English

 
DDA-772

Valgundersøgelsen 1984

Del af serie

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 1984 blev gennemført som en del af to Gallup-undersøgelser (Gallup Omnibus nr. 1, januar 1984 og nr. 2, januar-februar 1984) - umiddelbart efter folketingsvalget den 10. januar. Undersøgelsen omhandler dette valg og politiske sagsområder knyttet til valget.

De spørgsmål, der er taget op i undersøgelsen, er spørgsmål, der behandler respondentens partipræferencer (herunder respondentens faktiske stemmeafgivelse ved folketingsvalgene i 1984 og 1981).
Udover disse ''valgspecifikke'' spørgsmål er den generelle politiske debat forsøgt beskrevet (politiske synspunkter og vigtige politiske sagsområder).


Der er i undersøgelsen desuden en række mediespørgsmål og spørgsmål drejende sig om respondentens interesse for forskellige politiske problemer (herunder holdningen til atomkraft og EF), og respondentens involvering i politiske diskussioner.

Endelig er respondentens klassetilhørsforhold, organisationsmedlemskab og beskæftigelsessituation (ledighed) belyst

Nøgleord

Atomkraft, Besparelse, Biografbesøg, Blade, Folketingsvalg, Holdning til EU, Massemedier, Partipræference, Persontransport, Politisk interesse, Politisk problem, Regeringspræference, Social placering, Søndagsavis, Tilbudsavis, Ugeblade

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Politik: International politik og organisation, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Arbejde og beskæftigelse: Ledighed, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Natur og miljø: Miljøødelæggelse/forurening og miljøbeskyttelse

Universe

Aldersgrænser, Universet er danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. At respondenterne er bosiddende i private husstande implicerer, at personer, der er fastboende i fælleshusstande, f.eks. værnepligtige, plejehjemsbeboere og kollegiebeboere, ikke kan være respondenter. Dette kriterium udelukker - primo 1984 - ca. 61.000 personer, hvorefter populationen hvoraf stikprøven er udtrukket består af ca. 4.058.000 personer (stadigvæk 1984-tal).

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages op til 3 genbesøg.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 271
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1990
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen indenfor en primærenhed er opdelt i klynger på hver ca. 100 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 129 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. Et stratum omfatter 10-30 primærenheder. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere og funktionærer. # #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 516 primærenheder i provinsen og 44 i # hovedstaden (4 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). #b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. #c) Tilfældig udvælgelse af et eller to segmenter på 2-12 husstande # inden for hver klynge. #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande # på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast # rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på # tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages op til 3 genbesøg.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 269

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1984-01-14
Slut: 1984-01-14

Citation

Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 1984, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1986. 1 datafil: DDA-772, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-772

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-772

Arkiv information

Modtaget: 1986-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Worre, Torben, Folketingsvalget 1984, Økonomi & Politik, pp. 25-44, 1985
  • Worre, Torben, Vælgernes kryds, Økonomi & Politik, pp. 70-82, 1987
  • Worre, Torben, Dansk vælgeradfærd, København, Akademisk Forlag, 1987
  • Nielsen, Hans Jørgen, Socialdemokratiet og "Arbejdsløsheden". Hvor godt er det at have en god "sag", Samfundsøkonomen Nr. 6, pp. 5-11, 1992

Sekundærpublikationer

  • Bentzon, Karl-Henrik og Hoff, Jens, Political Attitudes of Public Employees: the Case of Denmark, Paper presented at the ECPR joint workshops, Gothenburg 1986. Institut for Samfundsvidenskab, Københavns Universitet, 1986
  • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994
  • Pedersen, Jonas Holm et al., Private sygeforsikringer - en sund beslutning... For hvem?, Aalborg, specialeopgave, 82 pp., 2001