ole, Idealtyperne i Max Webers 'Die protestantische Ethik', I: Meldgaard, I.H. og Aagaard, J. (eds.): New Religious Movements in Europe, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1997
 • Gundelach, Peter, National identitet i en globaliseringstid, Dansk Sociologi, nr. 1, 2001
 • Warburg, Margit; Lüchau, Peter and Andersen, Peter B., Gender, Profession, and Non-Conformal Religiosity, Journal of Contemporary Religion, Vol. 14, No. 2, 1999, pp. 277-290, 1999

Sekundærpublikationer

 • Warburg, Margit; Lüchau, Peter and Andersen, Peter B., Gender, Profession, and Non-Conformal Religiosity, Journal of Contemporary Religion, Vol. 14, No. 2, pp. 277-290, 1999
 • Drejø, Kristine; Mathiasen, Kenneth Skovdall; Mogensen, Jens Hougaard; Møberg, Rasmus Juul, Økologi, en ny værdi?, Aalborg Universitet, 110 pp. + appendix, 1999