English

 
DDA-1591

International værdiundersøgelse, 1981-1983

Primærundersøger

Jacques-René Rabier, Commission of the European Communities

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Dette projekt er udført af World Values Study Group, som er en international sammenslutning af samfundsvidenskabelige forskere, og det udsprang af et projekt sponsoreret af European Values Systems Study Foundation of Amsterdam. Denne gruppes første undersøgelse, som blev gennemført i ti vesteuropæiske lande i 1981 (DDA-0829: International værdiundersøgelse, 1981-1982 (Danmark)), vakte så stor international interesse blandt forskere, at den blev gentaget i yderligere femten lande med støtte fra forskellige kilder. World Values Study Group koordinerer arbejdet mellem European Values Systems Study Group og samfundsforskere fra en række andre institutioner, herunder University of Michigan''s Institute for Social Research og de landsdækkende videnskabsakademier i Ungarn, Polen og Sovjetunionen. # Denne samling af data er konstrueret på en sådan måde, at den muliggør tværnationale sammenligninger af grundlæggende værdier og normer på en lang række forskellige områder. De brede emner, som er dækket, er fritid, arbejde, meningen og formålet med livet, familieliv og aktuelle sociale emner. # I afsnittet om fritid blev respondenterne spurgt, om de foretrækker at bruge deres fritid på at slappe af eller være aktive, hvilke grupper og foreninger, de er medlem af, hvor ofte de læser dagblade, antal timer de ser fjernsyn, om de kender følelser som ensomhed, kedsomhed, rastløshed, depression og glæde, om de føler, at man kan stole på andre mennekser, om de føler, at de har valgfrihed i og kontrol med deres liv, og om de er tilfredse med livet i al almindelighed. # Emner med relation til arbejde omfatter aspekter, som er vigtige i et job, stolthed over ens arbejde, tilfredshed med ens nuværende arbejde og økonomiske situation og ejer/stats/medarbejder ledelse af virksomheder. # En lang række aspekter er inkluderet om meningen og formålet med livet, så som respondentens syn på værdien af videnskabelige fremskridt, ting i livet som det er værd at ofre alt for, holdninger angående godt og ondt samt religiøs adfærd og anskuelser. Respondenterne blev spurgt om graden af nærhed mellem familiemedlemmer, deres grad af tilfredshed med deres hjemmeliv, om de deler de samme holdninger til ting som religion, moral, politik og seksuelle normer med deres partner og forældre, deres syn på ægteskab og skilsmisse og hvilke karakteregenskaber, det er vigtigt, at børn besidder. # I det sidste afsnit om sociale emner dækkes områder som respondentens interesse for politik, holdning til forskellige former for politiske aktiviteter, respondentens placering af sig selv på en politisk venstre-højre skala, partiidentifikation, de vigtigste mål for samfundet, alkohol og alkoholisme, tillid til en række civil- og statsinstitutioner, samt om respondenten mener, at skilsmisse, abort, selvmord, skattesnyd, løgn og andre lignende handlinger nogensinde kan retfærdiggøres

Nøgleord

Abort, Alkohol, Alkoholisme, Ansvarsfølelse, Arbejdsforhold, Arbejdstidsnedsættelse, Barndom, Bedrageri, Bestikkelse, Besættelse, Biltyveri, Boykot, Bøn, Børneopdragelse, Børns egenskaber, Dagspresse, Deltagelse i politiske aktiviteter, Demonstration, Drab i selvforsvar, Død, Ekstremist, ENLIG MOR, Ensomhed, Erhvervsliv, Fagforening, Familieliv, Familiestørrelse, Folkekirken, Folketinget, Forbrugerorganisation, Foreningsmedlemskab, Forsvar, Forældrerolle, Fritidsaktivitet, Fængselsstraf, Gud, Gæstearbejde, Himmel og helvede, Holdning til store familier, Holdning til studerende, Homoseksualitet, Hæleri, Hærværk, Høflighed, Immigrant, Industri, KEDSOMHED, Kirkegang, Korruption, Kriminel, Kunstgruppe, Kærlighed, Lederevne, Lighed, Liv efter døden, Livsindhold, Livsværdi, Lokaltilknytning, Lydighed, Løgn, Medlem af folkekirken, Medlemskab, Medlidenhedsdrab, Medmenneskelig tillid, Mening med livet, Menneskerettighedsbevægelse, Moral, Moralsk værdi, Moralværdi, Narkotikamisbrug, Opdragelse, Partiloyalitet, Partimedlemskab, Personlig lykke, Personlige ofre, Politi, Politiker, Politisk aktivitet, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk mord, Politisk placering, Reinkarnation, Religion, Religiøst tilhørsforhold, Respekt for forældre, Samfundsmål, Seervane, Seksuel frihed, Seksuelle normer, Selvmord, Selvstændighed, Skatteunddragelse, Skilsmisse, Skolevæsen, Snigmord, Social lighed, Social norm, Socialt arbejde, Stat, Straf for terrorisme, Strejke, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til virksomheder, Tilværelse, Tro på djævelen, Tro på sjælen, Tro på synd, Troskab, tv-vaner, Tålmodighed, Underskriftsindsamling, Ungdom, Valgfrihed, Velbefindende, Værdi, Værdi af videnskabelige fremskridt, Ægteskab, Ærlighed, Økonomiske forhold

Klassifikation

Universe

Geografisk afgrænsning

Tvær-national, AUS; B; CDN; D; DK; E; F; GB; H; I; IRL; IS; J; L; MEX; N; NL; S; SF; SU; USA; ZA

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Trend studie, #DDA-0829: International værdiundersøgelse 1981-1982 (Danmark). #DDA-1523: International værdiundersøgelse 1990 (Danmark).

Udvælgelsesprocedurer: Kvoteudvælgelse, Udvælgelsesprocedurerne kendes for følgende lande: #Kvoteudvælgelse: Frankrig, Italien, Spanien og Vesttyskland - kvoter fastsat efter alder, køn og beskæftigelse på basis af folketællingsdata. #Simpel tilfældig udvælgelse: Danmark, Storbritannien, Nordirland, Holland og Irland. I hvert af disse lande blev der udtrukket et tilfældigt udvalg af enheder i overensstemmelse med en geografisk fordeling, der sikrede, at alle typer af områder (land-, by- osv.) blev repræsenteret alt efter deres befolkningsandel. Ud over repræsentativ udvælgelse blev der i hvert af landene udvalgt en kvote på unge mellem 18 og 24 år.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1981-01-01
Slut: 1983-12-30

Citation

Karel Dobbelaere, Stephen Harding, Felix Heunks, Jan Kerkhofs, Renata Koecher, Ruud de Moor, Noel Timms, Jacques-René Rabier, Ronald Inglehart, International værdiundersøgelse, 1981-1983, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-1591, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1591

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1591

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har kontrolleret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • World Values Study Group, World Values Survey, 1981-1983, Ann Arbor, Michigan: Institute for Social Research, 3rd edition, ICPSR (9309), 39 pp., 1991