English

 
DDA-12516

Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen

Del af serie

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Jørgen Elklit, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Søren Risbjerg Thomsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

''Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen'' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts 2002.
Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med supplerings- undersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen) og supplement 2 (ekstra bus). Suppleringsundersøgelserne er udbygninger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. End- videre foreligger der et yderligere supplement på baggrunds- variable fra Socialforskningsinstituttet.
Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.026 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.
Undersøgelsen er gennemført ved besøgsinterviews med fuldt struktureret spørgeskema. Der indgik også enkelte åbne spørgsmål. Interviewtiden var ca. 1 time, og der blev i tilknytning til spørgeskemaet benyttet 31 kort ialt, således at svarkategorierne typisk er blevet præsenteret både skriftligt og mundtligt for respondenterne.
I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål:
Respondentens køn, alder og civilstand; antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; medlemskab af en fagforening; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; ejerforhold til boligen; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad.
Desuden indgår spørgsmål om følgende emner:
1. Generel politisk holdning:
Hvilke problemer er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af; deltagelse i diskussioner om politik op til valget; generel interesse for politik; hvad respondenten stemte ved valget den 20. november 2001; beslutningstidspunkt; om respondenten stemte med begejstring, med tilfredshed eller med blandede følelser; om respondenten stemte på et parti eller på en bestemt kandidat, og om det var en mand eller en kvinde; vigtigste grund til at stemme som respondenten gjorde; om respondenten overvejede at stemme på et andet parti; betydning af en række emner i valgkampen for partivalg; vurdering af de enkelte partier og partilederne; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1998; grad af partitilhørsforhold; medlemskab af et politisk parti; om en række problemer bedst løses af den nuværende socialdemokratisk ledede regering eller en borgerlig regering; holdning til en række politiske påstande ang. samfundets sociale udgifter, levestandard og indtægtsforhold, statens kontrol med erhvervslivet, sektor; holdning til de to hovedstrategier (''velfærdsstrategien'' og ''eksportstrategien'') til at skabe flere arbejdspladser; vigtigste målsætninger for samfundet (opretholde lov og orden; give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger; bekæmpe prisstigninger; beskytte ytringsfriheden); holdning til det offentliges udgifter til forskellige formål; holdning til en forhøjelse af bruttoskatten samtidig med en nedsættelse af den almindelige indkomstskat; holdning til den offentlige service på en række områder (bibliotekerne; sygehusene; folkeskolen; børnehaver og vuggestuer; hjemmehjælpen); holdning til lavere skatter eller forbedring af den offentlige sektor; holdning til lavere skatter eller afdrag på statsgælden; holdning til en række synspunkter fra den politiske debat; holdning til de foreslåede ændringer af flygtninge-/indvandrerpolitikken; holdning til en række spørgsmål om politik og politikere som helhed; tillid til danske politikere; tilfredshed med den måde demokratiet fungerer på; generel holdning til EU; hvad respondenten stemte ved folkeafstemningen om Euroen; stemmeintention ved ny folke- afstemning om Euroen; holdning til en række opfattelser af EU-samarbejdet; placering på en politisk venstre-højre skala; placering af respondenten og partierne på en skala angående en række emner (hvor mange flygtninge vi kan tage imod; hvor stor den offentlige sektor bør være; miljøhensyn og ''grøn'' politik; strengere straffe eller forebyggelse og human behandling af forbrydere; forholdet til EU); om de politiske partier tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener; om det gør en forskel, hvem der har regeringsmagten; om det har nogen betydning, hvem folk stemmer på; landets økonomiske situation sammenlignet med for tre år siden; respondentens udbytte af det økonomiske opsving; om respondenten har haft kontakt med et medlem af Folketinget inden for de sidste 5 år

Nøgleord

Amtrådsvalg, Arbejde og beskæftigelse, Arbejdsløshedsunderstøttelse, Beskæftigelsespolitik, Beslutningstidspunkt, Boligydelse, Borgerlig regering, Branche, Broafgift, Brugerbetaling, Børneinstitution, Demokrati, Den europæiske union, Ejendomsskat, Erhvervsstilling, Erhvervsuddannelse, EU-politik, EU-samarbejde, Fagforeningsmedlemskab, Flygtning, Flygtningepolitik, Folketingsmedlem, Folketingsvalg, Forsvarsudgift, Forældre, Grøn politik, Hjemmehjælp, Holdning til EU, Hospitalsvalg, Individuel frihed, Indvandrer, Indvandrerpolitik, Kirkegang, Kollektiv transport, Kommunalpolitik, Kommunalvalg, Kontanthjælp, Korruption, Kriminalitet, Kulturudgifter, Levestandard, Menneskerettigheder, Miljøproblem, Moms, Motorvej, Nyrup-regering, Offentlig udgift, Orlov, Partimedlemskab, Partipræference, Partivalg, Politi, Politiker, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk syn, Præference, Regeringsmagt, Samfundsmålsætning, Skat, Skoleuddannelse, Socialdemokratiet, Statskontrol, Stemmeafgivelse, Tillid, Tillid til offentlige institutioner, U-landshjælp, Uddannelsesudgift, Udenrigspolitik, Udgifter til undervisning, Valgkamp, Viden om EU, Økonomisk forventning, Økonomisk politik, Økonomiske forhold

Klassifikation

Økonomi: Økonomiske forhold og indikatoer, Økonomi: Økonomisk politik, Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Handel, industri og marked: Erhvervsliv/ledelse og organisation af industrien, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: Offentlig styring, politiske systemer og organisationer, Politik: International politik og organisation, Uddannelse, Natur og miljø: Miljøødelæggelse/forurening og miljøbeskyttelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Social stratifikation: Minoriteter, Socialpolitik og velfærdssystemer: Velfærdspolitik

Universe

Andet, 99 Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2026 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 316
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 2026
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Respondenterne i de enkelte husstande blev udvalgt efter fødselsdagskriteriet, hvilket vil sige, at interviewet blev gennemført med den person i husstanden, som sidst har haft fødselsdag. Udvælgelsen af adresser er sket ved en tilfældig udtrækning fra Indenrigsministeriets adressebase blandt alle private adresser i Danmark. Stikprøven består af et antal adresseklynger, der er fordelt udfra befolkningstæt- heden per amt. Hver adresseklynge består af et antal adresser varierende fra fire til syv adresser. I alt har der dermed været 800 adresseklynger.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 313

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2001-11-20
Slut: 2002-03-14

Citation

Ole Borre, Jørgen Elklit, Hans Jørgen Nielsen, Søren Risbjerg Thomsen, Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2004. 1 datafil: DDA-12516, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-12516

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-12516

Arkiv information

Modtaget: 2003-01-06
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer