English

 
DDA-1828

Fritidsundersøgelsen 1993

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

-

Abstract

Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af befolkningens kultur- og fritidsvaner og disses sammenhæng med arbejde, uddannelse og familie.
Undersøgelsens primære datamateriale er indsamlet af Socialforskningsinstituttet i 1993 som besøgsinterview af udvalgte voksne på 16 år eller derover (DDA-3906) samt deres børn på mellem 7 og 15 år, idet forældrene blev spurgt, om de ville give tilladelse til, at deres barn efterfølgende blev interviewet. Dette datamateriale er de voksne med børn fra data- materiale DDA-3906 og DDA-3905.


Følgende oplysninger indgår i undersøgelsen:
1. Oplysninger om voksne på 16 år eller derover:
- Baggrundsoplysninger om respondenten og dennes
ægtefælle/samlever: køn, alder, statsborgerskab,
skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, hovedbeskæftigelse,
privat/offentlig ansættelse, arbejdstid, husstandens
sammensætning, herunder børnenes alder.
- Teaterbesøg, herunder type af teater (permanente, turnerende,
amatør) og art af forestilling (skuespil, ballet, opera,
musical, revy, børneteater).
Amatørteater-virksomhed.
- Musik, koncertbesøg, herunder musikgenre.
Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB).
Egen udøvelse af musik og sang.
- Biografbesøg.
Spillefilm på video og TV.
Evt. specielle spørgsmål om kortfilm.
- Billedkunst - besøg på kunstmuseer og -udstillinger.
Amatørvirksomhed.
- Besøg på andre museer, efter type.
- Andre aktiviteter, herunder foredragsarrangementer, dyreparker,
bingo.
- Foreningsmedlemskaber, -aktiviteter. Tillidshverv.
Græsrodsaktiviteter (uorganiserede).
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner, distriktsblade.
Læsning af aviser og stofområder i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad. Biblioteket som
informationscenter.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Sport og motion. Egne aktiviteter - organiserede og
uorganiserede.
Tilskuer-aktiviteter.
- Folkekirkemedlemskab, kirkegang, andre trossamfund.
- Fritidsundervisning, deltagelse i aftenskole mv.2. Oplysninger om børn mellem 7 og 15 år, begge år inkluderet:
- Samvær og aktiviteter med forældre.
- Samvær og aktiviteter med venner.
- Tidsforbrug i skolen og på lektier.
- Pasningsordning efter skoletid.
Fritidsklub.
- Skemalagte fritidsinteresser (art og tidsforbrug).
Egne (selvorganiserede) fritidsinteresser.
- Arbejde. Deltagelse i husligt arbejde samt omfang af
fritidsarbejde.
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner.
Aviser og stofområder i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Biografbesøg.
Spillefilm på video og TV.
- Musik, koncertbesøg, herunder musikgenre.
Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB).
Egen udøvelse af musik og sang.
- Teaterbesøg.
- Museumsbesøg.
- Sport og motion. Egne aktiviteter - organiserede og
uorganiserede.
Tilskuer-aktiviteter

Nøgleord

Aftenskoleundervisning, Antenne, Bestyrelsesarbejde, Billedkunst, Bilreparation, Bingo, Biografbesøg, Blade, Boligvedligeholdelse, Børns tidsforbrug, CD afspiller, Computer, Dyrepark, Elektroniske medier, Eliteidræt, Fagforeningsmedlemskab, Faglitteratur, Filmklub, Fjernsyn, Foredragsarrangement, Foreningsaktivitet, Foreningsmedlemskab, Forældrebestyrelse, Fritidsaktivitet, Fritidsjob, Fritidsklub, Fritidsundervisning, Frivilligt arbejde, Grammofon, Grundejerforening, Græsrod, Gæstebud, Handicapforening, Hobbyorganisation, Idrætsforening, Kabel-tv, Kassettebåndoptager, Kirkegang, Kostvane, Kulturel udgift, Kulturvane, Kunst, Kunstfond, Kunstudstilling, Kvindeorganisation, Lektielæsning, Logemedlem, Lommepenge, Medlem af folkekirken, Medlemskab, Menighedsarbejde, Miljøforening, Mobning, Motion, Musikinteresse, Musikudøvelse, Offentlig støtte, Parabol, Partimedlemskab, Pasningsordning, PC, Pengeindsamling, Pensionistforening, Politisk møde, Radio, Radiovane, Religiøst tilhørsforhold, Samvær, Sang, Skatteforhøjelse, Skole, Skoleskift, Skønlitteratur, Socialt arbejde, Sport, Sportsklub, Sygebesøg, Teater, Teaterbesøg, Teaterforening, Tegneserie, Tidsanvendelse, Tillidshverv, TV, tv-vaner, Tøjfremstilling, Tøjreparation, Ugeblade, Ungdomsarbejde, Velgørenhedsorganisation, Venner, Video, ZOOLOGISK HAVE, Ældreråd

Klassifikation

Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Uddannelse, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Samfund og kultur: Religion og værdier

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgere på 16 år eller derover, og deres børn mellem 7 og 15 år.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 767
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 647
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542) og 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342 til DDA-1346).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Undersøgelsens stikprøve udtrækkes fra CPR-registret eller Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview, Alle interviewene blev gennemført ved besøgsinterview.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1993-11-01
Slut: 1993-12-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Fritidsundersøgelsen 1993, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-1828, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1828

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1828

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
  • Andersen, Dines, Skolebørns fritid. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i 1993 sammenlignet med 1987, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:2, 150 pp., 1995
  • Anker, Jørgen og Koch Nielsen, Inger, Det frivillige arbejde, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:3, 128 pp., 1995
  • Bunnage, David, De unge ældre i 1990'erne, København: Socialforskningsinstituttet, 96:18, 71 pp., 1996
  • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
  • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København: Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000