English

 
DDA-1304

Gallup Omnibus Data 1969, omnibus nr. 01

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Gallup Omnibus Data 1969 består af 11 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1969.

Hver undersøgelse indeholder en række demografiske variable, som er fælles for alle årets undersøgelser, samt en række spørgsmål som beskæftiger sig med aktuelle emner.

De omtalte baggrundsvariable omfatter: køn; alder; civilstand; beskæftigelsesmæssig status for husstandsoverhovedet og for respondenten; husstandsindkomst; urbaniseringsgrad; respondentens uddannelse; respondentens indkomst; respondentens og ægtefælles stilling i husstanden; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; antal personer i husstanden (børn/voksne, over/under 15 år); boligtype; social gruppe; samt partipræference.

Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 01 er:
Vurdering af TV-serien ''Forsyte Sagaen''; vinterferieplaner; kildeskattesystemets indflydelse på arbejdet (husmødre med beskæftigelse uden for hjemmet/bijobs); holdning til fysisk afstraffelse af børn; nedsat daglig versus ugentlig arbejdstid; lørdagsfri; holdning til konflikten mellem Israel og de arabiske lande; TV i husstanden; samt besiddelse af sommerhu


Nøgleord

Arabisk land, Arbejdstidsnedsættelse, Børneopdragelse, Ferie, Israel, Kildeskat, Legemlig afstraffelse, Mellemøsten, Partipræference, Skoleferie, Sommerhus, TV

Klassifikation

Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Uddannelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Religion og værdier, Politik: Konflikt, sikkerhed og fred, Information og kommunikation: Massemedier, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Arbejde og beskæftigelse: Arbejdsforhold/-konflikt

Universe

Aldersgrænser, Dansk statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande.

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor interviewperioden.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 80
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1311
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, #1) Landet inddeles i 9 geografiske områder, som igen inddeles i by- og landdistrikter. Distrikterne er stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocent for provinsaviser. Ca. 200 interviewdistrikter udvælges ved tilfældig udvælgelse. # #2) De udvalgte distrikter opdeles i segmenter, dvs arealbestemte klynger af husstande hver indeholdende ca. 5 husstande. Der foregår en udvælgelse af segmenter. # #3) Medlemmerne i de udvalgte husstande er opført på en liste i en bestemt rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister er en udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande overspringes.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor interviewperioden.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 78

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1969-01-01
Slut: 1969-01-31

Citation

TNS Gallup, Gallup Omnibus Data 1969, omnibus nr. 01, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1989. 1 datafil: DDA-1304, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1304

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1304

Arkiv information

Modtaget: 1989-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Videnskab og statistik

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer