English

 
DDA-1564

Valgundersøgelsen 1990

Del af serie

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 1990 indeholder data indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S i januar 1991.

I datamaterialet indgår følgende spørgsmål:
Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst; forsørgerens uddannelse og beskæftigelsesmæssige status; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen, bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden, partipræference, om respondenten stemte ved valget den 12. dec. 1990; hvilke aviser, tidsskrifter og ugeblade respondenten har læst eller set i; respondentens interesse for valgkampen i massemedierne; om landets problemer bedst løses af en borgerlig eller en socialdemokratisk regering; respondentens holdning til EF; politiske spørgsmål som: samfundets sociale udgifter, levestandard, statens kontrol over erhvervslivet, bankerne og storindustriens stilling, Danmarks rolle i internationale konflikter, NATO''s fremtidige rolle; vurdering af forskellige samfundstyper Danmark kan satse på i fremtiden; respondentens syn på de offentlige udgifter til forskellige formål; holdning til spørgsmål fra den politiske debat; prioritering ved en evt. skattenedsættelse; medlemskab af fagforening, social klasse; holdning til spørgsmål i EF-debatten og respondentens tilknytning til et politisk parti


Nøgleord

Arabisk land, Arbejdsløshedsunderstøttelse, Borgerlig regering, Danmarks handlefrihed, Den offentlige sektor, Det europæiske økonomiske fællesskab, Erhvervsliv, EU-afstemning, EUROPAPARLAMENTET, Flygtning, Folketingsvalg, Forsvars- og sikkerhedspolitik, Forsvarsudgift, Forurening, Grænsehandel, Helhedsløsning, Holdning til EU, Indkomst, Indkomstskat, Indre marked, Indvandrer, International konflikt, Konkurrenceevne, Kontanthjælp, Kriminalitetsforebyggelse, Kulturudgifter, Levestandard, Lønstigning, Miljøproblem, Nedskæring, OFFENTLIG ADMINISTRATION, Opposition, Partipræference, Politiker, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk parti, Politisk placering, Regeringens virke, Regeringspræference, Samfundsudvikling, Skattelettelse, Skatteprocent, Skattesænkning, Social placering, Socialdemokratiet, Sociale udgifter, Socialt misbrug, Statsgæld, Storindustri, Straf, Sundhedsvæsen, Suverænitet, Tidsskrift, TV, U-landshjælp, Uddannelsesudgift, Udgifter til børneinstitutioner, Udgifter til undervisning, Ugeblade, Valgkamp, Voldsforbrydelse, Vælgerindflydelse, Økonomisk vækst, Økonomiske forhold

Klassifikation

Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Økonomi: Økonomisk politik, Handel, industri og marked: Erhvervsliv/ledelse og organisation af industrien, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Politik: International politik og organisation, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: Offentlig styring, politiske systemer og organisationer, Uddannelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Geografisk afgrænsning

National, Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt

Datasæt

Bestil data

Variabler: 260
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1008
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. # #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). #b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. #c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson.

Indsats for at minimere frafald: Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 258

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1991-01-01
Slut: 1991-01-30

Citation

Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 1990, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1991. 1 datafil: DDA-1564, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1564

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1564

Arkiv information

Modtaget: 1991-10-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Nielsen, Hans Jørgen, Socialdemokratiet og "Arbejdsløsheden". Hvor godt er det at have en god "sag", Samfundsøkonomen Nr. 6, pp. 5-11, 1992

Sekundærpublikationer

  • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994
  • Drejø, Kristine; Mathiasen, Kenneth Skovdall; Mogensen, Jens Hougaard; Møberg, Rasmus Juul, Økologi, en ny værdi?, Aalborg Universitet, 1999, 110 pp. + appendix, 1999
  • Pedersen, Jonas Holm et al., Private sygeforsikringer - en sund beslutning... For hvem?, Aalborg, specialeopgave, 82 pp., 2001