English

 

Valgundersøgelsen 1971-2015

Studier i serien

Antal studier: 24

Primærundersøger

Erik Damgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Jørgen Elklit, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Karen Siune, Analyseinstitut for Forskning
Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Ole Tonsgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Palle Svensson, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Rune Stubager, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Søren Risbjerg Thomsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet

Beskrivelse

Formål

Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.

Abstract

Se formål

Nøgleord

Amtrådsvalg, Arabisk land, Arbejde og beskæftigelse, Arbejdsløshed, Arbejdsløshedsunderstøttelse, Arbejdsmæssig mobilitet, Arbejdstid, Arbejdstidsnedsættelse, Atomkraft, Autoritetstro, Befolkning, Beskæftigelsespolitik, Beskæftigelsesprogram, Beslutningstidspunkt, Besparelse, Bijob, Biografbesøg, Blade, Boligvedligeholdelse, Boligydelse, Borgerinformation, Borgerlig regering, Borgerløn, Branche, Broafgift, Brugerbetaling, BRUTTONATIONALPRODUKT, Børnefamilie, Børneinstitution, Censurering, Dagpenge, Danmarks handlefrihed, Dansk politik, Demokrati, Den europæiske union, Den offentlige sektor, Det europæiske økonomiske fællesskab, EF, Efterløn, Ejendomsskat, Erhvervsliv, Erhvervsstilling, Erhvervsuddannelse, EU, EU-afstemning, EU-politik, EU-samarbejde, EU-traktat, Euro, EUROPAPARLAMENTET, Europaparlamentsvalg, Fagforeningsmedlemskab, Finanskrise, Flekstid, Flygtning, Flygtningepolitik, Flygtningespørgsmål, Folkeafstemning, Folkeskole, Folketingsmedlem, Folketingsvalg, Forfatningstraktat, Forsvars- og sikkerhedspolitik, Forsvarsudgift, Forurening, Forældre, Fritidsinteresse, Friværdi, Følelse af at være europæer, Generationsmobilitet, Globalisering, Grænsehandel, Grøn politik, Handlingsplan, Helhedsløsning, Hjemmehjælp, Hjemmeservice, Holdning til arbejdsmarkedsordninger, Holdning til EU, Holdning til politik, Holdning til politikere, Hospitalsvalg, Hverdagsavis, Individuel frihed, Indkomst, Indkomstskat, Indoktrinering, Indre marked, Indslusningsløn, Indvandrer, Indvandrerforhold, Indvandrerpolitik, Integration af indvandrere, Interesse for politik, Interessemodsætninger mellem befolkningsgrupper, International konflikt, Kirkegang, Kollektiv transport, Kommunalpolitik, Kommunalvalg, Konkurrenceevne, Kontanthjælp, Korruption, Kriminalitet, Kriminalitetsforebyggelse, Kulturel identitet, Kulturudgifter, Levestandard, Ligestilling, Lighed, Lukkelov, Låneomlægning, Læsning, Løn, Lønstigning, Massemedier, Medievane, Medlem af folkekirken, Medlemskab af politisk parti, Medmenneskelig tillid, Meningsmåling, Menneskerettigheder, Miljøproblem, Mindsteløn, Misbrug af understøttelse, Moms, Moral, Motorvej, NATO, Nedskæring, Nyrup-regering, OFFENTLIG ADMINISTRATION, Offentlig debat, Offentlig service, Offentlig udgift, Offentlige udgifter, Omlægning af lån, Opgavefordeling, Opholdstilladelse, Opposition, Opsparing, Opvækstforhold, Orlov, Overarbejde, Overenskomstindgreb, Overførselsindkomst, Parlamentsvalg, Parti, Partiers tilknytning til befolkningsgrupper, Partiidentifikation, Partileder, Partimedlemskab, Partipræference, Partivalg, Pensionsordning, Persontransport, Politi, Politik, Politiker, Politisk dagsorden, Politisk debat, Politisk deltagelse, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk parti, Politisk placering, Politisk problem, Politisk syn, POLITISKE EMNER, Prioritering af spareområder, Privat sektor, Produktivitet i offentlig versus privat sektor, Præference, Regeringens virke, Regeringsmagt, Regeringspræference, Religion, Rentestigning, Rygevaner, Samfundsmål, Samfundsmålsætning, Samfundsudvikling, Selvtillid, Skat, Skatteforhøjelse, Skattelettelse, Skatteprocent, Skattereform, Skattestop, Skattesænkning, Skoleuddannelse, Social lighed, Social placering, Social reform, Social ulighed, Socialdemokratiet, Sociale udgifter, Socialt misbrug, Starthjælp, Statsgæld, Statskontrol, Stemmeafgivelse, Stemmeintention, Storebæltsbroen, Storindustri, Straf, Strafudmåling, Sundhedsvæsen, Suverænitet, Søndagsavis, Tidsskrift, Tilbudsavis, Tilfredshed med tilværelsen, Tillid, Tillid til danskere, Tillid til medier, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til partier, Tillid til politikere, Tilskudsordning, Transport til arbejde, Transportmiddel, Trækprocent, TV, Tørklædeforbud, U-landshjælp, Uddannelse af ledige, Uddannelsesspørgsmål, Uddannelsesudgift, Udenrigspolitik, Udgifter til børneinstitutioner, Udgifter til flygtninge, Udgifter til plejehjem, Udgifter til undervisning, Udlicitering, Udlicitering af offentlige opgaver, Udvikling, Ugeblade, Unionsafstemning, Valg, Valgdeltagelse, Valgfrihed, Valgkamp, Valgkampagne, Valgprogram, Velfærd, Velfærdsstat, Venteliste, Viden om EU, Voldsforbrydelse, Vælgeradfærd, Vælgerindflydelse, Værdipapir, Ældrepolitik, Økonomisk demokrati, Økonomisk forventning, økonomisk opsving, Økonomisk politik, Økonomisk reform, Økonomisk situation, økonomisk udligning inden for EU, Økonomisk vækst, Økonomiske forhold, Øresundsbroen

