English

 
DDA-658

Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål 1971-1981

Del af serie

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen er en sammenfletning af en række valgundersøgelser med hensyn til gennemgående spørgsmål. De valgundersøgelser, der er tale om, er syv undersøgelser gennemført af valgforskningsgruppen i perioden 1971-1981. De to første undersøgelser er samlet i DDA-0007 ''For- og eftervalgsundersøgelsen 1971'', der er en panelundersøgelse i to bølger omkring folketingsvalget den 21. september 1971. Første bølge stammer fra august 1971 før valgets udskrivelse, mens anden bølge stammer fra oktober 1971. Et udsnit af den gennemgående stikprøve fra disse to bølger blev interviewet igen efter folketingsvalget den 4. december 1973, og resultatet af denne undersøgelse er samlet i DDA-0008 ''Valgundersøgelsen 1973'', som altså udgør en tredje bølge i ovenstående panelundersøgelse. DDA-0016 ''Valgundersøgelsen 1975'' blev gennemført i forbindelse med folketingsvalget den 9. januar 1975. Undersøgelsen er en fortsættelse af 1971- og 1973-undersøgelserne, idet en del spørgsmål er fælles med de tidligere undersøgelser, men populationen er udskiftet. Det samme gælder for DDA-0166 ''Valgundersøgelsen 1977'', der blev foretaget i forbindelse med folketingsvalget den 15. februar 1977, og ligeledes for DDA-0287 ''Valgundersøgelsen 1979'' der blev foretaget i oktober og november 1979; dog blev data her indsamlet i to omnibusser, hvoraf den ene gennemførtes i oktober 1979 umiddelbart efter folketingsvalget d. 23. oktober, mens den anden gennemførtes i november. DDA-0529 ''Valgundersøgelsen 1981'' blev gennemført i december 1981 umiddelbart efter folketingsvalget den 8. december (ligeledes med udskiftet population).
''Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål 1971-1981'' består altså af syv delundersøgelser foretaget på de ovenfor angivne tidspunkter (de to omnibusser i Valgundersøgelsen 1979 kan dog identificeres hver for sig, således at der faktisk er tale om otte delundersøgelser). De medtagne variable er i al væsentlighed gennemgående for de enkelte delundersøgelser; men i nogle tilfælde er der inddraget variable, som er fraværende i en eller flere af delundersøgelserne; ligesom en række variable er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og til Valgundersøgelsen 1973, eller fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971 (hvilket kan lade sig gøre, idet der er tale om identiske respondenter). Variablene kan inddeles i fire hovedafsnit:
Første afsnit indeholder variable om respondentens sociale baggrund, herunder køn, alder, skoleuddannelse, civilstand, stilling, erhvervsgren, beskæftigelsessektor, arbejdspladsstørrelse, antal børn under 15 år, husstandstype, indkomst, husstandsindkomst, boligens art, bopæl (region og urbanisering), klassetilhørsforhold, fagforeningsmedlemskab og kirkegang. Der er desuden variable omhandlende husstandsoverhovedets, husmoderens og faderens (evt. anden forsørgers) stilling.
Andet afsnit omhandler politisk interesse og valgkampspørgsmål herunder avisers, radios og TV''s rolle under valgkampen (der er endvidere variable omhandlende avislæsevaner generelt). Desuden er der variable om diskussioner med familie, venner og kolleger i forbindelse med valgkampen, samt i hvilken grad respondenten har modtaget eller afgivet råd om stemmeafgivelse ved et givet folketingsvalg.
Tredje afsnit behandler partitilhørsforhold og partivalg, herunder stemmeafgivelse ved de faktiske valg, stemmeafgivelse ved et valg i morgen (hypotetisk valg), begrundelse for den afgivne stemme, beslutningstidspunkt, partiidentifikation, regeringsønsker og faders parti.
Fjerde afsnit drejer sig om politiske holdninger, herunder vigtigste politiske problemer, NATO, EF, atomkraft, økonomisk ligestilling, investeringskontrol, skatteprogression, lønstop, organisationsmagt, overenskomstindgreb, sociale ydelser, censur, indoktrinering, samfundets moralske udvikling, autoritetstro, mening om politikere og politisk selvtillid


Nøgleord

Atomkraft, Autoritetstro, Censurering, Folketingsvalg, Holdning til EU, Indoktrinering, Lighed, Løn, Massemedier, Moral, NATO, Overenskomstindgreb, Parti, Partiidentifikation, Partimedlemskab, Partipræference, Partivalg, Politiker, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk problem, Regeringspræference, Selvtillid, Skat, Social placering, Socialt misbrug, Stemmeafgivelse, Valgdeltagelse, Valgkampagne, Økonomisk demokrati

