English

 
DDA-16

Valgundersøgelsen 1975

Del af serie

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Generel vælgerundersøgelse i forbindelse med folketingsvalget den 9.1.1975. Er en fortsættelse af 1971 og 1973 undersøgelserne (DDA-0007, DDA-0008), idet en del spørgsmål er fælles med de tidligere undersøgelser, hvorimod populationen er udskiftet.
Respondenterne blev spurgt om, hvad de stemte på ved de to nærmest foregående folketingsvalg (januar 1975 og december 1973), og hvad de ville stemme, hvis der var valg i morgen. Desuden spurgtes om regeringsønske og partitilhørsfølelse, og interviewpersonen anmodedes om at vurdere partierne ved hjælp af et ''termometer''. Øvrige emner: - De vigtigste problemer, politikerne burde tage sig af. - IP''s interesse i politik i almindelighed og valgkampen i radio og TV i særdeleshed, samt IP''s deltagelse i politiske diskussioner op til valget. - IP''s holdning til EF og til en række udtalelser om den økonomiske situation, politik og politikere og diverse aktuelle emner. En del af disse holdningsspørgsmål kan genfindes i DDA-0007 og/eller DDA-0008. - Hvilke aviser og blade, IP læser, hvilke transportmidler, IP benytter, og husstandens adgang til en lang række varige forbrugsgoder, samt IP''s forbrug af diverse varer


Nøgleord

Folketingsvalg, Fritidsinteresse, Massemedier, Partipræference, Politisk interesse, Rygevaner, Økonomisk demokrati

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Politik: Politisk ideologi, Politik: International politik og organisation, Økonomi: Økonomiske forhold og indikatoer, Økonomi: Økonomisk politik, Økonomi: Forbrug/forbrugeradfærd, Transport, rejse (og mobilitet): Transport, rejse (og mobilitet), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger

Universe

Aldersgrænser, Personer boende i Danmark på 15 år og derover. Da dataindsamlingen var en del af Gallups almindelige omnibus-undersøgelse, omfatter stikprøven to grupper, som ikke kan anvendes ved vælgeranalyser: 1. 15-19 årige, og 2. andre uden valgret (udlændinge). Ved fejl er en del spørgsmål ikke stillet til førstegangsvælgere (20-årige). Mulighed for frafiltrering foreligger.

Geografisk afgrænsning

National, Oplysninger indhentes hos Gallup Markedsanalyse A/S.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 286
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1600
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Nogle politiske attitude-spørgsmål går igen i mange af Gallups omnibus-undersøgelser.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er delt i 9 geografiske områder, som igen er inddelt i by- og landdistrikter. Disse er igen delt op i interviewdistrikter. Ved denne opdeling er der i landdistrikter anvendt sognegrænser, mens man i provinsbyer specificerer distrikterne på grundlag af oplysninger om antallet af husstande i de enkelte gader. I hovedstadesområdet er inddelingen foretaget på grundlag af en direkte inspektion af det pågældende område. # #Udvælgelsen foregår derefter i tre trin: #a) Interview-distrikter udvælges tilfældigt. Ved denne udvælgelse er distrikterne stratificeret i byerne efter det procentvise antal funktionærer og selvstændige, og i landdistrikterne efter det procentvise antal selvstændige landbrugere og arbejdere. #b) Dernæst udvælges en række segmenter. Dise segmenter er tilvejebragt ved direkte inspektion af det pågældende område, hvorved samtlige husstande er inddelt i grupper med ca. 5 husstande i hver, i hovedstaden dog kun 1 husstand. Husstandsgrupperne er entydigt afgrænset og forsynet med et nummer. #c) Endelig udvælges personerne. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover er opført på en liste efter en fast rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister er een udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande springes over.

Indsats for at minimere frafald: Oplysninger indhentes hos Gallup Markedsanalyse A/S.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Andet

Antal spørgsmål: 284

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 1975-01-11
Slut: 1975-01-25

Citation

Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Valgundersøgelsen 1975, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1976. 1 datafil: DDA-16, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-16

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-16

Arkiv information

Modtaget: 1976-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Worre, Torben, Forandringer i det danske partisystems sociale grundlag, I: Pedersen, Mogens N. (ed.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 68-82, 1979
 • Sauerberg, Steen og Thomsen, Niels, Political Mass Communication in Scandinavia, I: Cerny, Karl H. (ed.): Scandinavia at the Polls, American Enterprise Institute, Washington D.C., 1977
 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Vælgere i 70'erne, Akademisk Forlag, 256 pp., 1978
 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, Økonomi og Politik, nr. 3, 1982
 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, Økonomi og Politik, nr. 4, 1983
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-1981, Økonomi & Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1983
 • Borre, Ole, Recent Trends in Danish Voting Behaviour, I: Cerny, Karl H. (ed.): Scandinavia at the Polls, American Enterprise Institute, Washington D.C., pp. 3-37, 1977
 • Borre, Ole, Ustabilitet ved parlamentsvalg i fire nordiske lande, 1950-77, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 17-45, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Protestholdningerne i 70'ernes vælgeradfærd, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 46-67, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Politiske holdninger og fremskridsstemme, Politiske Studier, København, 1979
 • Borre, Ole, Electoral Instability in Four Nordic Countries, 1950-1977, Comparative Political Studies, Vol. 13, no. 2, pp. 141-171, 1980
 • Borre, Ole, Social Base of Danish Electoral Behaviour, I: Rose, Richard (ed.): Electoral Participation, Sage, Beverly Hills, pp. 241-282, 1980
 • Worre, Torben, Class Parties and Class Voting in the Scandinavian Countries, Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 299-320, 1980
 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgerstyrke, Politica, Vol. 13, pp. 46-86, 1981
 • Nielsen, Hans Jørgen, The Uncivic Culture: Attitudes Towards the Political System and Vote for the Danish Progress Party 1973-1974, Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 147-156, 1976
 • Sauerberg, Steen, The Uncivic Culture: Communication and the Political System in Denmark 1973-1975, Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 157-163, 1976

Sekundærpublikationer

 • Møller, Poul, Holdning til EF: Socialt og/eller ideologisk betinget?, Solhverv, København, 1980
 • Nannestad, Peter, Reactive Voting in Danish General Elections 1971-1979. A Revisionist Interpretation, Århus: Aarhus University Press, 207 pp., 1989
 • Nannestad, Peter, The blessing of ignorance, or: On the problem of (non)information in models of rational voting behaviour, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Paper prepared for presentation at the annual meeting of the European Public Choice Society, Linz (Austria), March 29 - April 1, 1989, 25 pp., 1989
 • Nannestad, Peter, Rally around the Rascals? Unemployment and the Vote in Danish General Elections 1966-77, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Paper prepared for presentation at the annual meeting of the European Public Choice Society, Konstanz, April 18-21, 1990, 24 pp., 1990
 • Thomsen, Søren Risbjerg; Berglund, Sten og Worlund, Ingemar, Assessing the validity of the logit method for ecological inference, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, European Journal of Political Research, Vol. 19, No. 4, pp. 441-477, 1991
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994