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Arbejde og beskæftigelse: Ledighed, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Handel, industri og marked: Erhvervsliv/ledelse og organisation af industrien, Information og kommunikation: Informationssamfundet (inkl. internetbrug), Information og kommunikation: Massemedier, Natur og miljø: Miljøødelæggelse/forurening og miljøbeskyttelse, Politik: Indenrigspolitiske emner, Politik: International politik og organisation, Politik: Offentlig styring, politiske systemer og organisationer, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Politisk ideologi, Politik: Valg, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Minoriteter, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Socialpolitik og velfærdssystemer: Velfærdspolitik, Transport, rejse (og mobilitet): Transport, rejse (og mobilitet), Uddannelse, Uddannelse: Grundskole- og førskoleuddannelse, Økonomi: Forbrug/forbrugeradfærd, Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Økonomi: Økonomisk politik, Økonomi: Økonomiske forhold og indikatoer

Indsamlingsperiode

Start: 1971-08-01
Slut: 2011-12-17

Arkiv information

Publiceret:

Metadata

DDI-L-3.1 XML Seriemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Seriebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre Torben, Vælgerskreddet 1971-73, , 198 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole og Katz, Daniel, Party Identification and Its Motivational Base in a Multiparty System, , Scandinavian Political Studies, Vol. 8, pp. 69-111, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole og Rusk, Jerrold G., The Changing Party Space in Danish Voter Perceptions, 1971-1973, , European Journal of Political Science, Vol. 2, pp. 329-361, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Vælgere i 70'erne, , 256 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, Danskerne og EF, , Økonomi og Politik, nr. 3, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne, , Økonomi & Politik, nr. 4, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-1981, , Økonomi & Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole og Siune, Karen, Setting the Agenda for a Danish Election, , Journal of Communication, Vol. 25, no. 1, pp. 65-73, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Recent Trends in Danish Voting Behaviour, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Ustabilitet ved parlamentsvalg i fire nordiske lande, 1950-77, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, Protestholdningerne i 70'ernes vælgeradfærd, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, Politiske holdninger og fremskridsstemme, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Electoral Instability in Four Nordic Countries, 1950-1977, , Comparative Political Studies, Vol. 13, no. 2, pp. 141-171, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Social Base of Danish Electoral Behaviour, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Class Parties and Class Voting in the Scandinavian Countries, , Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 299-320, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgersstyrke, , Politica, Vol. 13, pp. 46-86, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, Size and Evaluation of Government: Danish Attitudes towards Politics at Multiple Levels of Government, , European Journal of Political Research, Vol. 9, pp. 47-60, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Forandringer i det danske partisystems sociale grundlag, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Structural Effects in Danish Voting Behaviour, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Valget set med vælgernes øjne, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Electoral Instability in Four Nordic Countries, , Comparative Political Studies, Vol. 13, no. 2, pp. 141-171, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Denmark's Protest Election of December 1973, , Scandinavian Political Studies, Vol. 9, pp. 197-204, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, The Uncivic Culture: Attitudes Towards the Political System and Vote for the Danish Progress Party 1973-1974, , Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 147-156, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Sauerberg, Steen, The Uncivic Culture: Communication and the Political System in Denmark 1973-1975, , Scandinavian Political Studies, Vol. 11, pp. 157-163, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Det danske protestvalg 1973, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Sauerberg, Steen og Thomsen, Niels, Political Mass Communication in Scandinavia, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgerstyrke, , Politica, Vol. 13, pp. 46-86, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, The 1979 European Election in Denmark: An Analysis of Participation, Choice of Party, and Attitude Towards Europe, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, Upstairs and Downstairs in Politics. An Analysis of Political Apathy and Social Structure, , Scandinavian Political Studies, Vol. 3, pp. 59-78, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole; Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen og Worre, Torben, Folketingsvalget i 1977, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Folketingsvalget 15. februar 1977, , 30 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Europavalget, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Vælgeradfærd 1971-81, , Økonomi & Politik, nr. 4, pp. 