English

 
DDA-550

Kommunevalgundersøgelsen 1981

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet
Peter Cauchi, Institut for Samfundsfag,, Københavns Universitet
Mogens Dilling-Hansen, Handelshøjskole Syd
Jørgen Søndergaard, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Kommunevalgundersøgelsen 1981 blev gennemført umiddelbart efter amts- og kommunalrådsvalget i november 1981. Undersøgelsen belyser forskellige kommunale/lokale forhold og problemstillinger, dels i snæver tilknytning til den overståede valgkamp, dels mere bredt i forhold til respondentens almene interesse og deltagelse i lokalpolitiske aktiviteter.
To forskergrupper har hver deres andel af og sigte med undersøgelsen. Projektet ''Statslig styring, lokalsamfund og kommunalpolitik'' har haft til formål at undersøge det kommunale selvstyre ud fra en række forskellige synsvinkler, hvoraf nærværende interviewundersøgelse er en. For valgforskningsgruppen har sigtet været at kontrollere nogle centrale variable i vælgeradfærd og beslutningsproces, som har været belyst i en række tidligere valgundersøgelser


Nøgleord

Aktion, Amtrådsvalg, Besparelser i kommunen, Besættelse, Biografbesøg, Borgerinformation, Børnepasning, Demokrati, Folketingsvalg, Foreningsarbejde, Hverdagsavis, Kommunalpolitiske forhold, Kommunalvalg, Læsning, Medlemskab, Medlemskab af politisk parti, Opgavefordeling, Opstillingsmøde, Partipræference, Persontransport, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk problem, Søndagsavis, Udgiftsprioritering i kommunen, Ugeblade, Valgkamp, Vælgermøde

Klassifikation

Politik: Valg, Politik: Offentlig styring, politiske systemer og organisationer, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Lokalsamfund, by- og landboliv

Universe

Aldersgrænser, Universet er danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. Begrebet "private husstande" udelukker personer fastboende i fælleshusstande, fx værnepligtige, plejehjemsbeboere og kollegiebeboere, svarende til ca. 80.000 personer (1979-tal). Populationen, hvoraf stikprøven er udtrukket, består derfor af ca. 3.940.000 personer.

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt inden for den tid, der er afsat til markarbejdet.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 468
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1020
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, #Kildemateriale: #-------------- #Til brug for udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup udarbejdet et statistisk materiale. Befolkningen inden for hver primærenhed opdeles i dette materiale i klynger a 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start og en slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Da populationen kun omfatter personer i private husstande, har Danmarks Statistik renset materialet for adresser, der optages af fælleshusholdninger. #Stratifikation: #-------------- #For at opnå, at alle landsdele bliver repræsenteret, er landet inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. I hovedstadsområdet er som yderligere stratifikationsvariabel benyttet det procentvise antal arbejdere. I provinsen er der stratificeret efter urbaniseringsgrad og dækningsprocenter for de større provinsaviser. Sidstnævnte stratifikation er foretaget ved hjælp af en EDB-styret optimeringsmodel for at sikre en simultan maximal variation mellem strata af dækningsgraderne for de benyttede aviser. Stratifikationen resulterer i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. #Udvælgelse: #---------- #En omnibus udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin, dvs. en udvælgelse der trinvist er tilrettelagt på en sådan måde, at alle i populationen har samme sandsynlighed for at blive udvalgt: #1. Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og # 48 primærenheder i hovedstaden. #2. Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed #3. Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for # hver klynge. #4. Udvælgelse af personer. Alle medlemmer (15 år og derover) i de # udtrukne husstande er opført på en liste i fast rækkefølge. # For hver to udvælges en tilfældigt.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt inden for den tid, der er afsat til markarbejdet.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 466

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1981-11-01
Slut: 1981-12-30

Citation

Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Søren Villadsen, Torben Worre, Peter Cauchi, Carl-Johan Skovsgaard Institut for Statskundskab, Kjeld Gregers Sørensen, Mogens Dilling-Hansen, Jørgen Søndergaard, Poul Erik Mouritzen, Kommunevalgundersøgelsen 1981, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2001. 1 datafil: DDA-550, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-550

