English

 
DDA-31083

Valgundersøgelsen 2015

Primærundersøger

Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.

Abstract

Valgundersøgelsen 2015 går i dybden med spørgsmålet om, hvordan familien påvirker vælgernes partivalg ved Folketingsvalg. Studiet undersøger familiens betydning for den politiske socialisering og klassetilhørsforhold, og hvordan den sociale arv påvirker partivalg.
Ud over at give svar på, hvilke faktorer, der havde betydning ved hvert enkelt af de undersøgte valg, udgør valgprojektets data tilsammen unikke tidsserier om partivalg og politiske holdninger i Danmark. Valgprojektet har også fokuseret på bredere samfundsændringer. Derfor kan data anvendes til mange formål ud over at forklare valg og vælgeradfærd, herunder bl.a. analyser af:


- Langtidsændringer i partisystemet, herunder nye partier.
- Udviklingen i kønsforskelle i politiske holdninger, partivalg og deltagelse.
- Nye skel mellem offentligt- og privatansattes partivalg og værdier.
- Følelse af at kunne påvirke politik, politisk tillid, og demokratiske værdier.
- Udviklingen i sammenhængen mellem social baggrund og politiske holdninger og partivalg.
- Udviklingen i politiske holdninger til velfærdsstaten, miljøspørgsmål, immigration, europæisk integration, internationalt samarbejde etc.


Nøgleord

Dansk politik, Demokrati, Den offentlige sektor, Folketingsvalg, Holdning til EU, Holdning til miljø, Holdning til politikere, Indvandrerpolitik, Integration af indvandrere, Interesse for politik, Kriminalitetsforebyggelse, Medievane, Medlemskab af politisk parti, Medmenneskelig tillid, Offentlig service, Offentlig udgift, Partipræference, Partivalg, Politisk deltagelse, Politisk interesse, Politisk placering, Politisk socialisering, POLITISKE EMNER, Skattelettelse, Social arv, Social lighed, Social politik, Social ulighed, Socialisering, Socialklasse, Stemmeafgivelse, Stemmeintention, Tillid til medier, Valg, Valgdeltagelse, Velfærdsstat, Vælgeradfærd

Klassifikation

Socialpolitik og velfærdssystemer: Velfærdspolitik, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Social forandring, Politik: Valg, Politik: Politisk ideologi, Politik: Indenrigspolitiske emner, Social stratifikation: Lighed og ulighed

Universe

Aldersgrænser, Undersøgelsens population er defineret som herboende personer på 18 år eller mere

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 400
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4147
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Prævalensstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse, Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeretblandt alle stemmeberettigede, der på valgdagen faldt i aldersintervallet 18-75 år

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview, Dataindsamlingen foregik som en kombination af web- og besøgsinterviews.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 134

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2015-06-19
Slut: 2015-10-27

Citation

Kasper Møller Hansen, Valgundersøgelsen 2015, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2017. 1 datafil: DDA-31083, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-31083

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-31083

Arkiv information

Modtaget: 2016-09-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer