English

 
DDA-148

Panelundersøgelse af valgene 1971 og 1973 (valgundersøgelsen 1971 og 1973)

Del af serie

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Panelundersøgelsen af valgene 1971 og 1973 kombinerer For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (DDA-0007) og Valgundersøgelsen 1973 (DDA-0008), idet den indeholder alle variable fra de to studier for de respondenter, der deltog i dem begge.

For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 er en panelundersøgelse i to bølger omkring folketingsvalget d. 21/9 1971. Første bølge stammer fra august 1971, før valgets udskrivelse, og indeholder spørgsmål til belysning af folks synspunkter, interesser og vaner i en politisk normal situation. Der er spørgsmål om IP''s interesser generelt of politiske interesser specielt, og om informationsmedier i forbindelse med disse interesser; spørgsmål om avislæsetid, fjernseertid og radiolyttetid og specielle interesseområder i den forbindelse; holdningsspørgsmål i forbindelse med en lang række aktuelle problemer, herunder specielt spørgsmål om IP''s holdning til EF; og spørgsmål om IP''s fornemmelse af forskellige partiers tilknytning til bestemte befolkningsgrupper, og om IP''s prioritering af partierne.

Anden bølge stammer fra oktober 1971 og indeholder spørgsmål til belysning af beslutningsprocessen og påvirkningerne i selve valgsituationen. Der er spørgsmål om IP''s politiske interessefelter og det/de bedste informationsmedier i den forbindelse; spørgsmål til afdækning af i hvor høj grad IP har fulgt valgkampen i radio, TV og aviser mm. og har deltaget i politiske diskussioner i sin omgangskreds; spørgsmål om IP''s deltagelse/manglende deltagelse i tidligere valg og om evt. partiskift; holdningsspørgsmål i forbindelse med mogle aktuelle problemer, specielt politik og IP''s egen rolle heri, samt EF; og spørgsmål on IP''s sympati for/antipati mod en række partier, befolkningsgrupper og enkeltpolitikere.

Valgundersøgelsen 1973 blev foretaget efter folketingsvalget d. 4/12 1973 og udgør panelundersøgelsens tredie bølge, idet respondenterne udgjorde en delmængde af respondenterne i de første to bølger.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om, hvilke problemer IP mener først og fremmest bør løses, og om hvilket parti IP mener vil gøre noget for det; spørgsmål om IP''s interesse i valgkampen i massemedierne, om IP''s diskussionsaktivitet i forbindelse med valgkampen og om IP''s politiske interesse i almindelighed; spørgsmål om IP''s prioritering af en række mulige spareområder og af hvilke områder, der bør holdes udenfor besparelser; spørgsmål om, hvor IP mener, at eventuelle skattenedsættelser eller skatteforhøjelser bør lægges; spørgsmål om IP''s holdning til en række aktuelle problemer, herunder IP''s holdning til politik og EF; spørgsmål omkring beslutningsprocessen i forbindelse med partivalg, IP''s præference for og evt. tilhørsforhold til et parti, samt spørgsmål om IP''s placering af partierne og de ledende politikere på et ''sympatitermometer''

Nøgleord

Befolkning, Fritidsinteresse, Holdning til EU, Massemedier, Parti, Partiers tilknytning til befolkningsgrupper, Partipræference, Politiker, Politisk diskussion, Politisk interesse, Prioritering af spareområder, Skatteforhøjelse, Valgdeltagelse, Valgkamp, Valgkampagne, Økonomisk demokrati

Klassifikation

Politik: Valg, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Information og kommunikation: Informationssamfundet (inkl. internetbrug), Information og kommunikation: Massemedier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Politik: International politik og organisation, Politik: Politisk ideologi

Universe

Aldersgrænser, Den danske befolkning over 23 år.

