English

 
DDA-26710

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 6. runde, 2012

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 6. runde, 2012 er gennemført af Torben Fridberg. Undersøgelsen er gennemført fem gange før nemlig i 2002 (DDA-13016), i 2004 (DDA-18455), i 2006 (DDA-21490), i 2008 (DDA-22995) og i 2010 (DDA-24903). Hver gang er undersøgelsen gennemført med nogle kernemoduler med de samme spørgsmål fra gang til gang samt nogle roterende moduler, som gentages med intervaller.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om:

Spm. A1 - spm. A5: Medievaner; social tillid

Spm. B1 - spm. B34: Politik, herunder bl.a. politisk interesse; det politiske systems virkeevne; tillid; valgdeltagelse og andre former for deltagelse; partitilknytning samt sociopolitiske holdninger.

Spm. C1 - spm. C28: Subjektiv velvære; social udstødelse; religion; oplevet diskrimination; national og etnisk identitet.

Spm. D1 - spm. D39: Personlig og social velfærd, at hjælpe andre, følelser den seneste uge, glæde ved livet, fysisk aktivitet.

Spm. E1 - spm. E45: Opfattelse af og vurdering af forskellige aspekter ved demokratiet.

Spm. F1 - spm. F60: Sociodemografisk profil, herunder husstandssammensætning; køn; alder; områdetype; respondentens uddannelse og beskæftigelse; partner; forældre; fagforeningsmedlemsskab; indkomst og civilstand.

Spm. HF 1 og 2: Skala for menneskelige værdier.

Undersøgelsen er denne gang gennemført i 24 europæiske lande og i alle lande med det samme spørgeskema, således at man fuldstændig kan sammenligne folks svar fra land til land. DDA har i 2013 downloadet den danske del af undersøgelsen fra European Social Survey''s hjemmeside (http://www.europeansocialsurvey.org/).
Deltagere i den danske del af undersøgelsen er personer på 15 år og derover, som er bosat i Danmark uden hensyntagen til deres nationalitet, statsborgerskab og sprog.


Nøgleord

Arbejdsløshed, Arbejdstid, Arbejdstidsforhold, Boligområdes karakter, Demokrati, Diskrimination, Domstol, Fagforeningsmedlemskab, Helbredsforhold, Helbredstilstand, Holdning til indvandrere, Husarbejde, Husstand, Identitet, Indbrud, Indkomst, Interesse for politik, Jobtilfredshed, Kirkegang, Kulturel identitet, Manderolle, Medieforbrug, Medievane, Medindflydelse, Medmenneskelig tillid, Menneskelig værdi, National identitet, Oprindelsesland, Overfald, Partimedlemskab, Partipræference, Partitilhørsforhold, Personlig lykke, Politisk aktiv, Politisk placering, Religion, Social udstødelse, Socialt samvær, Statsborgerskab, Stemmeafgivelse, Stemmeintention, Tilfredshed med livet, Tillid, Tillid retsvæsen, Tillid til EU, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til politikere, Uddannelsesforhold, Valgdeltagelse, Velvære

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Arbejde og beskæftigelse: Efteruddannelse (som indgår i job), Uddannelse: Erhvervsuddannelse, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Social stratifikation: Lighed og ulighed, Uddannelse: Livslang uddannelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger

Universe

Aldersgrænser, Personer på 15 år og derover med fast bopæl i Danmark.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 337
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1650
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 202

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 2013-01-01
Slut: 2013-04-01

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 6. runde, 2012, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-26710, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-26710

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-26710

Arkiv information

Modtaget: 2013-11-05
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer