English

 
DDA-13057

Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

''Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1'' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts 2002.
Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med supplerings- undersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen) og supplement 2 (ekstra bus). Suppleringsundersøgelserne er udbygninger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. End- videre foreligger der et yderligere supplement på baggrunds- variable fra Socialforskningsinstituttet.
Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.026 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.
Undersøgelsen er gennemført ved besøgsinterviews med fuldt struktureret spørgeskema. Der indgik også enkelte åbne spørgsmål. Interviewtiden var ca. 1 time, og der blev i tilknytning til spørgeskemaet benyttet 31 kort ialt, således at svarkategorierne typisk er blevet præsenteret både skriftligt og mundtligt for respondenterne.
I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål:
Respondentens køn, alder og civilstand; antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad.
Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: hvad respondenten stemte ved valget den 20. november 2001; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1998Nøgleord

Erhvervsstilling, Erhvervsuddannelse, Folketingsvalg, Partivalg

Klassifikation

Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Uddannelse, Politik: Valg, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing

Universe

Andet, 99 Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2026 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Panelundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 1130 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Ekstra Bus (marts) er en spørgeskemaundersøgelse blandt 1036 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 47
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4192
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Respondenterne i de enkelte husstande blev udvalgt efter fødselsdagskriteriet, hvilket vil sige, at interviewet blev gennemført med den person i husstanden, som sidst har haft fødselsdag. Udvælgelsen af adresser er sket ved en tilfældig udtrækning fra Indenrigsministeriets adressebase blandt alle private adresser i Danmark. Stikprøven består af et antal adresseklynger, der er fordelt udfra befolkningstæt- heden per amt. Hver adresseklynge består af et antal adresser varierende fra fire til syv adresser. I alt har der dermed været 800 adresseklynger.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 44

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2001-11-20
Slut: 2002-03-14

Citation

Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2004. 1 datafil: DDA-13057, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-13057

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-13057

Arkiv information

Modtaget: 2003-01-06
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer