English

 
DDA-1313

Gallup Omnibus Data 1969, omnibus nr. 10

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Gallup Omnibus Data 1969 består af 11 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1969.

Hver undersøgelse indeholder en række demografiske variable, som er fælles for alle årets undersøgelser, samt en række spørgsmål som beskæftiger sig med aktuelle emner.

De omtalte baggrundsvariable omfatter: køn; alder; civilstand; beskæftigelsesmæssig status for husstandsoverhovedet og for respondenten; husstandsindkomst; urbaniseringsgrad; respondentens uddannelse; respondentens indkomst; respondentens og ægtefælles stilling i husstanden; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; antal personer i husstanden (børn/voksne, over/under 15 år); boligtype; social gruppe; samt partipræference.

Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 10 er:
Om det gør nogen forskel, hvilket politisk parti der har regeringsmagten; tiltaleformer; samt holdning til fri abort


Nøgleord

Abort, Borgerlig regering, Partipræference, Tiltaleform

Klassifikation

Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Uddannelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Sundhed: Fødsel, familieplanlægning og abort, Samfund og kultur: Religion og værdier, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: Politisk ideologi

Universe

Aldersgrænser, Dansk statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande.

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor interviewperioden.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 28
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1487
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, #1) Landet inddeles i 9 geografiske områder, som igen inddeles i by- og landdistrikter. Distrikterne er stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocent for provinsaviser. Ca. 200 interviewdistrikter udvælges ved tilfældig udvælgelse. # #2) De udvalgte distrikter opdeles i segmenter, dvs arealbestemte klynger af husstande hver indeholdende ca. 5 husstande. Der foregår en udvælgelse af segmenter. # #3) Medlemmerne i de udvalgte husstande er opført på en liste i en bestemt rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister er en udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande overspringes.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor interviewperioden.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 26

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1969-11-01
Slut: 1969-11-30

Citation

TNS Gallup, Gallup Omnibus Data 1969, omnibus nr. 10, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1989. 1 datafil: DDA-1313, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1313

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1313

Arkiv information

Modtaget: 1989-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Videnskab og statistik

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer