English

 
DDA-1345

Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn

Primærundersøger

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Nærværende datamateriale er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsanvendelse. I undersøgelsen indgår der følgende datafiler:

DDA-1237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable
DDA-1342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne
DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne
DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne
DDA-1345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større
børn
DDA-1346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre
børn
Den del af undersøgelsen, der beskrives her, beskæftiger sig med tidsforbruget hos de større børn (dvs. børn født i 1971-1974) i de udvalgte husstande.

Spørgsmålene drejer sig om følgende emner:

- Om respondenten bor sammen med sin mor og/eller far; om
respondenten har eget værelse, og i bekræftende fald om
respondenten har radio, pladespiller, kassettebåndoptager,
fjernsyn eller hjemmecomputer på sit værelse; hvor ofte og hvor
respondenten er sammen med sine kammerater i fritiden; hvor ofte
respondenten er alene hjemme; og hvilke måltider respondenten
som regel indtager sammen med forældrene;- Om respondenten sommetider gør en række forskellige ting i
hjemmet, hvor lang tid det normalt tager, og om det er en
pligt, respondenten har;- Om respondenten har et arbejde, hvor han/hun tjener penge,
hvad arbejdet består i, hvor meget tid, der bruges på det,
og hvor mange penge respondenten tjener; om respondenten får
lommepenge; og hvad respondenten bruger sine penge til;
- Hvornår respondenten står op om morgenen og går i seng om
aftenen (mandag-fredag); hvornår respondenten er i skole;
hvilken klasse respondenten går i, og hvor meget tid han/hun
i gennemsnit bruger på at læse lektier;
- Respondentens fritidsaktiviteter: for op til syv aktiviteter
er der kodet aktivitetens art, hvilken dag den finder sted,
og i hvilket tidsrum. Ud over disse faste aktiviteter er der
spurgt om en række andre aktiviteter, som kan finde sted mere
uregelmæssigt.

- Specielt spørges der om respondenten hører musik (grammofon
eller båndoptager) og hvor musikken skaffes fra; hvor ofte
respondenten ser video, hvorhenne og hvad det er, der ses, og
hvor lang tid, der bruges på det; hvornår respondenten sidst
var i biografen og sammen med hvem; om respondenten læser avis,
og i givet fald hvad respondenten læser; om respondentens
læsevaner i øvrigt, og om respondentens brug af skolebibliotek
og folkebibliotek eller bogbus; om hvad respondenten plejer at
høre i radioen; og om hvad respondenten plejer at se i
fjernsynet


Nøgleord

Bibliotek, Biografbesøg, Fritidsaktivitet, Fritidslæsning, Husarbejde, Kulturvane, Lommepenge, Musik, Musikinteresse, Radiovane, Sportsaktivitet, Tidsanvendelse, Tidsforbrug, tv-vaner, Video

Klassifikation

Uddannelse, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Information og kommunikation: Massemedier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Sundhed: Sundhed generelt, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Social stratifikation: Ungdom

Universe

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 287
Observationsenheder: Andet, Observationsenhederne for undersøgelsen som helhed er familier eller husstande, men i de enkelte del-materialer er observationsenhederne individer.

Respondenter

I datasæt: 498
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 og DDA-3906) og 1998 (DDA-4755) men kun for voksne, samt i: #DDA-0196: Børns fritidsvaner og kulturelle interesser, 1978; #DDA-1516: Børn og TV på Færøerne, 1981; #DDA-1595: Børn og TV på Færøerne, komparativ undersøgelse 1991-92.

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Der blev udsendt en skriftlig rykker i begyndelsen af april.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse, Der blev udsendt en skriftlig rykker i begyndelsen af april.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 285

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1987-02-09
Slut: 1987-04-01

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 datafil: DDA-1345, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1345

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1345

Arkiv information

Modtaget: 1987-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (ed.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Andersen, Dines, Skolebørns dagligdag 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:7, 206 pp., 1989
 • Andersen, Dines, Skolebørns fritid. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i 1993 sammenlignet med 1987, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:2, 150 pp., 1995

Sekundærpublikationer

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke Jens, Den økonomiske fritid, I Dines Andersen (ed.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd, Forbrugerrådet, København, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989,
 • Hansen, Hennings (ed.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (ed.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordic Council of Ministers, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Forchhammer, Jette, Kulturens børn - 10 år efter. Udviklingstendensen i de 9-12 åriges dagligdag. (Baseret på Socialforskningsinstituttets data), 1990, Arbejdsgruppen om Børn og Kultur, Kulturministeriet. 28 pp. plus 25 pp. tabeller,
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000