English

 
DDA-18184

Valgundersøgelsen 2005

Del af serie

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 2005 indeholder data indsamlet af TNS Gallup A/S i februar 2005 - august 2005.

Valgundersøgelsen 2005 består af en hovedundersøgelse, hvor der indgår en surveyundersøgelse, lavet på samme vis som tidligere valgundersøgelser, og en tilhørende panelundersøgelse med respondenter, der blev interviewet i 2001 og igen i 2005. Derudover en suppleringsundersøgelse.

Hovedundersøgelsen indeholder to dele: For det første interview med 1461 vælgere, der blev interviewet første gang i 2005. For det andet et panel på 803 vælgere, der blev interviewet i forbindelse med folketingsvalget i 2001 og igen efter valget i 2005.

Supplement 1: Suppleringsundersøgelsen er udbygninger på nogle få variable først og fremmest sociale baggrundsvariable og partivalg.
Supplement 2: Panelundersøgelsen indeholder de spørgsmål, der blev stille til hovedundersøgelsen i 2005 og 2001.


Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen uanset statsborgerskab.

I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål:
Respondentens køn, alder og civilstand; antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder, respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; medlemskab af en fagforening; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; ejerforhold til boligen; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad.


Nøgleord

Beslutningstidspunkt, Brugerbetaling, Demokrati, Den offentlige sektor, Flygtningepolitik, Folketingsvalg, Forfatningstraktat, Globalisering, Grøn politik, Holdning til politikere, Interesse for politik, International konflikt, Massemedier, Medlemskab af politisk parti, Medmenneskelig tillid, Offentlig debat, Offentlige udgifter, Partileder, Partipræference, Politiker, Politisk parti, Politisk placering, Skattesænkning, Sociale udgifter, Stemmeafgivelse, Stemmeintention, Strafudmåling, Tilfredshed med tilværelsen, Tillid, Udlicitering af offentlige opgaver, Valgfrihed, Valgkamp, Valgkampagne, Vælgeradfærd, Økonomisk situation

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg

Universe

Aldersgrænser, Herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 374
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 2264
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse, Tilfældig udtrækning fra Indenrigsministeriets adressedatabase. Af de 2264 respondenter er 803 geninterviewet fra valgundersøgelsen 2001 (DDA-12516).

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 371

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 2005-02-05
Slut: 2005-08-31

Citation

Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 2005, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2007. 1 datafil: DDA-18184, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-18184

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-18184

Arkiv information

Modtaget: 2007-08-20
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Krav om tilladelse til adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Andersen, Jørgen Goul, Andersen, Johannes; Borre, Ole; Hansen, Kaper Møller; Nielsen, Hans Jørgen, Det nye politiske landskab - folketingsvalget 2005 i perspektiv, Academica, 351 pp., 2007