English

 
DDA-26798

Kommunalvalgundersøgelse 2009

Primærundersøger

Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, Odense Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

I forbindelse med kommunalvalget i 2009 blev holdningen til kommunale og kommunalpolitiske emner blandt borgere undersøgt.

Abstract

I denne første survey efter strukturreformens gennemførelse belyses der emner som: borgertilfredshed med den kommunale service; dagsordensfastsættelse ved kommunalvalget i 2009 samt vælgernes mulighed for at påvirke denne; kommunalpolitikeres egenskaber og disses betydning for vælger adfærd; politisk tillid; vælgernes opfattelse af den kommunal politiske magt og forpligtigelse til at stemme.

Nøgleord

Anvendte medier, Beskæftigelsesforhold, Bopælskommune, Elektroniske medier, Familiebaggrund, Folketingsvalg, Holdning til kommune, Informationsmedier, Kandidat, Kandidatliste, Kommunalpolitik, Kommunalvalg, Offentlig versus privat virksomhed, Partikandidat, Partiliste, Politisk dagsorden, Politisk diskussion, Politisk viden, Stemmepåvirkning, Tilfredshed, Tillid til medier, Uddannelsesbaggrund, Valgkamp, Vælgeradfærd

Klassifikation

Politik: Offentlig styring, politiske systemer og organisationer, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Politik: Indenrigspolitiske emner

Universe

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 161
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 3336
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tidligere kommunalvalgsundersøgelser er foretaget i 1993 og 2005

Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse, Kommunal, således at man kunne gennemføre mindst 30 interview pr. kommune

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, Både telefonisk interview suppleret af webinteview af danmarkspanelet for at skabe en så repræsentativ stikprøve muligt

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 65

Indsamler: Epinion P/S

Indsamlingsperiode

Start: 2009-12-04
Slut: 2009-12-31

Citation

Ulrik Kjær, Kommunalvalgundersøgelse 2009, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2013. 1 datafil: DDA-26798, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-26798

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-26798

Arkiv information

Modtaget: 2012-11-29
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Elklit, Jørgen; Kjær. Ulrik, KV09- Analyser af kommunalvalget 2009, Syddansk Universitetsforlag, 2013