English

 
DDA-7

For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (valgundersøgelse 1971)

Del af serie

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 er en panelundersøgelse i to bølger omkring folketingsvalget d. 21/9 1971. Første bølge stammer fra august 1971, før valgets udskrivelse, og indeholder spørgsmål til belysning af folks synspunkter, interesser og vaner i en politisk normal situation. Der er spørgsmål om IP''s interesser generelt og politiske interesser specielt, og om informationsmedier i forbindelse med disse interesser; spørgsmål om avislæsetid, fjernseertid og radiolyttetid og specielle interesseområder i den forbindelse; holdningsspørgsmål i forbindelse med en lang række aktuelle problemer, herunder specielt spørgsmål om IP''s holdning til EF; og spørgsmål om IP''s fornemmelse af forskellige partiers tilknytning til bestemte befolkningsgrupper, og om IP''s prioritering af partierne.

Anden bølge stammer fra oktober 1971 og indeholder spørgsmål til belysning af beslutningsprocessen og påvirkningerne i selve valgsituationen. Der er spørgsmål om IP''s politiske interessefelter og det/de bedste informationsmedier i den forbindelse; spørgsmål til afdækning af i hvor høj grad IP har fulgt valgkampen i radio, TV og aviser m.m. og har deltaget i politiske diskussioner i sin omgangskreds; spørgsmål om IP''s deltagelse/manglende deltagelse i tidligere valg, om evt. tilhørsforhold til et bestemt parti og om evt. partiskift; holdningsspørgsmål i forbindelse med nogle aktuelle problemer, specielt politik og IP''s egen rolle heri, samt EF; og spørgsmål om IP''s sympati for/antipati mod en række partier, befolkningsgrupper og enkeltpolitikere.

Et udsnit af den oprindelige stikprøve er interviewet igen efter folketingsvalget d. 4/12 1973 (se Valgundersøgelsen 1973, DDA-0008)

Nøgleord

Arbejdsmæssig mobilitet, Befolkning, Fritidsinteresse, Generationsmobilitet, Holdning til EU, Kirkegang, Massemedier, Medlem af folkekirken, Parti, Partiers tilknytning til befolkningsgrupper, Partipræference, Politiker, Politisk diskussion, Politisk interesse, Religion, Valgdeltagelse

Klassifikation

Politik: Valg, Politik: Indenrigspolitiske emner, Information og kommunikation: Massemedier, Information og kommunikation: Informationssamfundet (inkl. internetbrug), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Tidsforbrug

Universe

Aldersgrænser, Befolkningen i Danmark over 21 år (valgretsalderen).

Geografisk afgrænsning

National, 3 besøg.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 442
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1302
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie, To bølger. Første bølge: 1499 respondenter. Anden bølge: 1302 respondenter. Nogle af respondenterne blev interviewet endnu en gang i 1973. (Se Valgundersøgelsen 1973, DDA-0008).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Stikprøve på 2100 udvalgt i to trin: først et antal kommuner fordelt på landsdele og urbanisering, dernæst svarpersoner tilfældigt udvalgt inden for disse. Se i øvrigt indledningen til kodebogen.

Indsats for at minimere frafald: 3 besøg.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 440

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 1971-08-01
Slut: 1971-10-30

Citation

Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgaard, Torben Worre, For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (valgundersøgelse 1971), Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1976. 1 datafil: DDA-7, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-7

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-7

Arkiv information

Modtaget: 1976-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre Torben, Vælgerskreddet 1971-73, København, Aarhus, 198 pp., 1974
 • Borre, Ole og Katz, Daniel, Party Identification and Its Motivational Base in a Multiparty System, Scandinavian Political Studies, Vol. 8, pp. 69-111, 1973
 • Borre, Ole og Rusk, Jerrold G., The Changing Party Space in Danish Voter Perceptions, 1971-1973, European Journal of Political Science, Vol. 2, pp. 329-361, 1974
 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Vælgere i 70'erne, Akademisk Forlag, 256 pp., 1978
 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, Økonomi og Politik, nr. 3, 1982
 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, Økonomi & Politik, nr. 4, 1983
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-1981, Økonomi & Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1983
 • Borre, Ole og Siune, Karen, Setting the Agenda for a Danish Election, Journal of Communication, Vol. 25, no. 1, pp. 65-73, 1975
 • Borre, Ole, Recent Trends in Danish Voting Behaviour, I: Cerny, Karl H. (red.): Scandinavia at the Polls, American Enterprise Institute, Washington D.C., pp. 3-37, 1977
 • Borre, Ole, Ustabilitet ved parlamentsvalg i fire nordiske lande, 1950-77, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 17-45, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Protestholdningerne i 70'ernes vælgeradfærd, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 46-67, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Politiske holdninger og fremskridsstemme, Politiske Studier, København, 1979
 • Borre, Ole, Electoral Instability in Four Nordic Countries, 1950-1977, Comparative Political Studies, Vol. 13, no. 2, pp. 141-171, 1980
 • Borre, Ole, Social Base of Danish Electoral Behaviour, I: Rose, Richard (red.): Electoral Participation, Sage, Beverly Hills, pp. 241-282, 1980
 • Worre, Torben, Class Parties and Class Voting in the Scandinavian Countries, Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 299-320, 1980
 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgersstyrke, Politica, Vol. 13, pp. 46-86, 1981
 • Nielsen, Hans Jørgen, Size and Evaluation of Government: Danish Attitudes towards Politics at Multiple Levels of Government, European Journal of Political Research, Vol. 9, pp. 47-60, 1981
 • Worre, Torben, Forandringer i det danske partisystems sociale grundlag, I: Pedersen, Mogens N. (ed.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 68-82, 1979
 • Borre, Ole, Structural Effects in Danish Voting Behaviour, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1973

Sekundærpublikationer

 • Andersen, Jørgen Goul, Kvinder og Politik, Politica, 312 pp., 1984
 • Møller, Poul, Holdning til EF: Socialt og/eller ideologisk betinget?, Solhverv, København, 1980
 • Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud og Treiman, Donald J., Intergenerational Class Mobility in Comparative Perspective, Research Annual on Social Stratification and Mobility, 1989
 • Herz, Thomas, Attitudes to the Welfare State, Siegen, 1985
 • Wenzel, Rüdiger, Das Parteiensystem Dänemarks - Entwicklung and gegenwärtige Struktur, Wachholz-Verlag, Neumunster, Skandinavistische Studien, Bd. 16, 1982
 • Bentzon, Karl-Henrik, Kommunalpolitikerne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, 360 pp., 1981
 • Nannestad, Peter, Reactive Voting in Danish General Elections 1971-1979. A Revisionist Interpretation, Århus: Aarhus University Press, 207 pp., 1989
 • Thomsen, Søren Risbjerg; Berglund, Sten og Worlund, Ingemar, Assessing the validity of the logit method for ecological inference, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, European Journal of Political Research, Vol. 19, No. 4, pp. 441-477, 1991
 • Håvorsen, Pål, Sosialdemokratiet mellom den røde ghetto og Bryssel. Det danske Socialdemokrati og venstrefløypartiene i Kjøbenhavn i lys av europeisk integrasjon, 156 pp., 1991
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994