Klassifikation

Politik: Valg, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse

Universe

Aldersgrænser, Statsborgerskab. # #Univers for de enkelte delundersøgelser: # #For- og eftervalgsundersøgelsen 1971: #------------------------------------ #Befolkningen i Danmark over 21 år (valgretsalderen). # #Valgundersøgelsen 1973: #---------------------- #Den danske befolkning over 23 år. # #Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977: #------------------------------------------------ #Personer boende i Danmark på 15 år og derover. # #Valgundersøgelsen 1979 og Valgundersøgelsen 1981: #------------------------------------------------ #Danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. At respondenterne er bosiddende i private husstande vil sige at personer, der er fastboende i fælleshusstande, fx værnepligtige, plejehjemsbeboere og kollegiebeboere, ikke kan være respondenter. Dette kriterium udelukker - primo 1979 - ca. 80.000 personer, hvorefter populationen, hvoraf stikprøven er udtrukket, består af ca. 3.940.000 personer.

Geografisk afgrænsning

National, I For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973 blev der foretaget minimum 3 besøg i tilfælde af manglende opnåelse af interview. Forholdsreglerne i Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977 kendes ikke, mens Gallup for Valgundersø

Datasæt

Bestil data

Variabler: 118
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 9296
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, # #Udvælgelsesprocedure for de enkelte delundersøgelser: # #For- og eftervalgsundersøgelsen 1971: #------------------------------------ #Stikprøve på 2100 udvalgt i to trin, først et antal kommuner fordelt på landsdele og urbanisering, dernæst svarpersoner tilfældigt udvalgt inden for disse. # #Valgundersøgelsen 1973: #---------------------- #Stikprøven udgør et udsnit af stikprøven udtaget til For- og eftervalgsundersøgelsen 1971. Metoden, efter hvilket dette udsnit er fundet, er DDA ubekendt. # #Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977: #------------------------------------------------ #Landet er inddelt i 9 geografiske områder, som igen er inddelt i by- og landdistrikter. Disse er igen delt op i interviewdistrikter. Ved denne inddeling er der i landdistrikter anvendt sognegrænser, mens man i provinsbyerne specificerer distrikterne på grundlag af de enkelte gader. I hovedstadsområdet er inddelingen foretaget på grundlag af rodeinddelingen. Udvælgelsen af respondenterne foregår derefter i tre trin: #a) Interview-distrikter udvælges tilfældigt. Ved denne udvælgelse er distrikterne stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocenten for provinsaviser. #b) Dernæst udvælges en række segmenter. Disse segmenter er tilvejebragt ved direkte inspektion af det pågældende distrikt, hvorved samtlige husstande er blevet inddelt i grupper med ca. 5 husstande i hver. #c) Endelig udvælges personerne. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover er opført på en liste i fast rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister en een udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande springes over. # #Valgundersøgelsen 1979 og Valgundersøgelsen 1981: #------------------------------------------------ #Landet er inddelt i 11 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen indenfor en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. Et stratum i provinsen vil typisk omfatte 10-15 primærenheder, mens et stratum i hovedstaden typisk vil omfatte 5 sogne. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. Man tager først de store byer fra (Århus, Odense og Ålborg), hvorefter resten af primærenhederne i de 7 områder opdeles på kriteriet by/land. Derefter stratificeres efter dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere. #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). #b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. #c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson.

Indsats for at minimere frafald: I For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973 blev der foretaget minimum 3 besøg i tilfælde af manglende opnåelse af interview. Forholdsreglerne i Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977 kendes ikke, mens Gallup for Valgundersøgelsen 1979 og Valgundersøgelsen 1981 angiver, at der blev foretaget så mange genbesøg, som det var muligt inden for den tid, der var afsat til markarbejdet. De oprindelige datamaterialer indeholder oplysninger om hvilket besøg, der gav resultat for det enkelte interview.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 116

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1971-08-01
Slut: 1981-12-22

Citation

Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål 1971-1981, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 datafil: DDA-658, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-658

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-658

Arkiv information

Modtaget: 1987-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Worre, Torben, Vælgernes kryds, Økonomi & Politik, pp. 70-82, 1987
  • Worre, Torben, Dansk vælgeradfærd, København, Akademisk Forlag, 1987
  • Nielsen, Hans Jørgen, Socialdemokratiet og "Arbejdsløsheden". Hvor godt er det at have en god "sag", Samfundsøkonomen Nr. 6, pp. 5-11, 1992

Sekundærpublikationer

  • Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole, Valg og vælgeradfærd. Studier i dansk politik, Politica, 416 pp., 1984
  • Bentzon, Karl-Henrik og Hoff, Jens, Political Attitudes of Public Employees: the Case of Denmark, Paper presented at the ECPR joint workshops, Gothenburg 1986. Institut for Samfundsvidenskab, Københavns Universitet, 1986
  • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994