English

 
DDA-287

Valgundersøgelsen 1979

Del af serie

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 1979 blev foretaget i oktober og november 1979. Data er indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S i to omnibusser, hvoraf den ene gennemførtes i oktober 1979, umiddelbart efter folketingsvalget d. 23. oktober, mens den anden gennemførtes i november.
Undersøgelsens baggrundsoplysninger omfatter IP''s læsevaner mht. hverdagsaviser og søndagsaviser, stemmeafgivning ved folketingsvalget d. 23. oktober 1979 og stemmeintention ved et hypotetisk folketingsvalg dagen efter interviewet, ægtefælles beskæftigelse og faders erhverv, samt partitilhørsforhold.


Derudover beskæftiger undersøgelsen sig med IP''s opfattelse af, hvad der er det vigtigste politiske problem, beslutningsprocessen omkring IP''s stemmeafgivning, IP''s politiske interesse før valgkampen - specielt i radio og TV - og IP''s partipolitiske og regeringsmæssige præferencer. Desuden bliver IP bedt om at placere de politiske partier og en række organisationer på et sympatitermometer, og endelig spørges om IP''s holdning til en række synspunkter fra den politiske debat.

Datamaterialet omfatter også nogle spørgsmål fra Eurobarometer-serien, der beskæftiger sig med EF-parlamentet og holdningen til Danmarks medlemskab af EF

Nøgleord

Atomkraft, Europaparlamentsvalg, Folketingsvalg, Holdning til EU, Kirkegang, Massemedier, Partipræference, Religion, Rygevaner, Økonomisk demokrati

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: International politik og organisation, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: Politisk ideologi

Universe

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor den tid der er afsat til markarbejdet. Undersøgelsen indeholder oplysninger om hvilket besøg, der gav resultat for det enkelte interview.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 401
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1989
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 11 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. Et stratum i provinsen vil typisk omfatte 10-15 primærenheder, mens et stratum i hovedstaden typisk vil omfatte 5 sogne. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. Man tager først de store byer fra (Århus, Odense og Ålborg), hvorefter resten af primærenhederne i de 7 områder opdeles på kriteriet by/land. Derefter stratificeres efter dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere. # #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). #b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. #c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfædig måde markeret hver anden person som interviewperson.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor den tid der er afsat til markarbejdet. Undersøgelsen indeholder oplysninger om hvilket besøg, der gav resultat for det enkelte interview.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 399

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 1979-10-01
Slut: 1979-11-30

Citation

Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 1979, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1981. 1 datafil: DDA-287, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-287

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-287

Arkiv information

Modtaget: 1981-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgerstyrke, Politica, Årg. 13, pp. 46-86, 1981
 • Borre, Ole et al., Efter vælgerskredet. Analyser af folketingsvalget 1979, Politica, Aarhus, 190 pp., 1983
 • Borre, Ole, Ideologi og partivalg i Danmark 1979, I Anckar, Dag; Damgaard, Erik og Valen, Henry (eds.): Partier, Ideologier, Väljare, Åbo Akademi, 1982
 • Nielsen, Hans Jørgen, Electoral Politics and the Corporate System, Scandinavian Political Studies, no. 1, 1982
 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, Økonomi og Politik, nr. 3, 1982
 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, Økonomi & Politik, nr. 4, 1983
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-1981, Økonomi og Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1983
 • Andersen, Jørgen Goul, Kvinder og Politik, Politica, 312 pp., 1984

Sekundærpublikationer

 • Herz, Thomas, Attitudes to the Welfare State, Siegen, 1985
 • Nannestad, Peter, Reactive Voting in Danish General Elections 1971-1979. A Revisionist Interpretation, Århus: Aarhus University Press, 207 pp., 1989
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994