English

 
DDA-166

Valgundersøgelsen 1977

Del af serie

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

-

Abstract

Generel vælgerundersøgelse i forbindelse med folketingsvalget den 15.2.77, indeholdende oplysninger om stemmeafgivning ved folketingsvalgene i 1975 og 1977, samt hvis der var valg i morgen. Undersøgelsen er en fortsættlse af 1971, 1973 og 1975 undersøgelserne (DDA-0007, DDA-0008, DDA-0016 og DDA-0017), idet en del spørgsmål er fælles med de tidligere undersøgelser, hvorimod populationen er udskiftet, I øvrigt indgår der i undersøgelsen spørgsmål om læsning af dag-, uge- og månedsblade (herunder læsning af dagblade under og efter konflikten på Berlingske Tidende/B.T.), benyttelse af transportmidler, holdning til spareobjekter, samtlige partier og diverse interessemodsætninger mellem befolkningsgrupper

Nøgleord

EF, Folketingsvalg, Interessemodsætninger mellem befolkningsgrupper, Læsning, Partipræference, Transportmiddel, Økonomisk demokrati

Klassifikation

Politik: Valg, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Transport, rejse (og mobilitet): Transport, rejse (og mobilitet), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Økonomi: Økonomisk politik

Universe

Aldersgrænser, Personer boende i Danmark på 15 år og derover. #Da dataindsamlingen var en del af Gallups almindelige omnibus-undersøgelse, omfatter stikprøven to grupper, som ikke kan anvendes ved vælgeranalyser: 1. 15-19 årige, og 2. andre uden valgret (udlændinge). Mulighed for frafiltrering foreligger.

Geografisk afgrænsning

National, Med enkelte åbne spørgsmål.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 333
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1602
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Nogle spørgsmål går igen i mange af Gallups omnibusundersøgelser.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 9 geografiske områder, som igen er inddelt i by- og landdistrikter. Disse er igen delt op i interviewdistrikter. Ved denne inddeling er der i landdistrikter anvendt sognegrænser, mens man i provinsbyerne specificerer distrikterne på grundlag af de enkelte gader. I hovedstadsområdet er inddelingen foretaget på grundlag af rodeinddelingen. Udvælgelsen af respondenterne foregår derefter i tre trin: #a) Interview-distrikter udvælges tilfældigt. Ved denne udvælgelse er distrikterne stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocenten for provinsaviser. #b) Dernæst udvælges en række segmenter. Disse segmenter er tilvejebragt ved direkte inspektion af det pågældende distrikt, hvorved samtlige husstande er blevet inddelt i grupper med ca. 5 husstande i hver. #c) Endelig udvælges personerne. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover er opført på en liste i fast rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister en een udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande springes over.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 1977-02-16
Slut: 1977-02-23

Citation

Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Valgundersøgelsen 1977, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1978. 1 datafil: DDA-166, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-166

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-166

Arkiv information

Modtaget: 1978-03-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Worre, Torben, Forandringer i det danske partisystems sociale grundlag, I: Pedersen, Mogens N. (red.) Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 68-82, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, Økonomi og Politik, nr. 3, 1982
 • Worre, Torben, The 1979 European Election in Denmark: An Analysis of Participation, Choice of Party, and Attitude Towards Europe, Cooperation and Conflict, XVI, pp. 73-89, 1981
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-1981, Økonomi & Politik, nr. 4, pp. 263-273 (Særtryk), 1983
 • Borre, Ole, Ustabilitet ved parlamentsvalg i fire nordiske lande, 1950-77, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 17-45, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Protestholdningerne i 70'ernes vælgeradfærd, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 46-67, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Politiske holdninger og fremskridsstemme, Forlaget Politiske Studier, København, 1979
 • Borre, Ole, Electoral Instability in Four Nordic Countries, Comparative Political Studies, 1980
 • Nielsen, Hans Jørgen, Upstairs and Downstairs in Politics. An Analysis of Political Apathy and Social Structure, Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 59-78, 1980
 • Borre, Ole, Social Base of Danish Electoral Behaviour, I: Rose, Richard (ed.): Electoral Participation, Sage, Beverly Hills, pp. 241-282, 1980
 • Worre, Torben, Class Parties and Class Voting in the Scandinavian Countries, Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 299-320, 1980
 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgersstyrke, Politica, Årg. 13, pp. 46-86, 1981
 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Folketingsvalget i 1977, Akademisk Forlag, 1978
 • Worre, Torben, Folketingsvalget 15. februar 1977, Særtryk af Økonomi og Politik, nr. 1, 30 pp., 1978
 • Nielsen, Hans Jørgen, Size and Evaluation of Government: Danish Attitudes towards Politics at Multiple Levels of Government, European Journal of Political Research, Vol. 9, pp. 47-60, 1981
 • Worre, Torben, Europavalget, Særtryk af Økonomi og Politik, nr. 3, pp. 260-285, 1979

Sekundærpublikationer

 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, Økonomi & Politik, nr. 4, 1983
 • Herz, Thomas, Attitudes to the Welfare State, Siegen, 1985
 • Nannestad, Peter, Reactive Voting in Danish General Elections 1971-1979. A Revisionist Interpretation, Århus: Aarhus University Press, 207 pp., 1989
 • Nannestad, Peter, Rally around the Rascals? Unemployment and the Vote in Danish General Elections 1966-77, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Paper prepared for presentation at the annual meeting of the European Public Choice Society, Konstanz, April 18-21, 1990, 24 pp., 1990
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994
 • Pedersen, Jonas Holm et al., Private sygeforsikringer - en sund beslutning... For hvem?, Aalborg, specialeopgave, 82 pp., 2001