Geografisk afgrænsning

National, Tre besøg foreskrevet som minimum.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 662
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 533
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie, Tre bølger. Første bølge: 1499 respondenter; anden bølge: 1302 respondenter; tredie bølge: 533 respondenter. Data fra første og anden bølge findes også i DDA-0007 (1302 respondenter), mens data fra den anden bølge også findes i DDA-0008.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Respondenterne til de første to bølger blev udvalgt i to trin. I første trin udvalgtes kommuner efter stratifikation med hensyn til landsdel og urbanisering, og i næste trin udvalgtes respondenterne ved tilfældig udvælgelse inden for de udtrukne kommuner. Stikprøven til tredie bølge udgør et udsnit af de respondenter, der deltog i anden bølge. Metoden, hvorefter dette udsnit er fundet, er DDA ubekendt.

Indsats for at minimere frafald: Tre besøg foreskrevet som minimum.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 660

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 1971-08-01
Slut: 1973-12-21

Citation

Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgaard, Torben Worre, Panelundersøgelse af valgene 1971 og 1973 (valgundersøgelsen 1971 og 1973), Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1980. 1 datafil: DDA-148, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-148

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-148

Arkiv information

Modtaget: 1980-10-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre Torben, Vælgerskreddet 1971-73, København, Aarhus, 198 pp., 1974
 • Worre, Torben, Forandringer i det danske partisystems sociale grundlag, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 68-82, 1979
 • Borre, Ole og Rusk, Jerrold G., The Changing Party Space in Danish Voter Perceptions, 1971-1973, European Journal of Political Science, Vol. 2, pp. 329-361, 1974
 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Vælgere i 70'erne, Akademisk Forlag, 256 pp., 1978
 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, Økonomi og Politik, nr. 3, 1982
 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, Økonomi & Politik, nr. 4, 1983
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-81, Økonomi & Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1983
 • Borre, Ole, Valget set med vælgernes øjne, I: Bendix, Per et al. (eds.): Decembervalget, Schultz, 1974
 • Borre, Ole, Recent Trends in Danish Voting Behaviour, I: Cerny, Karl H. (ed.): Scandinavia at the Polls, American Enterprise Institute, Washington D.C., pp. 3-37, 1977
 • Borre, Ole, Ustabilitet ved parlamentsvalg i fire nordiske lande, 1950-77, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 17-45, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Protestholdningerne i 70'ernes vælgeradfærd, I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp. 46-67, 1979
 • Nielsen, Hans Jørgen, Politiske holdninger og fremskridsstemme, Politiske Studier, København, 1979
 • Borre, Ole, Electoral Instability in Four Nordic Countries, Comparative Political Studies, 1980
 • Borre, Ole, Social Base of Danish Electoral Behaviour, I: Rose, Richard (ed.): Electoral Participation, Sage, Beverly Hills, pp. 241-282, 1980
 • Worre, Torben, Class Parties and Class Voting in the Scandinavian Countries, Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 299-320, 1980
 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgersstyrke, Politica, Vol. 13, pp. 46-86, 1981
 • Borre, Ole, Denmark's Protest Election of December 1973, Scandinavian Political Studies, Vol. 9, pp. 197-204, 1973
 • Nielsen, Hans Jørgen, The Uncivic Culture: Attitudes Towards the Political System and Vote for the Danish Progress Party 1973-1974, Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 147-156, 1976
 • Sauerberg, Steen, The Uncivic Culture: Communication and the Political System in Denmark 1973-1975, Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 157-163, 1976
 • Borre, Ole and Katz, Daniel, Party Identification and Its Motivational Base in a Multiparty System, Scandinavian Political Studies, Vol. 8, pp. 69-111, 1973
 • Borre, Ole og Siune, Karen, Setting the Agenda for a Danish Election, Journal of Communication, 1975
 • Borre, Ole, Det danske protestvalg 1973, Historie og samtidsorientering, 13. årgang, nr. 2, 1974

Sekundærpublikationer

 • Thomsen, Søren Risbjerg; Berglund, Sten og Worlund, Ingemar, Assessing the validity of the logit method for ecological inference, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, European Journal of Political Research, Vol. 19, No. 4, pp. 441-477, 1991
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994