English

 
DDA-3265

De internationale værdiundersøgelser, 1981-1984 og 1990-1993

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Undersøgelsens formål er at undersøge værdierne i en række lande for at skabe specifik og komparativ viden.

Abstract

Denne undersøgelse indeholder data fra de internationale værdiundersøgelser fra 1990-1993 (omfattende 43 lande) og fra 1981-1984 (omfattende 22 af disse lande). Da 1990er undersøgelsen er en delvis replikation af 1980''er undersøgelsen, er de to datasæt flettet sammen til et datasæt: et givet variabelnummer kan bruges til analyse af data fra begge undersøgelsesbølger og gør det således nemmere at lave sammenligninger over tid.
Undersøgelsen tilvejebringer et meget bredere udvalg af oplysninger, der nogensinde tidligere har været tilgængelige for en analyse af befolkningernes værdier og holdninger. Undersøgelsen fra 1990-1993 blev gennemført i 43 lande, dvs. den omfatter næsten 70% af verdens befolkning. Undersøgelsen fra 1981-1984 indeholder tidsseriedata for 22 af disse lande, hvilket betyder, at det er muligt at analysere ændringer i værdier og holdninger i perioden mellem de to undersøgelser.
De overordnede emner, der dækkes, er arbejde, meningen og formålet med livet, familieliv og aktuelle sociale emner.
Respondenterne blev bedt om at vurdere vigtigheden af arbejde, familie, venner, fritid, politik og religion i deres liv. De blev ligeledes spurgt, hvor tilfredse de var med deres nuværende liv, om de plejede at overtale deres nærmeste, om de diskuterede politiske emner og om deres holdning til samfundet.
Spørgsmålene om arbejde indeholdt en vurdering af, hvilke aspekter der for respondenten er vigtige i et job, om respondenten er stolt over sit arbejde, respondentens tilfredshed med nuværende arbejde og holdning til ejer-, stats- eller medarbejderledelse i virksomheder.
Respondenterne blev spurgt om, hvilke grupper og foreninger, de var medlem af og hvilke af disse, de arbejdede for frivilligt, grad af tillid til andre mennesker, hvilke grupper de ikke ønskede at have som naboer, deres generelle helbredstilstand, og om de følte, at de havde en fri vilje og kontrol over deres liv.
En lang række punkter var inkluderet angående meningen og formålet med livet, som fx respondenternes holdning til værdien af videnskabelige fremskridt, skillelinjen mellem godt og ondt samt religiøs adfærd og tro. Respondenterne blev spurgt, om de havde samme holdning til religion, moral, politik og sexuelle sæder og skikke som deres partner og forældre, om deres syn på ægteskab og skilsmisse, kvaliteter, som det er vigtigt, at børn lærer, om et barn har brug for begge forældre for at få en glad opvækst, holdning til at mødre har erhvervsarbejde, holdning til abort, og om ægteskabet er en forældet institution.
Spørgsmålene om politiske emner undersøgte respondenternes holdninger til forskellige former for politiske aktioner og sandsynligheden for, at de ville deltage i sådanne aktioner, de vigtigste mål for respondentens land, tillid til en række stats- og samfundsinstitutioner samt om skilsmisse, abort, selvmord, skattesnyd, løgn og andre lignende handlinger, nogensinde kan retfærdiggøres.
Der er yderligere oplysninger om familieindkomst, antal medlemmer i husstanden, lokalområdets størrelse, ejerskab til boligen, region, husstandsoverhovedets beskæftigelse samt respondentens alder, køn, beskæftigelse, uddannelse, religion, religiøsitet, partimedlemskab, fagforeningsmedlemskab og placering på en politisk venste-højre skala.

Nøgleord

Abort, Anti-apartheid, Arbejdsforhold, Atomkraftværk, Besættelse, Boykot, Børneopdragelse, Dagspresse, Demonstration, Den europæiske union, Familieliv, Familiestørrelse, Folkekirken, Foreningsmedlemskab, Forsvar, Forurening, Forældrerolle, Fredsbevægelse, Gud, International firma, Jobtilfredshed, Kirkegang, Ligestilling, Lighed, Livsindhold, Livssyn, Livsværdi, Medlem af folkekirken, Medmenneskelig tillid, Menneskerettighedsbevægelse, Miljøbevægelse, Moralsk værdi, Moralværdi, Opdragelse, Partimedlemskab, Partipræference, Politi, Politik, Politiker, Politisk interesse, Postmateriel værdi, Religion, Retssystem, Samfundsmål, Selvmord, Skilsmisse, Skolevæsen, Socialsikring, Socialt arbejde, Stat, Strejke, Tillid til medier, Tillid til regering, Tillid til virksomheder, Underskriftsindsamling, Velbefindende, Ægteskab

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger

Universe

Andet, Voksne over 18 år.

Geografisk afgrænsning

Tvær-national, ARG; A; AUS; B; BG; BR; BY; CDN; CH; CS; D; DK; E; EE; F; FIN; GB; H; I; IND; IRL; IS; J; L; LT; LV; MEX; N; NL; P; PL; RC; RCH; RO; ROK; RUS; S; SI; TR; USA; WAN; ZA

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Undersøgelsen består af to bølger, den første gennemført i 1981-1984 og den anden i 1990-1993.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Der blev benyttet både national tilfældig og kvoteudvælgelse. Befolkningerne i Indien, Chile og Nigeria, samt befolkningerne i landområder og analfabeter, er undersamplet.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, Kendes endnu ikke.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1981-01-01
Slut: 1993-12-30

Citation

Inter-University Consortium for Political and Social Research, De internationale værdiundersøgelser, 1981-1984 og 1990-1993, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1999. 1 datafil: DDA-3265, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-3265

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3265

Arkiv information

Modtaget: 1998-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har kontrolleret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Gundelach, Peter og Riis, Ole, Værdiforandringer i Danmark 1981-1990, Aarhus, Institut for Statskundskab og Institut for Religionsstudier, Aarhus Universitet, 32 pp., 1990

Sekundærpublikationer

  • Drejø, Kristine; Mathiasen, Kenneth Skovdall; Mogensen, Jens Hougaard; Møberg, Rasmus Juul, Økologi, en ny værdi?, Aalborg Universitet, 1999, 110 pp. + appendix, 1999