English

 
DDA-199

Kommunevalgundersøgelsen 1978

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen, der tager sit udgangspunkt i kommunalvalget i 1978, drejer sig om demokratiets vilkår i kommunerne. Den omhandler forhold som befolkningens holdning til deres kommune og de kommunale myndigheder, samt deres deltagelse i og interesse for de kommunale valg.

Et hovedformål har desuden været at sammenligne, hvordan befolkningen ser på henholdsvis den politik, der føres i regering og Folketing, og den politik, der føres i kommunerne. Det lokalpolitiske har dog haft langt større vægt i undersøgelsen end det landspolitiske.

Undersøgelsen behandler følgende spørgsmål:

1) Kommunalvalget 1978
2) Kendskabet til kommunalbestyrelsen/byrådets politiske
sammensætning
3) Politisk interesse
4) Politisk information fra de trykte og elektroniske medier
5) Deltagelse i møder om og interesse for specifikke
kommunalpolitiske områder
6) Kontakt med den kommunale forvaltning vedrørende konkret
sagsbehandling og vurdering af denne på følgende områder:
selvangivelse, byggesager, erhvervsudøvelse,
børneinstitutioner, ældreforsorg og social bistand
7) Vurdering af kommunens serviceniveau (pengeforbrug) vedr.:
skoler, børneinstitutioner, ældreforsorg, social bistand
idrætsmuligheder, biblioteker, trafiksikring, kollektiv
trafik og sanering
8) Påstande om både lands- og kommunalpolitiske forhold som:
vurdering af politikerne, vælgernes egen situation,
tilslutning til ''styret'' og vurdering af den offentlige
''ødselhed''
9) Påstande om kommunalpolitiske forhold angående:
læreransættelser, bøger på bibliotekerne, nærdemokrati,
decentralisering og såkaldte ulovlige aktioner
10) Politiske holdninger:
placering på højre-venstre kontinuum, partipræferencer,
stemmeafgivning ved kommunevalgene i 1974 og 1978 samt
folketingsvalget i 1977
11) Medlemskab af og aktivt arbejde i partier og foreninger:
opstilling og valg til politiske organer samt medlemskab
af og aktivt arbejde i politiske partier, fagforeninger,
erhvervsorganisationer, fritidsforeninger og andre foreninger
og bevægelser
12) Aktive forsøg på at påvirke den offentlige mening eller
kommunalpolitikerne, med hvilke midler det er sket og en
vurdering af kommunens hensyntagen til de fremførte
synspunkter og interesser på følgende kommunalpolitiske
områder: skoler, børneinstitutioner, fritid, kultur,
trafikforhold, ældreforsorg og byplanlægning
13) Baggrundsvariable:
IP''s, evt. ægtefælle/samlevers og tidligere forsørgers
uddannelse og erhverv, IP''s indkomstforhold samt en
detaljeret beskrivelse af IP''s nærmeste familie

Nøgleord

Holdning til kommunale myndigheder, Holdning til kommune, Kommunalvalg, Lokalpolitik, Politik

Klassifikation

Politik: Valg, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Offentlig styring, politiske systemer og organisationer, Socialpolitik og velfærdssystemer: Velfærdspolitik, Socialpolitik og velfærdssystemer: Specifikke sociale ydelser: anvendelse og udbud, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Uddannelse, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing

Universe

Andet, Samtlige stemmeberettigede til valgene til de kommunale råd den 7. marts 1978.

Geografisk afgrænsning

National, 1) Respondenterne fik tilsendt skriftlig orientering før # dataindsamlingens start. #2) I tilfælde af ikke-trufne var 2 genbesøg foreskrevet som # minimum. #3) Forlængelse af tidsrummet for dataindsamling. #4) Follow-up af ikke-tru

Datasæt

Bestil data

Variabler: 448
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1856
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Stikprøven er udvalgt i to faser. I første fase udvalgtes 2000 personer ved en stikprøve i to trin. Undersøgelsen er relateret til kommunevalget, hvorfor det var nødvendigt at anvende kommuner som primære enheder i udvælgelsen. Landets kommuner blev grupperet i 41 strata, og fra hvert stratum blev udvalgt to kommuner med tilbagelægning og med sandsynligheder proportionale med antallet af stemmeberettigede (skøn fra CPR pr. november 1977). På andet trin valgtes i hver af de udvalgte kommuner simpelt tilfældigt en stikprøve af stemmeberettigede, svarende til en fastsat brøkdel af stratumstørrelsen, altså proportional udvælgelse. I anden fase foretog forskningsgruppen en bevidst udvælgelse af 10 af de på første trin udvalgte kommuner. I hver af disse kommuner forhøjedes antallet af udvalgte personer til 100. Samtidig blev antallet af udvalgte personer i Københavns kommune nedsat fra 236 til 118, altså en halvering. # #Baggrunden for at forhøje respektive nedsætte antallet af udvalgte personer var: # #1) Man ville gerne på landsplan kunne sige noget om vælgernes syn # på kommunerne. #2) Man ville gerne i et vist antal kommuner kunne studere # vælgernes syn i samspil med andre sider ved kommunen # (kommunalbestyrelsens/byrådets sammensætning, politiske liv i # øvrigt, skattetryk etc.). # #Hvis det første hensyn havde været enerådende ville de enkelte kommuner være blevet repræsenteret blandt de udvalgte proportionalt med deres indbyggertal, men det ville på den anden side udelukke, at man kunne opfylde det andet ønske andre steder end i de store kommuner, da antallet af interviews ville blive alt for lille i de mindre kommuner. Derfor blev der skåret ned på antallet af interviews i de større kommuner og udført flere interviews i et antal små kommuner.

Indsats for at minimere frafald: 1) Respondenterne fik tilsendt skriftlig orientering førdataindsamlingens start.2) I tilfælde af ikke-trufne var 2 genbesøg foreskrevet somminimum.3) Forlængelse af tidsrummet for dataindsamling.4) Follow-up af ikke-trufne respondenter.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 446

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 1978-03-08
Slut: 1978-03-31

Citation

Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Carsten Ulstrup Johansen, Karl-Henrik Bentzon, Kommunevalgundersøgelsen 1978, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1986. 1 datafil: DDA-199, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-199

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-199

Arkiv information

Modtaget: 1986-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Bentzon, Karl-Henrik, Hvilke faktorer er bestemmende for vælgernes interesse for kommunalpolitik, Danske Kommmuner, nr. 5, 1979
  • Bentzon, Karl-Henrik, Flertal af vælgerne er tilfredse med den kommunale service, Danske Kommuner, nr. 7, 1979
  • Bentzon, Karl-Henrik, Kommunalpolitikerne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, 360 pp., 1981
  • Nielsen, Hans Jørgen, The Parochial Voter. Alienation and Level of Government in Denmark, 1978, Institute of Political Studies, University of Copenhagen, Working paper 1979/8, 37 pp., 1979
  • Nielsen, Hans Jørgen, Kommunalpolitikere går ikke fri af kritik, Danske Kommuner, nr. 6, 1979