English

 
DDA-829

International værdiundersøgelse, 1981-1983 (Danmark)

Primærundersøger

Jean-Claude Deheneffe, Bass, Batiment I. Leclercq

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen beskæftiger sig med respondentens holdninger og værdier på en række forskellige områder:

a) Fritid. Herunder emner som:
Livskvalitet; om respondenten tilhører og gør frivilligt arbejde for en række forskellige typer organisationer; respondentens holdning til at have forskellige typer mennesker som naboer.


b) Arbejde. Herunder emner som:
Vigtige aspekter ved et arbejde; respondentens holdning til sit arbejde; hvad respondenten ville gøre, hvis arbejdstiden blev halveret, uden at lønnen blev det.


c) Meningen med livet. Herunder emner som:
Om der er noget, respondenten ville ofre alt for; om godt og ondt er absolutte eller relative begreber; respondentens religiøse tilhørsforhold og religionens betydning for respondenten; gyldigheden af de 10 bud.


d) Familieliv. Herunder emner som:
Respondentens forhold til sine forældre i barndommen; respondentens tilfredshed med sit familieliv; respondentens mening om hvad der skaber et godt ægteskab og hvad der er tilstrækkelig grund til skilsmisse; hvilke egenskaber man først og fremmest skal forsøge at lære sine børn.


e) Aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Herunder emner som:
Respondentens holdning til forskellige former for politisk aktion, til vigtigheden af frihed i forhold til lighed og til ændring af samfundet; holdningen til forskellige mulige ændringer i måden, man lever på; hvorvidt en række forskellige handlinger kan retfærdiggøres; holdningen til abort under forskellige omstændigheder; respondentens politiske observans; holdningen til terrorisme; graden af tillid til forskellige samfundsmæssige institutioner.


Parallelle undersøgelser blev gennemført i Frankrig, Italien, Vesttyskland, Holland, Belgien, Irland, Nordirland, England og Spanien

Nøgleord

Abort, Alkohol, Alkoholisme, Ansvarsfølelse, Arbejdsforhold, Arbejdstidsnedsættelse, Barndom, Bedrageri, Bestikkelse, Besættelse, Biltyveri, Boykot, Bøn, Børneopdragelse, Børns egenskaber, Dagspresse, Deltagelse i politiske aktiviteter, Demonstration, Drab i selvforsvar, Død, Ekstremist, ENLIG MOR, Ensomhed, Erhvervsliv, Familieliv, Familiestørrelse, Fantasi, Folkekirken, Folketinget, Forbrugerorganisation, Foreningsmedlemskab, Forhold til forældre, Forsvar, Forældrerolle, Fritidsaktivitet, Fængselsstraf, Gud, Gæstearbejde, Himmel og helvede, Holdning til store familier, Holdning til studerende, Homoseksualitet, Hæleri, Hærværk, Høflighed, Immigrant, Industri, Jobtilfredshed, KEDSOMHED, Kirkegang, Korruption, Kriminel, Kunstgruppe, Kærlighed, Lederevne, Lighed, Liv efter døden, Livsindhold, Livsværdi, Lokaltilknytning, Lydighed, Løgn, Medlem af folkekirken, Medlemskab, Medlidenhedsdrab, Medmenneskelig tillid, Mening med livet, Menneskerettighedsbevægelse, Moral, Moralsk værdi, Moralværdi, Narkotikamisbrug, Opdragelse, Partiloyalitet, Partimedlemskab, Partipræference, Personlig lykke, Personlige ofre, Politi, Politiker, Politisk aktivitet, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk mord, Politisk placering, Post-materiel værdi, Postmateriel værdi, Reinkarnation, Religion, Religiøst tilhørsforhold, Samfundsmål, Seervane, Seksuel frihed, Seksuelle normer, Selvmord, Selvstændighed, Skatteunddragelse, Skilsmisse, Skolevæsen, Snigmord, Social lighed, Social norm, Socialt arbejde, Stat, Straf for terrorisme, Strejke, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til virksomheder, Tilværelse, Tro på djævelen, Tro på sjælen, Tro på synd, Troskab, tv-vaner, Tålmodighed, Underskriftsindsamling, Ungdom, Valgfrihed, Velbefindende, Værdi, Værdi af videnskabelige fremskridt, Ægteskab, Ærlighed, Økonomiske forhold

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Arbejdsforhold/-konflikt, Arbejde og beskæftigelse: Arbejdsvilkår, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Politik: Konflikt, sikkerhed og fred, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Religion og værdier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Andet, Det vides ikke hvordan universet er afgrænset.

Geografisk afgrænsning

National, Forholdsreglerne kendes ikke.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 339
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1182
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Undersøgelsen repliceres delvis i DDA-1523: Den internationale værdiundersøgelse, 1990 (Danmark).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Udvælgelsesproceduren kendes ikke.

Indsats for at minimere frafald: Forholdsreglerne kendes ikke.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 337

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1981-01-01
Slut: 1982-12-30

Citation

Jean-Claude Deheneffe, International værdiundersøgelse, 1981-1983 (Danmark), Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 datafil: DDA-829, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-829

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-829

Arkiv information

Modtaget: 1987-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Gundelach, Peter og Riis, Ole, Danskernes værdier, København, Forlaget Sociologi, 283 pp., 1992
  • Gundelach, Peter (red.), Danskernes værdier 1981-1999, København: Hans Reitzels Forlag, 307 pp., 2002

Sekundærpublikationer

  • Ryssevik, Jostein, Ung i Europa. Ein NSD lærepakke, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, 1988
  • Listhaug, Ole, Holdninger og værdier hos norsk og europæisk ungdom: En empirisk oversikt, Universitetet i Trondheim, 1983,
  • Varming, Ole, Holdninger til børn, Disputats, København, 272 pp., 1988