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-550

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Søndergaard, Jørgen og Sørensen, Kjeld Gregers, Udvælgelse af stikprøve blandt Danmarks kommuner, Rapport nr. 1. Økonomisk Institut og Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1982
 • Sørensen, Kjeld Gregers, Kodebog med marginaler. Oparbejdning og dokumentation af data fra en spørgeskemaundersøgelse af ledende politikere i 40 kommuner, Rapport nr. 2. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Institut for Samfundsvidenskab, Odense Universitet, 1983
 • Mouritzen Poul Erik (red.), Kommunalpolitik under ressourceknaphed. Nogle foreløbige resultater fra en undersøgelse af politikeres syn på kommunalpolitik, Rapport nr. 3. Institut for Samfundsvidenskab, Odense Universitet, 1982
 • Søndergaard, Jørgen, Alternative Approaches to the Modelling of Local Government Expenditure Behavior, Report no. 7. Institute of Economics, University of Aarhus, 1982
 • Skovsgaard, Carl-Johan, Søndergaard, Jørgen og Sørensen, Kjeld Gregers, Kommunaløkonomi og kommunalpolitik. Nogle hovedtræk i litteraturen, Rapport nr. 8. Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut, Aarhus Universitet, 1982
 • Villadsen, Søren, Deltagelse, organisation og partipolitik. Nogle foreløbige resultater fra en interviewundersøgelse af befolkningens lokalpolitiske aktivitet og holdninger, Rapport nr. 9. Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet, 1982
 • Mouritzen, Poul Erik, Local Resource Allocation: Partisan Politics or Sector Politics?, Report no. 10. Institute of Social Sciences, Odense University, 1982
 • Villadsen, Søren, Central-Local Political Relations: Politicization or Relative Autonomy, Report no. 11. Institute of Political Studies, University of Copenhagen, 1982
 • Skovsgaard, Carl-Johan, Budget-Making and Fiscal Austerity. A Case Study of Danish Local Government, Report no. 12. Institute of Political Science, University of Aarhus, 1983
 • Skovsgaard, Carl-Johan, Reforms and Central-Local Relations. The Changing Role of Local Government in Denmark, Report no. 13. Institute of Political Science, University of Aarhus, 1983
 • Cauchi, Peter, Kommunerne og beskæftigelsespolitikken I. Borgernes og kommunalpolitikernes holdning til beskæftigelsespolitiske spørgsmål, Rapport nr. 14. Institute for Samfundsfag, Københavns Universitet, 1983
 • Dilling-Hansen, Mogens, Spatial autocorrelation og kommunale udgiftsanalyser. Geografisk interaktion og longitudinale data i modeller for udgifter til daginstitutioner for børn, Rapport nr. 16. Økonomisk Institut og Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1983
 • Dilling-Hansen, Mogens, Marginaler på kommunaldirektørskema, Rapport nr. 17. Institut for Samfundsvidenskab, Odense Universitet, 1983
 • Villadsen, Søren, Urban Politics, Central Control versus Local Demands, Report no. 18. Institute of Political Studies, University of Copenhagen, 1983
 • Mouritzen, Poul Erik, Consequences of Fiscal Strain. An Exploratory Study of the Consequences of Fiscal Strain for the Perceptions and the Attitudes of Local Policy-Makers in Denmark, Report no. 19. Department of Public Finance and Policy, Odense University, 1983
 • Cauchi, Peter, Kommunerne og beskæftigelsespolitikken III. Nogle generelle politiske, økonomiske og organisatoriske betingelser i kommunerne for indsatsen over for unge arbejdsløse, Rapport nr. 20. Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet, 1983
 • Skovsgaard, Carl-Johan, Kommunal service: Fra udbygning til omstilling. Aspekter og tendenser, Rapport nr. 21. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1983
 • Skovsgaard, Carl-Johan og Søndergaard, Jørgen, Danish Local Government: Recent Trends in Economy and Administration, Report no. 22. Institute of Political Science and Institute of Economics, University of Aarhus, 1983
 • Skovsgaard, Carl-Johan, Innovations in Danish Local Budgeting under Fiscal Austerity, Report no. 23. Institute of Political Science, University of Aarhus, 1983
 • Mouritzen, Poul Erik, The Resource Squeeze in Danish Local Government. The Ambivalent Role of States, Report no. 25. Department of Public Finance and Policy, Odense University, 1983
 • Mouritzen, Poul Erik, Modelling Central-Local Relations. Six Models for the Study of the Interplay between Central and Local Levels of Government, Report no. 26. Department of Public Finance and Policy, Odense University, 1983
 • Dilling-Hansen, Mogens, Kommunale budgetter og regnskaber. Beskrivelse og udvikling i kommunale budgetter og regnskaber i perioden 1977 til 1983, Rapport nr. 29. Handelshøjskolen Syd, Sønderborg, 1983
 • Villadsen, Søren, Lokalpolitikkens rolle under rammestyring, Rapport nr. 31. Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet, 1983
 • Skovsgaard, Carl-Johan, Strategies for Centralization. An Analysis of Selected Aspects of Central-Local Government Relations in Denmark, Report no. 32. Institute of Political Science, University of Aarhus, 1984
 • Mouritzen, Poul Erik, De nøjsomme jyder og de krævende københavnere, Økonomi & Politik, Årg. 59, nr. 3, pp. 194-211, 1986
 • Mouritzen, Poul Erik, The Demanding Citizen: Driven by Policy, Self-Interest or Ideology, European Journal of Political Research, Vol. 15, no. 4, pp. 417-435, 1987
 • Mouritzen, Poul Erik, City Size and Citizens' Satisfaction: Two Competing Theories Revisited, American Journal of Political Science, pp. ?, 1987
 • Mouritzen, Poul Erik, Fiscal Policy Making in Times of Resource Scarcity the Danish Case, I Susan Clarke (ed.): Urban Innovation and Autonomy: The Political Implications of Policy Change, Sage, 1987
 • Mouritzen, Poul Erik, Den politiske cyklus. En undersøgelse af vælgere, politikere og bureaukrater i kommunalpolitik under stigende ressourceknaphed, Århus: Politica, 661 pp., 1990
 • Den Kommunalpolitiske Forskningsgruppe, Forskningsprogrammet om Det kommunale lederskab, Odense Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Kommunalpolitiske studier nr.1/1993, 38 pp., 1993