263-273, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole et al., Efter vælgerskredet. Analyser af folketingsvalget 1979, , Politica, Aarhus, 190 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Ideologi og partivalg i Danmark 1979, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, Electoral Politics and the Corporate System, , Scandinavian Political Studies, no. 1, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, The Danish Election of 1981, , West European Politics, Vol. 5, no. 3, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Sauerberg, Steen, Den norske højrebølge - set fra Danmark, , Økonomi og Politik, nr. 1, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Bentzon, Karl-Henrik, Påvirkede valgene gensidigt hinanden?, , Danske Kommuner, nr. 25, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Folketingsvalget 1981 og den politiske dagsorden, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Vælgernes kryds, , Økonomi & Politik, pp. 70-82, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Dansk vælgeradfærd, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nielsen, Hans Jørgen, Socialdemokratiet og Arbejdsløsheden. Hvor godt er det at have en god sag, , Samfundsøkonomen Nr. 6, pp. 5-11, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Folketingsvalget 1984, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole, To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og 1988, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Politiske generationer, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Belønnes regeringen?, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Elklit, Jørgen, Opinionsmålinger og valgresultater, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Goul Andersen, Jørgen, Social klasse og parti, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Glans, Ingemar, Langtidsudviklingen i dansk vælgeradfærd, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Petersen, Nikolaj, Sikkerhedspolitikken og 1988-valget, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Petersen, Nikolaj og Svensson, Palle, Valgenes politiske sammenhæng, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Siune, Karen, Valgkampene og vælgerne, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Svensson, Palle, Vælgernes syn på det danske demokrati, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Svensson, Palle og Togeby, Lise, Græsrodsdeltagelse mellem politisk mobilisering og interessevaretagelse, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Togeby, Lise, Politiseringen af kvinder og af kvindespørgsmålet, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Togeby, Lise, Besøgs- og telefoninterviews - en sammenligning, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Tonsgaard, Ole, Vælgervandringer og vælgerusikkerhed, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Tonsgaard, Ole, Højre og venstre i dansk politik, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Tonsgaard, Ole, Flygtninge og indvandrere - et politisk spørgsmål, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Tonsgaard, Ole, Miljøpolitisk enighed, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Tonsgaard, Ole, Interviewundersøgelserne og deres metodik, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole, Some Results from the Danish 1987 Election, , Scandinavian Political Studies, Vol. 10, no. 4, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Folketingsvalget 1987, , Økonomi & Politik, 62. årgang, nr. 3, pp. 39-54, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Worre, Torben, Det politiske system i Danmark, , 118 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul and Borre, Ole, Danish Election Survey 1994. Variables, Coding and Marginals, , Århus: Department of Political Science, University of Aarhus, Working Paper No. 6, 70 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Velfærdsstatens folkelige opbakning, , Social Forskning. Temanummer om Velfærdsstatens Fremtid. August 1995, pp. 34-45, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Velfærdssystem, marginalisering og medborgerskab, , Dansk Sociologi, nr. 1/7. årg., pp. 6-39, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul og Borre, Ole, Projektbeskrivelse. Valgundersøgelsen 1994, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, (Hvorfor) vinder regeringen ikke på den økonomiske fremgang? Policy vurderinger, policy effects og andre forklaringer, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Valgkampen og valget 1994. Valgkampens meningsmålinger, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Personer eller politik? Partilederne og 1994-valget, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Hvordan skal arbejdsløsheden bekæmpes? Vælgernes syn på arbejdsmarkedspolitikken, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Borre, Ole and Andersen, Jørgen Goul, Voting and Political Attitudes in Denmark. A Study of the 1994 Election, , 352, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Velfærdsstatens folkelige opbakning.Social Forskning. Temanummer om Velfærdsstatens Fremtid. August 1995, , pp. 34-45, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Johannes; Borre, Ole; Andersen, Jørgen Goul; Nielsen, Hans Jørgen, Vælgere med omtanke - analyse af folketingsvalget 1998, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Andersen, Jørgen Goul, Andersen, Johannes; Borre, Ole; Hansen, Kaper Møller; Nielsen, Hans Jørgen, Det nye politiske landskab - folketingsvalget 2005 i perspektiv, , 351 pp., 1970-01-01T01:00:02.000+01:00

Sekundærpublikationer

 • Andersen, Jørgen Goul, Kvinder og Politik, , 312 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Møller, Poul, Holdning til EF: Socialt og/eller ideologisk betinget?, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Ganzeboom, Harry B.G.; Luijkx, Ruud og Treiman, Donald J., Intergenerational Class Mobility in Comparative Perspective, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Herz, Thomas, Attitudes to the Welfare State, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Wenzel, Rüdiger, Das Parteiensystem Dänemarks - Entwicklung and gegenwärtige Struktur, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Bentzon, Karl-Henrik, Kommunalpolitikerne, , 360 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nannestad, Peter, Reactive Voting in Danish General Elections 1971-1979. A Revisionist Interpretation, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Thomsen, Søren Risbjerg; Berglund, Sten og Worlund, Ingemar, Assessing the validity of the logit method for ecological inference, , European Journal of Political Research, Vol. 19, No. 4, pp. 441-477, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Håvorsen, Pål, Sosialdemokratiet mellom den røde ghetto og Bryssel. Det danske Socialdemokrati og venstrefløypartiene i Kjøbenhavn i lys av europeisk integrasjon, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nannestad, Peter, The blessing of ignorance, or: On the problem of (non)information in models of rational voting behaviour, , Paper prepared for presentation at the annual meeting of the European Public Choice Society, Linz (Austria), March 29 - April 1, 1989, 25 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Nannestad, Peter, Rally around the Rascals? Unemployment and the Vote in Danish General Elections 1966-77, , Paper prepared for presentation at the annual meeting of the European Public Choice Society, Konstanz, April 18-21, 1990, 24 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Pedersen, Jonas Holm et al., Private sygeforsikringer - en sund beslutning... For hvem?, , Aalborg, specialeopgave, 82 pp., 1970-01-01T01:00:02.000+01:00
 • Jensen, Dorte Klint og Schultz, Karin, Metodegennemgang af valgundersøgelsen 1981, , 45 pp. + bilag, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole, Valg og vælgeradfærd. Studier i dansk politik, , Politica, 416 pp., 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Bentzon, Karl-Henrik og Hoff, Jens, Political Attitudes of Public Employees: the Case of Denmark, , , 1970-01-01T01:00:01.000+01:00
 • Drejø, Kristine; Mathiasen, Kenneth Skovdall; Mogensen, Jens Hougaard; Møberg, Rasmus Juul, Økologi, en ny værdi?, , Aalborg Universitet, 1999, 110 pp. + appendix, 1970-01-01T01:00:01.000+01:00