English

 
DDA-1344

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne

Primærundersøger

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Nærværende datamateriale er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsanvendelse. I undersøgelsen indgår der følgende datafiler:

DDA-1237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable
DDA-1342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne
DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne
DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne
DDA-1345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større
børn
DDA-1346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre
børn
Den del af undersøgelsen, der beskrives her, indeholder oplysningerne fra døgnskemaet, som blev udfyldt i forbindelse med telefoninterviewet med de voksne respondenter.

Spørgsmålene drejer sig om, hvad respondenten har foretaget sig det foregående døgn. Døgnet er opdelt i perioder på et kvarter. Oplysningerne falder i tre hovedgrupper:

a) Respondentens hovedaktivitet på forskellige tidspunkter. For hver tidsperiode er det registreret, hvilken af de 39 hovedaktiviteter, som er opstillet i skemaet, respondenten var optaget af.

b) Hvem respondenten var sammen med på forskellige tidspunkter. Der er i skemaet opstillet 8 forskellige muligheder: alene, sammen med ægtefælle/samlever, sammen med yngste barn, sammen med næstyngste barn, sammen med tredieyngste barn, sammen med andre fra husstanden, sammen med naboer, og sammen med andre uden for husstanden. For hver tidsperiode er der registreret et ja/nej svar for, om hver af disse muligheder var aktuelle for respondenten.

c) Hvorvidt respondenten så TV eller hørte radio på forskellige tidspunkter, og i bekræftende fald hvilken kanal eller hvilket program, der var tale om. Denne registrering omfatter radio- og TV-vaner både som hoved- og bibeskæftigelse, mens brug af radio og TV kun bliver registreret under gruppe a) når der er tale om en hovedaktivitet

Nøgleord

Biografbesøg, Døgnrytme, Fritidsaktivitet, Fritidslæsning, Gæstebud, HOBBY, Kulturvane, Motion, Radiovane, Sportsaktivitet, Teaterbesøg, Tidsanvendelse, Tidsforbrug, tv-vaner, Video

Klassifikation

Information og kommunikation: Massemedier, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Tidsforbrug

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgere født i perioden 1. januar 1912 til 31. december 1970 som stadig er i live, og som er tilmeldt et folkeregister i (syd)Danmark.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 1029
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt: 1750
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 og DDA-3906) og 1998 (DDA-4755).

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ud over det orienteringsbrev, der blev udsendt for undersøgelsen som helhed, er der ikke taget specielle forholdsregler for denne del-undersøgelse.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview, Ud over det orienteringsbrev, der blev udsendt for undersøgelsen som helhed, er der ikke taget specielle forholdsregler for denne del-undersøgelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 1027

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1987-02-22
Slut: 1987-04-01

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 datafil: DDA-1344, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1344

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1344

Arkiv information

Modtaget: 1987-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988

Sekundærpublikationer

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke, Jens, Den økonomiske fritid, I: Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd!, København, Forbrugerrådet, 1988
 • Bonke, Jens, Childcare in Households - an Economic Approach, Annual Report of the Childcare Network. EEC, 1988
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet, I: Køn, arbejde og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989
 • Hansen, Hennings (red.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordisk Ministerråd, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Bentzon, Karl-Henrik, Befolkningens medieforbrug, Analyse leveret til Danmarks Radio, 1988
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Anker, Jørgen; og Koch Nielsen, Inger, Det frivillige arbejde, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:3, 128 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000