English

 
DDA-21490

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 3. runde, 2006

Primærundersøger

Torben Fridberg, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 3. runde, 2006 er gennemført af SFI - Det Nationale Forsknings- center for Velfærd. Undersøgelsen er gennemført to gange før nemlig i 2002 (DDA-13016) og i 2004 (DDA-18455). Hver gang er undersøgelsen gennemført med nogle kernemoduler med de samme spørgsmål fra gang til gang samt nogle roterende moduler, som gentages med intervaller.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om:

Spm. A1 - spm. A10: Medievaner, social tillid

Spm. B1 - spm. B40: Politik, herunder bl.a. politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for politisk deltagelse, partitilknytning samt sociopolitiske holdninger.

Spm. C1 - spm. C36: Subjektiv velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet.

Spm. D1 - spm. D55: Standpunkt i livet, livsforløb, tidspunkt for vigtige begivenheder i livet, holdning til ideel alder, laveste og højeste alder for livsbegivenheder, planlægning af pensionsalder.

Spm. E1 - spm. E55: Personligt og socialt velvære, hjælp til andre, følelser i den seneste uge, tilfredshed med livet, tilfredshed med arbejdet.

Spm. F1 - spm. F73: Sociodemografisk profil, herunder husstandssammensætning, køn, alder, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold for respondenten, partneren og forældre, fagforeningsmedlemsskab, husstandsindkomst, civilstand.

Spm. GF: Menneskelige værdier.

Undersøgelsen er denne gang gennemført i 20 europæiske lande og i alle lande med det samme spørgeskema, således at man fuldstændig kan sammenligne folks svar fra land til land. DDA har i 2007 downloadet den danske del af undersøgelsen og den samlede undersøgelse ''DDA-21623: Den europæiske samfundsundersøgelse: 3. runde, 2006-2007'' fra European Social Survey''s hjemmeside (http://ess.nsd.uib.no).
Deltagere i den danske del af undersøgelsen er personer på 15 år og derover, som er bosat i Danmark, uden hensyntagen til deres nationalitet, statsborgerskab og sprog.


Nøgleord

Ansættelsesforhold, Arbejdsforhold, Arbejdsliv, Civilstand, Diskrimination, Elektroniske medier, Etnisk gruppe, European social survey, Flygtninges forhold, Folketingsvalg, Forening, Forældres uddannelse, Generel uddannelse, Indkomst, Indtægt, Informationsmedier, Integration, Internetbrug, Kirkegang, Kønsrolle, Livsforløb, Lykke, Medicin, Menneskelig værdi, Partimedlemskab, Partipræference, Pensionsalder, Politisk parti, Praktisk hjælp til andre, Religion, Samfundsborger, Social deltagelse, Sundhed, Tilfredshed med arbejde, Tilfredshed med livet, Tillid, Tillid til danskere, Tillid til EU, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til politikere, Uddannelse, Uddannelsesforhold, Velvære

Klassifikation

Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Lighed og ulighed, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Aldersgrænser, Personer på 15 år og derover med fast bopæl i Danmark.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 377
Observationsenheder: Individer,

Respondenter

I datasæt: 1505
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 375

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 2006-09-01
Slut: 2006-12-30

Citation

Torben Fridberg, Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 3. runde, 2006, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2007. 1 datafil: DDA-21490, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-21490

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-21490

Arkiv information

Modtaget: 2007-09-27
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer