English

 
DDA-16480

International værdiundersøgelse, 1999-2001

Primærundersøger

Ronald Inglehart, ukendt, ,

Beskrivelse

Formål

-

Abstract

The European Values Survey er et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt, som har været gennemført i en lang række lande i og uden for Europa siden 1980. Der er tale om identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande. Datasamlingen i nærværende studie repræsenterer den fjerde bølge af interviews foretaget i over 60 lande.

Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande over hele verden. Den første gennemførtes i 26 lande, herunder Danmark, i begyndelsen af 1980"erne (DDA-0829), den anden i ca. 40 lande i 1990 (DDA-1523) og den tredje i ca. 45 lande i 1995 (Danmark deltog ikke i denne interviewrunde). Denne fjerde bølge gennemførtes i 1999 (DDA-5837).

Dette betyder, at der er tale om et enestående og overordentligt omfattende datamateriale, fordi der kommer til at foreligge umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.

1999-undersøgelsen i Danmark har det samme spørgeskema som i alle de øvrige deltagende lande. I forhold til det internationale projekt er der imidlertid tale om to ændringer: dels en særlig mulighed for paneldata, dels inkluderingen af kvalitative data som på centrale områder kan supplere analysen af surveyspørgsmålene.

Paneldata: I alle lande gennemførtes undersøgelsen som tværsnitsundersøgelse. I forbindelse med undersøgelsen i 1990 foretog Socialforskningsinstituttet udvælgelse og interviewing baseret på CPR-numre. Efter tilladelse fra Registertilsynet var det muligt at geninterviewe svarpersonerne i 1999. Dette paneldesign vil kun være muligt i Danmark. Hvor man i andre lande kun kan belyse værdiforandringer i kohorter, vil det i Danmark være muligt at undersøge individuelle værdiændringer. Paneldesignet betyder, at det bliver langt mere sikkert at foretage kausalitetsanalyser. Det enestående danske design vil derfor give de danske forskere langt bedre analysemuligheder end forskere i noget andet deltagende land. Paneldesignet vil give en sikrere viden og dermed kunne styrke hele værdiundersøgelsernes analyser. Dog medfører paneldesignet visse vanskeligheder for sammenligninger med andre lande, fordi dette design indebærer, at der ikke er uafhængighed mellem målingerne i 1990 og 1999. Dette skaber vanskeligheder i forhold til de øvrige lande, der alle arbejder med tværsnitsdesign. Disse vanskeligheder optræder bl.a. i form af nødvendigheden af at benytte forskellige statistiske tests i hhv. panelundersøgelser og tværsnitsundersøgelser. Dette indebærer, at det er nødvendigt med såvel en panel- som en tværsnitsundersøgelse. Panelundersøgelsen fordi det vil give bedre analytiske muligheder, tværsnit af hensyn til den internationale sammenligning. Det samlede antal interview må derfor forøges i forhold til en situation, hvor der kun er tale om en tværsnitsundersøgelse. Der er med andre ord tale om, at undersøgelsens problemstillinger kan indløses med de to forskellige design. (Se DDA-9990: International værdiundersøgelse (Danmark): Tværsnit 1981-1999 og DDA-9991: International værdiundersøgelse (Danmark): Panel 1990-1999).

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om værdier i forhold til religion, arbejde, politik, familie samt den overordnede moral. Det er derfor muligt at opstille hypoteser såvel inden for det enkelte område som for det samlede værdimønster.

Spørgsmålet om værdier kan deles op i to hovedspørgsmål:
1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes an til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner.
2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande.Nøgleord

Abort, Alkoholkultur, Arbejder, Arbejdsforhold, Arbejdsinstruktion, Arbejdsløs, Bestikkelse, Besættelse, Borgerlig regering, Boykot, Bøn, Børn, Børneopdragelse, Demokrati, Demonstration, Den europæiske union, Dyrebeskyttelsesgruppe, Erhvervsliv, Fagforening, Familieliv, FN, Folkekirken, Folketinget, Foreningsmedlemskab, Forurening, Forældrerolle, Fredsbevægelse, Gud, Hastighedsoverskridelse, Helbred, Homoseksualitet, Industri, Indvandrer, Job, Kirkegang, Kirkelige organisationer, Kollegiale forhold, Konkurrence, Kunstforening, Kvindegruppe, Kvinderolle, Levestandard, Lighed, Livsindhold, Livssyn, Livsværdi, Lokaltilknytning, Lykke, Løgn, Manderolle, Menneskerettigheder, Menneskerettighedsbevægelse, Miljøbevægelse, Moralsk værdi, Moralværdi, Musikforening, Muslim, Narkomanbehandling, NATO, Partimedlemskab, Partipræference, Politi, Politik, Politiker, Politisk interesse, Politisk system, Postmateriel værdi, Regeringens virke, Regeringspræference, Religion, Religiøs bevægelse, Religiøs ceremoni, Rygning, Samfundsmål, Selvmord, Skatteunddragelse, Skilsmisse, Social lighed, Social retfærdighed, Socialt bedrageri, Sort arbejde, Spirituskørsel, Sportsklub, Stat, Stofmisbrug, Strejke, Sundhedsvæsen, Tillid til offentlige institutioner, Tilværelse, Troskab, Tryghed i ansættelse, Tyveri, Udlændinge, Underskriftsindsamling, Ungdomsarbejde, Utroskab, Velbefindende, Venner, Værdi, Ægteskab, Ældre

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger

Universe

Aldersgrænser

Geografisk afgrænsning

Tvær-national,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 566
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 118519
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: ukendt, ,

Indsamlingsperiode

Start: 1999-01-01
Slut: 2001-12-31

Citation

Ronald Inglehart, International værdiundersøgelse, 1999-2001, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2004. 1 datafil: DDA-16480, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-16480

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-16480

Arkiv information

Modtaget: 2004-05-04
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Gundelach, Peter, National identitet i en globaliseringstid, Dansk Sociologi, nr. 1, 2001
  • Warburg, Margit; Lüchau, Peter and Andersen, Peter B., Gender, Profession, and Non-Conformal Religiosity, Journal of Contemporary Religion, Vol. 14, No. 2, 1999, pp. 277-290, 1999
  • Gundelach, Peter (red.), Danskernes værdier 1981-1999, København: Hans Reitzels Forlag, 307 pp., 2002