English

 
DDA-8

Valgundersøgelsen 1973

Del af serie

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 1973 er foretaget efter folketingsvalget d. 4/12 1973 på et udsnit af respondenterne fra For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (DDA-0007), og udgør tredie bølge af panelundersøgelsen. Der er spørgsmål om, hvilke problemer IP mener først og fremmest bør løses, og om hvilket parti IP mener vil gøre noget for det; spørgsmål om IP''s interesse i valgkampen i massemedierne, om IP''s diskussionsaktivitet i forbindelse med valgkampen og om IP''s politiske interesse i almindelighed; spørgsmål om IP''s prioritering af en række mulige spareområder og af hvilke områder, der bør holdes udenfor besparelser; spørgsmål om, hvor IP mener at eventuelle skattenedsættelser eller skatteforhøjelser bør lægges; spørgsmål om IP''s holdning til en række aktuelle problemer, herunder IP''s holdning til politik og EF; spørgsmål omkring beslutningsprocessen i forbindelse med partivalg, IP''s præference for og evt. tilhørsfølelse til et parti, samt spørgsmål om IP''s placering af partierne og de ledende politikere på et ''sympatitermometer''

Nøgleord

Holdning til EU, Massemedier, Partipræference, Politik, Politiker, Prioritering af spareområder, Skatteforhøjelse, Valgkamp, Økonomisk demokrati

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: International politik og organisation, Økonomi: Økonomisk politik

Universe

Aldersgrænser, Den danske befolkning over 23 år.

Geografisk afgrænsning

National, 3 besøg foreskrevet som minimum.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 220
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 533
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie, 3. bølge af 3 bølger. Se For- og Eftervalgsundersøgelsen 1971, DDA-0007.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Stikprøven udgør et udsnit af stikprøven udtaget til For- og eftervalgsundersøgelsen 1971, se DDA-0007. Metoden, hvorefter dette udsnit er fundet, er DDA ubekendt.

Indsats for at minimere frafald: 3 besøg foreskrevet som minimum.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 218

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 1973-12-05
Slut: 1973-12-21

Citation

Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgaard, Torben Worre, Valgundersøgelsen 1973, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1976. 1 datafil: DDA-8, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-8

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-8

Arkiv information

Modtaget: 1976-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Vælgerskreddet 1971-73, København, Aarhus, 198 pp., 1974
 • Worre, Torben, Forandringer i det danske partisystems sociale grundlag, I: Pedersen, Mogens N. (ed.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 68-82, 1979
 • Borre, Ole og Rusk, Jerrold G., The Changing Party Space in Danish Voter Perceptions, 1971-1973, European Journal of Political Science, Vol. 2, pp. 329-361, 1974
 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Vælgere i 70'erne, Akademisk Forlag, 256 pp., 1978
 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, Økonomi og Politik, nr. 3, 1982
 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, Økonomi og Politik, nr. 4, 1983
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-1981, Økonomi og Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1983
 • Borre, Ole, Valget set med vælgernes øjne, I: Bendix, Per et al. (red.): Decembervalget 1973, Schultz, 1974
 • Borre, Ole, Recent Trends in Danish Voting Behaviour, I: Cerny, Karl H. (red.): Scandinavia at the Polls, American Enterprise Institute, Washington D.C., pp. 3-37, 1977
 • Borre, Ole, Ustabilitet ved parlamentsvalg i fire nordiske lande, 1950-77, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 17-45, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Protestholdningerne i 70'ernes vælgeradfærd, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 46-67, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Politiske holdninger og fremskridsstemme, Politiske Studier, København, 1979
 • Borre, Ole, Electoral Instability in Four Nordic Countries, Comparative Political Studies, Vol. 13, no. 2, pp. 141-171, 1980
 • Borre, Ole, Social Base of Danish Electoral Behaviour, I: Rose, Richard (ed.): Electoral Participation, Sage, Beverly Hills, pp. 241-282, 1980
 • Worre, Torben, Class Parties and Class Voting in the Scandinavian Countries, Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 299-320, 1980
 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgersstyrke, Politica, Vol. 13, pp. 46-86, 1981
 • Borre, Ole, Denmark's Protest Election of December 1973, Scandinavian Political Studies, Vol. 9, pp. 197-204, 1973
 • Nielsen, Hans Jørgen, The Uncivic Culture: Attitudes Towards the Political System and Vote for the Danish Progress Party 1973-1974, Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 147-156, 1976
 • Sauerberg, Steen, The Uncivic Culture: Communication and the Political System in Denmark 1973-1975, Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 157-163, 1976
 • Borre, Ole, Det danske protestvalg 1973, Historie og samtidsorientering, 13. årgang, nr. 2, 1974

Sekundærpublikationer

 • Møller, Poul, Holdning til EF: Socialt og/eller ideologisk betinget?, Solhverv, København, 1980
 • Bentzon, Karl-Henrik, Kommunalpolitikerne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, 360 pp., 1981
 • Nannestad, Peter, Reactive Voting in Danish General Elections 1971-1979. A Revisionist Interpretation, Århus: Aarhus University Press, 207 pp., 1989
 • Thomsen, Søren Risbjerg; Berglund, Sten og Worlund, Ingemar, Assessing the validity of the logit method for ecological inference, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, European Journal of Political Research, Vol. 19, No. 4, pp. 441-477, 1991
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994