English

 
DDA-5837

International værdiundersøgelse, 1999 (Danmark)

Primærundersøger

Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Peter Gundelach, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Svend Kreiner, Biostatistisk afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Peter B. Andersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Jens Tonboe, Institut for Sociale Forhold, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Dette projekt er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey, som har været gennemført i en lang række lande i og uden for Europa siden 1980. Der er tale om identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande.
Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande over hele Verden. Dette er den fjerde bølge af interviews. Den første gennemførtes i 26 lande, herunder Danmark, i begyndelsen af 1980''erne (DDA-0829), den anden i ca. 40 lande i 1990 (DDA-1523) og den tredje i ca. 45 lande i 1995 (Danmark deltog ikke i denne interviewrunde). Denne fjerde bølge gennemførtes i 1999.
Dette betyder, at der er tale om et enestående og overordentligt omfattende datamateriale, fordi der kommer til at foreligge umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.1999-undersøgelsen i Danmark har det samme spørgeskema som i alle de øvrige deltagende lande. I forhold til det internationale projekt er der imidlertid tale om to ændringer: dels en særlig mulighed for paneldata, dels inkluderingen af kvalitative data som på centrale områder kan supplere analysen af surveyspørgsmålene.

Paneldata: I alle lande gennemførtes undersøgelsen som tværsnitsundersøgelse. I forbindelse med undersøgelsen i 1990 foretog Socialforskningsinstituttet udvælgelse og interviewing baseret på CPR-numre. Efter tilladelse fra Registertilsynet var det muligt at geninterviewe svarpersonerne i 1999. Dette paneldesign vil kun være muligt i Danmark. Hvor man i andre lande kun kan belyse værdiforandringer i kohorter, vil det i Danmark være muligt at undersøge individuelle værdiændringer. Paneldesignet betyder, at det bliver langt mere sikkert at foretage kausalitetsanalyser. Det enestående danske design vil derfor give de danske forskere langt bedre analysemuligheder end forskere i noget andet deltagende land. Paneldesignet vil give en sikrere viden og dermed kunne styrke hele værdiundersøgelsernes analyser. Dog medfører paneldesignet visse vanskeligheder for sammenligninger med andre lande, fordi dette design indebærer, at der ikke er uafhængighed mellem målingerne i 1990 og 1999. Dette skaber vanskeligheder i forhold til de øvrige lande, der alle arbejder med tværsnitsdesign. Disse vanskeligheder optræder bl.a. i form af nødvendigheden af at benytte forskellige statistiske tests i hhv. panelundersøgelser og tværsnitsundersøgelser. Dette indebærer, at det er nødvendigt med såvel en panel- som en tværsnitsundersøgelse. Panelundersøgelsen fordi det vil give bedre analytiske muligheder, tværsnit af hensyn til den internationale sammenligning. Det samlede antal interview må derfor forøges i forhold til en situation, hvor der kun er tale om en tværsnitsundersøgelse. Der er med andre ord tale om, at undersøgelsens problemstillinger kan indløses med de to forskellige design. (Se DDA-9990: International værdiundersøgelse (Danmark): Tværsnit 1981-1999 og DDA-9991: International værdiundersøgelse (Danmark): Panel 1990-1999).

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om værdier i forhold til religion, arbejde, politik, familie samt den overordnede moral. Det er derfor muligt at opstille hypoteser såvel inden for det enkelte område som for det samlede værdimønster.

Spørgsmålet om værdier kan deles op i to hovedspørgsmål:
1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer,
svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse
skal studierne af værdiændringer knyttes an til udviklingen i
de relevante samfundsmæssige institutioner.
2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af
befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges
inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige
lande

Nøgleord

Abort, Alkoholkultur, Arbejdsforhold, Arbejdsinstruktion, Arbejdsløs, Beboergruppe, Bestikkelse, Besættelse, Borgerlig regering, Boykot, Bøn, Børn, Børneopdragelse, Børnerig familie, Dagspresse, Demonstration, Den europæiske union, Dyrebeskyttelsesgruppe, Erhvervsliv, Familieliv, FN, Folkekirken, Folketinget, Foreningsmedlemskab, Forsvar, Forurening, Forældrerolle, Fredsbevægelse, Gud, Hastighedsoverskridelse, Homoseksualitet, Industri, Indvandrer, Integration af indvandrere, Internationalt samarbejde, Jobtilfredshed, Kirkegang, Kirkelige organisationer, Kollegiale forhold, Konkurrence, Kriminel, Kunstforening, Kvindegruppe, Kvinderolle, Levestandard, Lighed, Livsindhold, Livssyn, Livsværdi, Lokaltilknytning, Lykke, Løgn, Manderolle, Medlem af folkekirken, Medmenneskelig tillid, Menneskerettigheder, Menneskerettighedsbevægelse, Miljøbevægelse, Moralsk værdi, Moralværdi, Musikforening, Muslim, Narkoman, National identitet, Partimedlemskab, Partipræference, Politi, Politik, Politiker, Politisk interesse, Politisk placering, Politisk system, Postmateriel værdi, Regeringens virke, Regeringspræference, Religion, Religiøs bevægelse, Religiøs ceremoni, Rygning, Samfundsmål, Selvmord, Sigøjner, Skatteunddragelse, Skilsmisse, Skolevæsen, Social lighed, Social retfærdighed, Socialt arbejde, Socialt bedrageri, Sort arbejde, Spirituskørsel, Sportsklub, Stat, Stofmisbrug, Strejke, Sundhedsgruppe, Sundhedsvæsen, Tilfredshed med arbejde, Tilværelse, Troskab, Tryghed i ansættelse, Udlændinge, Underskriftsindsamling, Ungdomsarbejde, Utroskab, Velbefindende, Venner, Ægteskab, Ældre, Økologibevægelse

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: International politik og organisation, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Religion og værdier

Universe

Aldersgrænser, Personer på 18 år og derover.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 404
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1023
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie, Undersøgelsen er anden bølge af en panelunersøgelse, hvor første bølge er DDA-1523: Den internationale værdiundersøgelse, 1990 (Danmark). (Se også DDA-9991: International værdiundersøgelse (Danmark): Panel 1990-1999).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Stikprøven er udtrukket ved simpel tilfældig udvælgelse fra populationen ud fra Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 402

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1999-05-01
Slut: 1999-06-30

Citation

Lise Togeby, Inger Koch-Nielsen, Peter Gundelach, Svend Kreiner, Peter B. Andersen, Jens Tonboe, Bjarne Hjorth Andersen, Ole Riis, International værdiundersøgelse, 1999 (Danmark), Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2003. 1 datafil: DDA-5837, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-5837

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-5837

Arkiv information

Modtaget: 2002-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Videnskab og statistik

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Gundelach, Peter, National identitet i en globaliseringstid, Dansk Sociologi, nr. 1, 2001
  • Warburg, Margit; Lüchau, Peter and Andersen, Peter B., Gender, Profession, and Non-Conformal Religiosity, Journal of Contemporary Religion, Vol. 14, No. 2, 1999, pp. 277-290, 1999
  • Gundelach, Peter (red.), Danskernes værdier 1981-1999, København: Hans Reitzels Forlag, 307 pp., 2002