English

 
DDA-22995

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 er gennemført af SFI - Det Nationale Forsknings- center for Velfærd. Undersøgelsen er gennemført tre gange før nemlig i 2002 (DDA-13016), i 2004 (DDA-18455) samt i 2006 (DDA-21490). Hver gang er undersøgelsen gennemført med nogle kernemoduler med de samme spørgsmål fra gang til gang samt nogle roterende moduler, som gentages med intervaller.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om:

Spm. A1 - spm. A10: Medievaner, social tillid

Spm. B1 - spm. B40: Politik, herunder bl.a. politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for politisk deltagelse, partitilknytning samt sociopolitiske holdninger.

Spm. C1 - spm. C36: Subjektiv velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet.

Spm. D1 - spm. D55: Sociale ydelser omfatter holdninger til tildeling af sociale ydelser, størrelsen på modtagergrupper, holdninger til beskatning, holdning til levering af serviceydelser og sandsynligvis fremtidig afhængighed af sociale ydelser.

Spm. E1 - spm. E55: Aldersdiskrimination dækker holdninger til og oplevelser af aldersdiskrimination, aldersmæssig status, stereotyper, oplevelser af diskrimination og kontakt med folk i andre aldersgrupper.

Spm. F1 - spm. F73: Sociodemografisk profil, herunder husstandssammensætning, køn, alder, områdetype, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold for respondenten, partneren og forældre, fagforeningsmedlemsskab, husstandsindkomst, civilstand.

Spm. GF: Menneskelige værdier.

Undersøgelsen er denne gang gennemført i 18 europæiske lande og i alle lande med det samme spørgeskema, således at man fuldstændig kan sammenligne folks svar fra land til land. DDA har i 2009 downloadet den danske del af undersøgelsen og den samlede undersøgelse ''DDA-22005: Den europæiske samfundsundersøgelse: 4. runde, 2008-09'' fra European Social Survey''s hjemmeside (http://ess.nsd.uib.no).
Deltagere i den danske del af undersøgelsen er personer på 15 år og derover, som er bosat i Danmark, uden hensyntagen til deres nationalitet, statsborgerskab og sprog.


Nøgleord

Aldersdiskrimination, Aldersmæssig status, Ansættelsesforhold, Arbejdsforhold, Arbejdsliv, Beskatning, Civilstand, Demokrati, Diskrimination, Elektroniske medier, Etnisk gruppe, European social survey, Folketingsvalg, Forældres uddannelse, Generel uddannelse, Identitet, Indkomst, Indtægt, Informationsmedier, Integration, Internetbrug, Kirkegang, Kønsrolle, Lykke, Menneskelig værdi, Partimedlemskab, Partipræference, Politisk aktiv, Politisk parti, Religion, Samfundsborger, Social ydelse, Sociodemografisk profil, Sundhed, Sundhedssektor, Tilfredshed med arbejde, Tilfredshed med livet, Tillid, Tillid retsvæsen, Tillid til danskere, Tillid til EU, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til politikere, Uddannelse, Uddannelsesforhold, Velvære, Økonomisk situation

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Social stratifikation: Ungdom, Social stratifikation: Ældre, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Lighed og ulighed, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger

Universe

Aldersgrænser, Personer på 15 år og derover med fast bopæl i Danmark.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 375
Observationsenheder: Individer,

Respondenter

I datasæt: 1610
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 373

Indsamler: SFI-SURVEY

Indsamlingsperiode

Start: 2009-09-01
Slut: 2009-12-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2010. 1 datafil: DDA-22995, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-22995

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-22995

Arkiv information

Modtaget: 2009-09-28
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer