English

 
DDA-1480

Vælgerundersøgelse september 1987 og maj 1988

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Jørgen Elklit, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Vælgerundersøgelsen september 1987 og maj 1988 indeholder data indsamlet af AIM umiddelbart efter folketingsvalgene i september 1987 hhv. maj 1988. Der er tale om en panelundersøgelse, som bygger på telefoninterviews gennemført over to bølger.
Hele interviewtiden blev - bortset fra indhentningen af baggrundsoplysninger - brugt til politiske spørgsmål, hvilket primærundersøgerne forventede ville øge den rapporterede politiske interesse og deltagelse; samme virkning forventedes nærheden til folketingsvalgene at have. Således blev respondenterne spurgt om, hvad respondenten anser for det vigtigste problem, Danmark står over for i dag, blandt følgende: BZ-problemerne, ungdomsarbejdsløshed, børne- og ungdomsproblemer, arbejdsløshed generelt, Danmarks økonomi, miljø, fred og sikkerhed, EF-spørgsmål, TV 2, flygtninge, de ældres problemer, sygehusproblemerne, fattigdom, sociale problemer, uddannelse, regeringsdannelse, AIDS, genteknologien eller ligestilling mellem kønnene. Derefter spørges respondenten om det vigtigste emne i den offentlige debat: den politiske situation, Difko-anparter, rituel slagtning, EF-overskudslagre, BZ-problemer, flygtningeproblemer, sygehusproblemer, AIDS, terrorisme, politivold, økonomiske spørgsmål, lokale emner, udenrigspolitiske emner, fattigdom, sociale forhold, pensionisters forhold, spionskandalen, Socialdemokratiets problemer og genteknologien. Respondentens interesse for politik belyses med hensyn til information, viden, valgdeltagelse, partipræference, vurdering af, om Danmarks problemer havde været af et andet omfang, hvis landet havde haft en anden regering, samt holdning til politikere, NATO, fagforeninger, kønsroller, kriminalitet, indvandring, fattigdom, arbejdsløshed, økonomi og forurening. Respondenten bedes endvidere placere sig selv og de politiske partier på en venstre-højre skala fra 1 til 10, ligesom medlemskab af fagforening og politisk parti angives. Endelig angives, om respondenten er tilfreds med det danske samfund og den måde, demokratiet fungerer på


Nøgleord

Anpart, Besætter, Børns problemer, EF-spørgsmål, Fagforening, Flygtning, Folketingsvalg, Forurening, Genetisk manipulation, Holdning til indvandring, Holdning til økonomi, Kriminalitet, Kønsrolle, Lokale emner, Miljø, Nationaløkonomi, Offentlig debat, Overskudslager, Partimedlemskab, Partipræference, Pensionist, Politiker, Politisk udvikling, Politivold, Regeringsdannelse, Rituel slagtning, Sikkerhed, Socialdemokratiet, Straf, TV, Uddannelse, UDENRIGSPOLITISKE FORHOLD, Unges problemer, Valgdeltagelse, Ældres problemer

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Arbejde og beskæftigelse: Ledighed, Social stratifikation: Ungdom, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Natur og miljø: Miljøødelæggelse/forurening og miljøbeskyttelse, Økonomi: Økonomiske forhold og indikatoer, Politik: International politik og organisation, Politik: Konflikt, sikkerhed og fred, Social stratifikation: Minoriteter, Social stratifikation: Ældre, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Social stratifikation: Lighed og ulighed, Sundhed: Sundhedsvæsen og lægefaglig/medicinsk behandling, Uddannelse, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Politik: Indenrigspolitiske emner, Sundhed: Specifikke sygdomme og medicinske tilstande, Videnskab og teknologi, Retsvæsen, kriminalitet og retspleje: Kriminalitet, Samfund og kultur: Lokalsamfund, by- og landboliv, Demografi: Ind- og udvandring

Universe

Aldersgrænser, Universet udgøres af den danske befolkning i alderen 18 til 74 år.

Geografisk afgrænsning

National, Kendes endnu ikke.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 296
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1022
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie, To bølger.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Der er tale om en "repræsentativ stikprøve", men de nærmere udvælgelseskriterier kendes endnu ikke.

Indsats for at minimere frafald: Kendes endnu ikke.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 283

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1987-09-20
Slut: 1988-05-30

Citation

Ole Borre, Jørgen Elklit, Vælgerundersøgelse september 1987 og maj 1988, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1991. 1 datafil: DDA-1480, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1480

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1480

Arkiv information

Modtaget: 1991-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole, To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og 1988, Aarhus, Politica, 469 pp., 1989
 • Borre, Ole, Politiske generationer, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 208-226, Aarhus, Politica, 1989
 • Borre, Ole, Belønnes regeringen?, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 291-304, Aarhus, Politica, 1989
 • Elklit, Jørgen, Opinionsmålinger og valgresultater, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 84-106, Aarhus, Politica, 1989
 • Goul Andersen, Jørgen, Social klasse og parti, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 176-207, Aarhus, Politica, 1989
 • Glans, Ingemar, Langtidsudviklingen i dansk vælgeradfærd, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 52-83, Aarhus, Politica, 1989
 • Petersen, Nikolaj, Sikkerhedspolitikken og 1988-valget, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 305-327, Aarhus, Politica, 1989
 • Petersen, Nikolaj og Svensson, Palle, Valgenes politiske sammenhæng, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 22-51, Aarhus, Politica, 1989
 • Siune, Karen, Valgkampene og vælgerne, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 107-134, Aarhus, Politica, 1989
 • Svensson, Palle, Vælgernes syn på det danske demokrati, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 357-381, Aarhus, Politica, 1989
 • Svensson, Palle og Togeby, Lise, Græsrodsdeltagelse mellem politisk mobilisering og interessevaretagelse, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 328-356, Aarhus, Politica, 1989
 • Togeby, Lise, Politiseringen af kvinder og af kvindespørgsmålet, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 227-254, Aarhus, Politica, 1989
 • Togeby, Lise, Besøgs- og telefoninterviews - en sammenligning, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 388-397, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Vælgervandringer og vælgerusikkerhed, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 135-156, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Højre og venstre i dansk politik, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 157-175, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Flygtninge og indvandrere - et politisk spørgsmål, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 255-270, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Miljøpolitisk enighed, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 271-290, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Interviewundersøgelserne og deres metodik, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 382-387, Aarhus, Politica, 1989
 • Borre, Ole, Some Results from the Danish 1987 Election, Scandinavian Political Studies, Vol. 10, no. 4, 1987
 • Worre, Torben, Folketingsvalget 1987, Økonomi & Politik, 62. årgang, nr. 3, pp. 39-54, 1989
 • Nielsen, Hans Jørgen, Socialdemokratiet og "Arbejdsløsheden". Hvor godt er det at have en god "sag", Samfundsøkonomen Nr. 6, pp. 5-11, 1992

Sekundærpublikationer

 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994