English

 
DDA-13058

Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

''Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2'' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts 2002, og data indsamlet af Socialforskningsinstituttet i dagene efter valget.
Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med supplerings- undersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen), supplement 2 (ekstra bus) og supplement 3 (SFI-undersøgelse). Supplerings- undersøgelserne er udbygninger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. End videre foreligger der et yderligere supplement på baggrundsvariable fra Socialforskningsinstituttet.
Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.026 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.
Undersøgelsen er gennemført ved besøgsinterviews med fuldt struktureret spørgeskema. Der indgik også enkelte åbne spørgsmål. Interviewtiden var ca. 1 time, og der blev i tilknytning til spørgeskemaet benyttet 31 kort ialt, således at svarkategorierne typisk er blevet præsenteret både skriftligt og mundtligt for respondenterne.
I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål:
Respondentens køn, alder og civilstand; antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad.
Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: hvad respondenten stemte ved valget den 20. november 2001; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1998; Partivalg ved kommunalvalg 2001; Partivalg ved amtsrådsvalg 200Nøgleord

Amtrådsvalg, Erhvervsstilling, Erhvervsuddannelse, Folketingsvalg, Kommunalvalg, Partivalg

Klassifikation

Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Uddannelse, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Andet, 99 Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2026 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Panelundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 1130 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Ekstra Bus (marts) er en spørgeskemaundersøgelse blandt 1036 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. SFI-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2831 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 57
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 7023
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Respondenterne i de enkelte husstande blev udvalgt efter fødselsdagskriteriet, hvilket vil sige, at interviewet blev gennemført med den person i husstanden, som sidst har haft fødselsdag. Udvælgelsen af adresser er sket ved en tilfældig udtrækning fra Indenrigsministeriets adressebase blandt alle private adresser i Danmark. Stikprøven består af et antal adresseklynger, der er fordelt udfra befolkningstæt- heden per amt. Hver adresseklynge består af et antal adresser varierende fra fire til syv adresser. I alt har der dermed været 800 adresseklynger.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 54

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2001-11-20
Slut: 2002-03-14

Citation

Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2004. 1 datafil: DDA-13058, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-13058

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-13058

Arkiv information

Modtaget: 2003-01-06
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer