English

 
DDA-1340

Valgundersøgelsen 1987

Del af serie

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Jørgen Elklit, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Karen Siune, Analyseinstitut for Forskning
Palle Svensson, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Ole Tonsgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 1987 indeholder data fra fire af Gallup Markedsanalyses omnibusundersøgelser fra 1987. Ud over de baggrundsspørgsmål, der er normale for disse omnibusser, er respondenterne blevet spurgt den nøjagtige stilling for dem selv og en eventuel ægtefælle, om fagforeningsmedlemskab, og om faderens (eller hovedforsørgerens stilling) da respondenten var i konfirmationsalderen. Ægtefælles stilling og faders stilling findes dog kun for to af de fire omnibusser.
Desuden er der i den første af omnibusserne spurgt om, hvornår respondenten bestemte sig til at stemme, som han/hun gjorde, om hvilket parti respondenten stemte på i 1984, om respondentens politiske interesse, og om respondentens holdning til fire påstande: at man i almindelighed kan stole på, at politikerne træffer de rigtige beslutninger for landet; at den økonomiske vækst kommer foran miljøhensyn; at samfundet skal holde kontrol med det private erhvervsliv; og at de sociale nedskæringer er gået for vidt


Nøgleord

Erhvervsliv, Fagforeningsmedlemskab, Folketingsvalg, Nedskæring, Opvækstforhold, Partipræference, Politisk interesse, Økonomisk vækst

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Handel, industri og marked: Erhvervsliv/ledelse og organisation af industrien, Politik: Valg, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Natur og miljø: Miljøødelæggelse/forurening og miljøbeskyttelse, Økonomi: Økonomisk politik

Universe

Geografisk afgrænsning

National, Op til tre genbesøg.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 62
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4088
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Nogle af spørgsmålene blev gentaget i flere omnibusser.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen indenfor en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 151 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres yderligere efter procentvist antal arbejdere. # #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 4 og 2 primærenheder pr. stratum i hhv. provinsen og hovedstaden. #b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. Klyngerne danner distrikterne. #c) Tilfældig udvælgelse af et eller to segmenter på 2 til 12 husstande inden for hvert distrikt. #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover er opført på en liste i fast rækkefølge. For hver to udvælges en tilfældigt.

Indsats for at minimere frafald: Op til tre genbesøg.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 60

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1987-09-19
Slut: 1987-12-06

Citation

Ole Borre, Jørgen Elklit, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Karen Siune, Palle Svensson, Lise Togeby, Ole Tonsgaard, Torben Worre, Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 1987, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1996. 1 datafil: DDA-1340, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1340

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1340

Arkiv information

Modtaget: 1996-09-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole, To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og 1988, Aarhus, Politica, 469 pp., 1989
 • Borre, Ole, Politiske generationer, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 208-226, Aarhus, Politica, 1989
 • Borre, Ole, Belønnes regeringen?, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 291-304, Aarhus, Politica, 1989
 • Elklit, Jørgen, Opinionsmålinger og valgresultater, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 84-106, Aarhus, Politica, 1989
 • Goul Andersen, Jørgen, Social klasse og parti, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 176-207, Aarhus, Politica, 1989
 • Glans, Ingemar, Langtidsudviklingen i dansk vælgeradfærd, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 52-83, Aarhus, Politica, 1989
 • Petersen, Nikolaj, Sikkerhedspolitikken og 1988-valget, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 305-327, Aarhus, Politica, 1989
 • Petersen, Nikolaj og Svensson, Palle, Valgenes politiske sammenhæng, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 22-51, Aarhus, Politica, 1989
 • Siune, Karen, Valgkampene og vælgerne, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 107-134, Aarhus, Politica, 1989
 • Svensson, Palle, Vælgernes syn på det danske demokrati, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 357-381, Aarhus, Politica, 1989
 • Svensson, Palle og Togeby, Lise, Græsrodsdeltagelse mellem politisk mobilisering og interessevaretagelse, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 328-356, Aarhus, Politica, 1989
 • Togeby, Lise, Politiseringen af kvinder og af kvindespørgsmålet, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 227-254, Aarhus, Politica, 1989
 • Togeby, Lise, Besøgs- og telefoninterviews - en sammenligning, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 388-397, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Vælgervandringer og vælgerusikkerhed, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 135-156, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Højre og venstre i dansk politik, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 157-175, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Flygtninge og indvandrere - et politisk spørgsmål, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 255-270, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Miljøpolitisk enighed, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 271-290, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Interviewundersøgelserne og deres metodik, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 382-387, Aarhus, Politica, 1989
 • Borre, Ole, Some Results from the Danish 1987 Election, Scandinavian Political Studies, Vol. 10, no. 4, 1987
 • Worre, Torben, Folketingsvalget 1987, Økonomi & Politik, 62. årgang, nr. 3, pp. 39-54, 1989
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994