English

 
DDA-48

Fritidsundersøgelsen 1975

Primærundersøger

P. H. Kühl, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Fritidsundersøgelsen 1975 forsøger at registrere, hvad respondenterne bruger deres tid til. En del af denne registrering tager form af et detaljeret tidsskema over dagen før interviewet, hvor respondentens aktiviteter noteres op med halvtimes (for nogle perioder et kvarters) intervaller. Ved siden af dette spørges der om, hvor meget tid respondenten i gennemsnit bruger på erhvervsarbejde om ugen, og der spørges om forekomsten af en lang række fritidsaktiviteter såsom at gå i biografen og i teatret, se fjernsyn, høre radio, foretage reparationer på huset/lejligheden, deltage i frivillig undervisning, dyrke sport, deltage i foreningsmøder mv. Desuden spørges der om respondentens læsevaner, både m.h.t. bøger og aviser.
Materialet er indsamlet i forbindelse med SFI''s omnibusundersøgelse, januar 1975 (DDA-0127)


Nøgleord

Aftenskoleundervisning, Ansættelsesforhold, Arbejdstid, Arbejdstidsnedsættelse, Besøgstjeneste, Bibliotek, Biografbesøg, Bog, Boligvedligeholdelse, Efteruddannelse, Fagblad, Ferie, Foreningsmøde, Fritidsaktivitet, Fritidsundervisning, Grammofon, Gæstebud, Kassettebåndoptager, Kirke og stat, Kirkegang, Kulturvane, Kunst, Kunstudstilling, Kursus, Litteratur, Lokalradio, Magasin, Medlem af folkekirken, Medlemskab, Motion, Musikinteresse, Musikudøvelse, Omskoling, Pladespiller, Radiovane, Seervane, Social netværk, Social udelukkelse, Socialt liv, Sportsaktivitet, Sportsforening, Stress, Teaterbesøg, Teaterforening, Tidsanvendelse, Tidsforbrug, Tidsskrift, Tillidshverv, Transport til arbejde, Transporttid, Tv-program, tv-vaner, Ugeblade, Velbefindende, Voksenundervisning

Klassifikation

Samfund og kultur: Tidsforbrug, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Information og kommunikation: Massemedier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Uddannelse: Undervisning som erhverv, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport

Universe

Aldersgrænser, Alle beboere i Danmark (excl. Færøerne og Grønland) på 16 år og derover.

Geografisk afgrænsning

National, Spørgeskemaet indeholder nogle åbne spørgsmål.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 360
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 3723
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Undersøgelsen er en delvis replikation af "Fritidsundersøgelsen 1964" (DDA-0003). #Variable omhandlende lignende emner findes i Omnibus 1972 (DDA-0001) og fritidsundersøgelserne 1982 (DDA-0542), 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342 til DDA-1346), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 og DDA-3906) og 1998 (DDA-4755).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landets kommuner samles i 10 hovedstrata og inden for hvert hovedstratum i understrata, således at kommunerne i et understratum er nogenlunde ensartede med hensyn til urbaniseringsgrad og erhvervsstruktur. Fra hvert understratum udvælges to kommuner, og inden for hver af kommunerne udtages ved tilfældig udvælgelse en vis brøkdel af befolkningen.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 358

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 1975-01-01
Slut: 1975-02-28

Citation

P. H. Kühl, Fritidsundersøgelsen 1975, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1982. 1 datafil: DDA-48, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-48

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-48

Arkiv information

Modtaget: 1982-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Kühl, P.-H. og Koch-Nielsen, Inger, Behøver vi nå det hele?, Socialforskningsinstituttet, Meddelelse nr. 14, 100 pp., 1990
 • Kühl, P.-H. og Munk, Jens Kristian, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Socialforskningsinstituttet, Meddelelse nr. 15, 100 pp., 1989
 • Kühl, P.-H., Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Socialforskningsinstituttet, Meddelelse nr. 27, 70 pp., 1990
 • Gershuny, Jonathan, Time Use and the Dynamics of the Service Sector, The Service Industries Journal, Vol. 7, No. 4, Frank Cass, London, 15, 1987
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, The Multinational Longitudinal Time Budget Archive (MLTBA), University of Bath, 101 pp. + Appendix, 1987
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, Time Use in Seven Countries 1961 to 1984, University of Bath, 105 pp., 1986
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, Time Use in Seven Countries 1961 to 1984. Appendix One. Time-Studies in Various Countries, University of Bath, 125 pp., 1986
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8,, 181 pp., 1989
 • Ibsen, Bjarne, Danskernes idrætsaktivitet, København, Danmarks Højskole for Legemsøvelser, 47 pp., 1985

Sekundærpublikationer

 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000