English

 
DDA-529

Valgundersøgelsen 1981

Del af serie

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 1981 blev gennemført i december 1981 - umiddelbart efter folketingsvalget den 8. december, og undersøgelsen drejer sig om dette valg og politiske sagsområder knyttet til valget. Dog er der også i undersøgelsen inddraget spørgsmål om amts- og kommunalvalget den 17. november.

De spørgsmål, der er taget op i undersøgelsen, er spørgsmål, der behandler respondentens partipræferencer (herunder respondentens faktiske stemmeafgivelse ved de to valg), og - for folketingsvalgets vedkommende - hvad respondenten opfatter som valgets emne.

Udover disse ''valgspecifikke'' spørgsmål er den generelle politiske debat forsøgt beskrevet (politiske synspunkter og vigtige politiske sagsområder).

Der er i undersøgelsen desuden en række mediespørgsmål og spørgsmål drejende sig om respondentens interesse for forskellige politiske problemer (herunder spørgsmål om de ''store'' problemkomplekser: Atom-kraft, EF, ØD og demokrati), og respondentens involvering i politiske diskussioner.

Endelig er respondentens klassetilhørsforhold, organisationsmedlemskab og beskæftigelsessituation (ledighed) belyst

Nøgleord

Amtrådsvalg, Atomkraft, Biografbesøg, Borgerinformation, Demokrati, Folketingsvalg, Holdning til EU, Hverdagsavis, Kommunalvalg, Læsning, Massemedier, Partipræference, Persontransport, Politisk interesse, Regeringspræference, Social placering, Søndagsavis, Ugeblade, Økonomisk demokrati

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: International politik og organisation, Arbejde og beskæftigelse: Ledighed, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Politik: Valg, Natur og miljø: Miljøødelæggelse/forurening og miljøbeskyttelse

Universe

Andet, Universet er danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. At respondenterne er bosiddende i private husstande implicerer, at personer, der er fastboende i fælleshusstande, f.eks. værnepligtige, plejehjemsbeboere og kollegiebeboere, ikke kan være respondenter. Dette kriterium udelukker - primo 1979 - ca. 80.000 personer, hvorefter populationen hvoraf stikprøven er udtrukket består af ca. 3.940.000 personer (stadigvæk 1979-tal).

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor den tid, der er afsat til markarbejdet.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 361
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 968
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 11 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen indenfor en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. Et stratum i provinsen vil typisk omfatte 10-15 primærenheder, mens et stratum i hovedstaden typisk vil omfatte 5 sogne. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. Man tager først de store byer fra (Århus, Odense og Ålborg), hvorefter resten af primærenhederne i de 7 områder opdeles på kriteriet by/land. Derefter stratificeres efter dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere. # #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). #b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. #c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor den tid, der er afsat til markarbejdet.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 359

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1981-12-09
Slut: 1981-12-22

Citation

Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 1981, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1983. 1 datafil: DDA-529, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-529

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-529

Arkiv information

Modtaget: 1983-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, Økonomi og Politik, nr. 3, 1982
 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, Økonomi & Politik, nr. 4, 1983
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-1981, Økonomi & Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1983
 • Nielsen, Hans Jørgen, The Danish Election of 1981, West European Politics, Vol. 5, no. 3, 1982
 • Sauerberg, Steen, Den norske højrebølge - set fra Danmark, Økonomi og Politik, nr. 1, 1982
 • Bentzon, Karl-Henrik, Påvirkede valgene gensidigt hinanden?, Danske Kommuner, nr. 25, 1981
 • Andersen, Jørgen Goul, Kvinder og Politik, Politica, 312 pp., 1984
 • Borre, Ole, Folketingsvalget 1981 og den politiske dagsorden, Politica, 14. årgang, nr. 1, 1982

Sekundærpublikationer

 • Jensen, Dorte Klint og Schultz, Karin, Metodegennemgang af valgundersøgelsen 1981, Institut for Offentlig Økonomi og Politik, Odense Universitet, 45 pp. + bilag, 1985
 • Håvorsen, Pål, Sosialdemokratiet mellom den røde ghetto og Bryssel. Det danske Socialdemokrati og venstrefløypartiene i Kjøbenhavn i lys av europeisk integrasjon, 156 pp., 1991
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994