English

 
DDA-1342

Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne

Primærundersøger

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Nærværende datamateriale er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsanvendelse. I undersøgelsen indgår der følgende datafiler:

DDA-1237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable
DDA-1342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne
DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne
DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne
DDA-1345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større
børn
DDA-1346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre
børn
Den del af undersøgelsen, der beskrives her, beskæftiger sig med postspørgeskema til voksne.

Spørgsmålene drejer sig om følgende emner:
- Respondentens hovedbeskæftigelse og eventuelle bibeskæftigelser;
og om arbejdet udføres på hverdage, weekender, om aftenen eller
natten; endvidere spørges om IP ønsker arbejdstidsnedsættelse;
- Om respondenten bruger sin fritid sammen med andre mennesker
(på besøg), i hjemmet, dyrker sport og motion, musik eller andre
aktiviteter;
- Respondentens radio-, fjernsyns-, video-, grammofon- samt
læsevaner;
- Respondentens benyttelse af folke-, skole-,
forskningsbiblioteker;
- Om respondenten deltager i efteruddannelse; samt om respondenten
deltager i nogen form for forening;
- Respondentens politiske synspunkter samt politiske ståsted


Nøgleord

Arbejde og beskæftigelse, Arbejdstid, Arbejdstidsnedsættelse, Bibeskæftigelse, Bibliotek, Biografbesøg, Boligforhold, Computer, Efteruddannelse, Erhvervsarbejde, Folkekirken, Foreningsmedlemskab, Forskning, Fritidsaktivitet, Fritidslæsning, Grammofon, Gæstebud, Kassettebåndoptager, Kirkegang, Kulturvane, Motion, Musikinteresse, Musikudøvelse, Politisk holdning, Politisk interesse, Radioprogram, Radiovane, Skifteholdsarbejde, Sportsaktivitet, Teaterbesøg, Tidsanvendelse, Tidsforbrug, Transport til arbejde, tv-kanal, Tv-program, tv-vaner, Video, Weekendarbejde

Klassifikation

Samfund og kultur: Tidsforbrug, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Uddannelse, Information og kommunikation: Massemedier, Sundhed: Fysisk form og aktivitet, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgere født i perioden 1. januar 1912 til 31. december 1970 som stadig er i live, og som er tilmeldt et folkeregister i (syd)Danmark.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 407
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt: 3303
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 og DDA-3906) og 1998 (DDA-4755).

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: I forbindelse med telefoninterview-delen af undersøgelsen (se DDA-1343) blev respondenten rykket, hvis postspørgeskemaet ikke var blevet returneret; intervieweren kunne evt. tilbyde at hjælpe med udfyldelsen. Efter afslutningen af telefoninterviewfasen blev der (sidst i april) sendt en skriftlig rykker til de respondenter, som havde gennemført telefoninterview"et, men som endnu ikke havde returneret postspørgeskemaet. Endelig forsøgte man i juni måned at tage telefonisk kontakt med de respondenter, der havde fået den skriftlige rykker, men som ikke havde reageret på den.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse, I forbindelse med telefoninterview-delen af undersøgelsen (se DDA-1343) blev respondenten rykket, hvis postspørgeskemaet ikke var blevet returneret; intervieweren kunne evt. tilbyde at hjælpe med udfyldelsen. Efter afslutningen af telefoninterviewfasen bl

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 405

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1987-02-15
Slut: 1987-06-03

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 datafil: DDA-1342, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1342

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1342

Arkiv information

Modtaget: 1987-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988

Sekundærpublikationer

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke, Jens, Den økonomiske fritid, I: Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd!, København, Forbrugerrådet, 1988
 • Bonke, Jens, Childcare in Households - an Economic Approach, Annual Report of the Childcare Network. EEC, 1988
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet, I: Køn, arbejde og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989
 • Hansen, Hennings (red.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordisk Ministerråd, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Djurfeldt, Gøran, Nya begrepp i socialstatistiken? Livsformer och Socialgrupper i Danska "Fritidsundersøgelsen 1987", København, Sociologisk Institut, Arbejdspapir nr. 2, 25 pp., 1989
 • Bentzon, Karl-Henrik, Befolkningens medieforbrug, Analyse leveret til Danmarks Radio, 1988
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Anker, Jørgen; og Koch Nielsen, Inger, Det frivillige arbejde, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:3, 128 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000