English

 
DDA-282

Politisk og social udvikling (Fredericia 1870-1901)

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Hovedformålet med dette projekt er at analysere:
1) Udviklingen i de sociale strukturer 1870-1901.
2) Den politiske mobiliserings forløb under forskellige sociale, økonomiske, kulturelle og territoriale betingelser.
3) Samspillet mellem den sociale udvikling (industrialisering, urbanisering, familieforholdenes udvikling), den politiske mobilisering og den politiske holdningsdannelse (partivalget)
4) En systematisk analyse af de politiske partiers dannelsesproces.
5) En komparativ undersøgelse af betydningen af indførelse af hemmelig afstemning i Danmark og England.


Disse analyser vil blive søgt gennemført dels på forskellige analyseniveauer, dels i form af kontekstuelle analyser:
1) Det danske valgmateriales unikke karakter før 1901 gør det naturligt, at analyser på individniveau tillægges meget høj prioritet.
2) Analyser på et aggregeret niveau (kommuner, kredse, amter, regioner) vil dog være et nødvendigt supplement hertil, ligesom
3) kontekstuelle analyser, der kombinerer flere analyseniveauer, vil være af væsentlig betydning
Nøgleord

Afstemning, Partivalg, Politisk parti, Politisk udvikling

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Geografisk afgrænsning

Lokal, DK, Fredericia

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Parlamentsafstemninger, Kodede dokumenter

Tidsdimension: Panel studie, 4 bølger for de 4 folketingsvalg i perioden 1890-1898.

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, Struktureret kodeskema.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1870-01-01
Slut: 1903-12-30

Citation

Jørgen Elklit, Politisk og social udvikling (Fredericia 1870-1901), Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-282, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-282

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-282

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Elklit, Jørgen and Skytte, Jan, Find Person by Name (FPN). A "Nominal Record Linkage" Programme Applicable to Political and Social Mass Data from the Last Decades of the 19th Century), Institute of Political Science, University of Aarhus, 46 pp., 1980
  • Elklit, Jørgen, Mobilization and Partisan Division: Open Voting in Fredericia, Denmark, Social Science History, Vol. 7, 3, pp. 235-266, 1983
  • Elklit, Jørgen, Sammenkobling af valglister og folketællingslister fra 1890 og 1901, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 17 pp., Arbejdspapir. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 16 pp., 1982
  • Elklit, Jørgen, Nominal Record Linkage and the Study of Non-Secret Voting: A Danish Case, Journal of Interdisciplinary History, Vol. XV, 3, pp. 419-433, 1985
  • Elklit, Jørgen and Mitchell, Jeremy, Wahlen und Massendemokratie in England und Dänemark, Busch & Steinbach (eds.): Vergleichende europaische Wahlgeschichte. Eine Antologie, Berlin: Colloquium, pp. 351-376, 1983
  • Elklit, Jørgen, Partivalg og mobilisering: Fredericia 1890-1903, Fortid og Nutid, XXIX, 3, pp. 409-439, 1982
  • Elklit, Jørgen, Mobilization and Partisan Division under Open Voting: A Case Study of a Danish Town, 1890-1930, Institute of Political Science, Aarhus University, 32 pp., 1981
  • Elklit, Jørgen and Mitchell, Jeremy, The Legacy of Open Voting: Patron/Client Relations and the Development of Mass Politics in England and Denmark, Aarhus University, 26 pp., 1980