English

 
DDA-1254

Gallup Omnibus Data 1963, omnibus nr. 07

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Gallup Omnibus Data 1963 består af 11 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1963. I alt blev der gennemført 12 omnibusser, men omnibus nr. 02 er ikke blevet afleveret til DDA.

Hver undersøgelse indeholder en række demografiske variable, som er fælles for alle årets undersøgelser, samt en række spørgsmål som beskæftiger sig med aktuelle emner.

De omtalte baggrundsvariable omfatter: køn; alder; civilstand; beskæftigelsesmæssig status; indkomst; husstandens sammensætning og antal personer i husstanden; boligtype og urbaniseringsgrad; respondentens uddannelse; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; social gruppe; samt partipræference ved det seneste folketingsvalg og ved et hypotetisk valg dagen efter interviewet.

Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 07 er:
Om husstanden har modtaget pjecen om jordlovene og hvor grundigt respondenten har læst denne; hvilket parti der har klaret sig bedst og dårligst siden det sidste valg; holdning til dansk medlemskab af EF med eller uden Storbritannien; faktisk stemme ved folkeafstemningen om jordlovene den 25. juni; holdning til Danmark som republik som tingene er nu og hvis tronen skulle blive overtaget af en person, der ikke tilhører den nuværende kongelige familie; samt om respondenten mener, at den danske konge bør have mere indflydelse på politiske sager


Nøgleord

Folkeafstemning, Folketingsvalg, Holdning til EU, Monarki, Partipræference, Regentens indflydelse, Republik

Klassifikation

Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Uddannelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Politik: Valg, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: Politisk ideologi

Universe

Aldersgrænser, Dansk statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande.

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor interviewperioden.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 55
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1244
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, #1) Landet inddeles i 9 geografiske områder, som igen inddeles i by- og landdistrikter. Distrikterne er stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocent for provinsaviser. Ca. 200 interviewdistrikter udvælges ved tilfældig udvælgelse. # #2) De udvalgte distrikter opdeles i segmenter, dvs arealbestemte klynger af husstande hver indeholdende ca. 5 husstande. Der foregår en udvælgelse af segmenter. # #3) Medlemmerne i de udvalgte husstande er opført på en liste i en bestemt rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister er en udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande overspringes.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor interviewperioden.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 53

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1963-07-01
Slut: 1963-07-31

Citation

TNS Gallup, Gallup Omnibus Data 1963, omnibus nr. 07, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1990. 1 datafil: DDA-1254, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1254

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1254

Arkiv information

Modtaget: 1990-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Videnskab og statistik

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer