English

 
DDA-1834

Kommunevalgundersøgelsen 1993

Primærundersøger

Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab, SDU - Odense Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

I 1993 iværksattes den hidtil største undersøgelse af kommunalpolitiske forhold i Danmark. Bevillinger fra Undervisningsministeriet, Den kommunale Højskole og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd muliggjorde etableringen af det 5-årige forskningsprojekt ''Det kommunale lederskab'', med deltagelse af forskere fra Odense og Aarhus Universiteter under ledelse af professor Poul Erik Mouritzen, Odense Universitet.
Formålet med programmet er at opnå viden om rekrutteringsprocessen, dvs. den proces, der går forud for og er bestemmende for opnåelsen af politiske og administrative lederpositioner i kommunerne. For politikernes vedkommende desuden om derekrutteringsprocesser, dvs. hvordan og hvorfor man forlader en position som politiker. Og endelig om selve ledelsesprocessen: Hvordan fungerer politiske og administrative ledere, hvordan er samspillet mellem dem indbyrdes og mellem dem og andre aktører, for eksempel de politiske partier, og hvordan opfatter de og andre ledelsesrollen.
Konkret består programmet af fem delprojekter:
1. Rekruttering af kommunalpolitikerne.
2. Valgkampe og valgstrategier.
3. Partiernes rolle i kommunalpolitikken.
4. Politisk ledelse.
5. Administrativ ledelse.
For en nærmere præsentation af projektet, dets organisation og interessefelter, henvises til publikationen ''Forskningsprogrammet om Det kommunale lederskab''.
Forskningsprogrammet vil naturligvis benytte sig af allerede eksisterende materiale, som måtte være relevant for de problemstillinger, der arbejdes med. Dels hvad der er indeholdt i den generelle statistik (fx den kommunale valgstatistik), dels datasæt oparbejdet som led i tidligere undersøgelser. Som udgangspunkt eksisterer der dog en ambition om, i så vid udstrækning som muligt, at basere forskningen på materiale, som projektet selv indsamler.
I den forbindelse er der tale om såvel kvalitative som kvantitative data. Intensive interviews med centrale kommunalpolitiske aktører og observation på vælgermøder er eksempler på den mere bløde del af indsamlingen. Traditionelle postale enqueter danner grundlag for hovedparten af de mere hårde data.
Den forholdsvis omfattende indsamling af materiale foregår i flere runder, hvoraf den første og mest omfangsrige blev gennemført i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 1993. Forskellige datasæt blev indsamlet og efterfølgende søgt oparbejdet og dokumenteret.
Sideløbende med de gennemførte surveys, blev en del af de stillede spørgsmål inkluderet i Gallup-instituttets almindelige besøgsbus nr. 12 i efteråret 1993. De væsentligste emner er:

- Social biografi.
- Partitilhørsforhold.
- Stemmeafgivning og årsager hertil.
- Politisk tillid.
- Udgifts- og skattepolitiske præferencer.
- Vurdering af politikerrollen, specielt repræsentationsrollen


Nøgleord

Forældrebestyrelse, Kommunal service, Kommunal udgift, Kommunalpolitik, Kommunalvalg, Medlemskab af politisk parti, Opstillingsmøde, Politisk interesse, Skolebestyrelse, Valgdeltagelse, Vælgermøde

Klassifikation

Social stratifikation: Eliter og lederskab, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Politik: Offentlig styring, politiske systemer og organisationer

Universe

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 251
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1002
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Mange af de dannede variable er 'gengangere' fra en eller flere af de fem delundersøgelser.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for AGB Gallup udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. # #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). #b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. #c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Åbent spørgeskema

Antal spørgsmål: 249

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1993-11-01
Slut: 1993-11-30

Citation

Poul Erik Mouritzen, Kommunevalgundersøgelsen 1993, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2001. 1 datafil: DDA-1834, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1834

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1834

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Krav om tilladelse til adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Kjær, Ulrik, Vælgerundersøgelse i fem danske kommuner 1993, Kommunalpolitiske studier nr. 4/1993, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitet, 1993
  • Hedegaard, Charlotte og Rieper, Mads, Det kommunale lederskab. Udvælgelse af stikprøver, Kommunalpolitiske studier nr. 3/1994, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitet, 1994

Sekundærpublikationer

  • Elklit, Jørgen og Jensen, Roger Buch (red.), Kommunalvalg. Skrifter fra Den kommunalpolitiske Forskningsgruppe, Odense: Odense Universitetsforlag, 384 pp., 1997